L E G E A  NR. 31 din 1 martie 2006 privind securitizarea creantelor

 

EMITENT:      PARLAMENTUL

PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 225 din 13 martie 2006

 

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

 

Capitolul I

Dispozitii generale

Art. 1. - Prezenta lege are drept scop stabilirea principiilor si a cadrului general pentru utilizarea creantelor, în vederea obtinerii de finantare prin intermediul securitizarii, precum si reglementarea drepturilor si obligatiilor partilor la o operatiune de securitizare.

Art. 2. - (1) Securitizarea este o operatiune financiara de valorificare a creantelor de catre un vehicul investitional care le achizitioneaza, le grupeaza si le afecteaza garantarii unei emisiuni de valori mobiliare.

(2) Pot face obiectul securitizarii, conform prevederilor prezentei legi, creante izvorâte din:

a) contracte de credit, inclusiv contracte de credit ipotecar, contracte de credit pentru achizitia de autoturisme, contracte pentru emiterea de carduri de credit;

b) contracte de leasing;

c) contracte de vânzare-cumparare cu plata pretului la termen, inclusiv contracte de vânzare-cumparare cu plata în rate;

d) instrumente financiare de tip participativ sau obligatar, emise potrivit prevederilor prezentei legi;

e) orice titlu de creanta, altele decât cele specificate la lit. a) – d), cu conditia ca drepturile pe care le confera sa poata face obiectul unei cesiuni.

Art. 3. - În sensul prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarea semnificatie:

1. agent – persoana juridica sau organizatia fara personalitate juridica numita si autorizata, în conditiile cap. VII din prezenta lege, sa reprezinte interesele detinatorilor de instrumente financiare securitizate apartinând aceleiasi emisiuni;

2. arhiva – Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;

3. autoritate competenta – Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare cu atributii de reglementare, supraveghere si control al emitentilor si al emisiunilor de instrumente financiare securitizate, potrivit prevederilor prezentei legi;

4. cedent – titularul dreptului de creanta ce se transfera catre un vehicul investitional, în vederea securitizarii;

5. creanta – dreptul de a încasa o suma de bani în temeiul unui titlu de creanta de tipul celor prevazute cu toate drepturile accesorii aferente;

6. debitor cedat – debitorul creantei transmise catre un vehicul investitional;

7. drepturi accesorii – totalitatea drepturilor reale ori personale aferente creantelor, inclusiv drepturi de garantie reala si drepturi de creanta decurgând din politele de asigurare încheiate de debitorul cedat;

8. emitent – vehicul investitional autorizat de catre Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare sa emita instrumente financiare securitizate, în conditiile prezentei legi;

9. fond de securitizare – vehicul investitional fara personalitate juridica, constituit pe baza unui contract de societate civila, în conditiile cap. III sectiunea a 2-a din prezenta lege;

10. instrumente financiare securitizate – valori mobiliare de tip obligatar sau de tip participativ, emise în forma dematerializata în cadrul unei operatiuni de securitizare;

11. investitor – orice persoana care detine instrumente financiare securitizate în cont propriu;

12. investitor calificat – entitate care are capacitatea de a evalua caracteristicile de risc si randament ale instrumentelor financiare securitizate, definita conform art. 2 alin. (1) pct. 15 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare;

13. obligatiune securitizata – valoare mobiliara de tip obligatar garantata cu un portofoliu de creante, emisa de o societate de securitizare în conditiile cap. VI din prezenta lege si tranzactionabila pe piata de capital;

14. oferta publica de instrumente financiare securitizate – comunicarea adresata unor persoane, facuta sub orice forma si prin orice mijloace, care prezinta informatii suficiente despre termenii ofertei si despre instrumente financiare securitizate oferite, astfel încât sa permita investitorului sa adopte o decizie cu privire la vânzarea, cumpararea sau subscrierea respectivelor instrumente financiare securitizate. Aceasta definitie se va aplica, de asemenea, si în situatia plasamentului de instrumente financiare securitizate prin intermediari financiari;

15. oferta adresata investitorilor calificati – vânzarea în integralitate a unei emisiuni de instrumente financiare securitizate catre investitori calificati, cu respectarea prevederilor Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificarile si completarile ulterioare si ale normelor de aplicare a prezentei legi;

16. persoana afiliata – persoana fizica sau juridica, care, conform art. 2 alin. (1) pct. 23 din Legea nr. 297/2004, este prezumata a actiona concertat cu o alta persoana fizica sau juridica;

17. portofoliu de creante sau portofoliu – totalitatea creantelor achizitionate si afectate de catre un vehicul investitional, în vederea garantarii drepturilor detinatorilor de obligatiuni sau titluri de participare securitizate dintr-o singura emisiune;

18. prospect de emisiune sau prospect – prospectul de oferta publica de vânzare de instrumente financiare securitizate, întocmit cu respectarea prevederilor prezentei legi, ale Legii nr. 297/2004 si a normelor emise în aplicarea acestora;

19. societate de securitizare – vehicul investitional constituit ca societate comerciala pe actiuni, în conditiile cap. III sectiunea a 2-a din prezenta lege;

20. titlu de participare securitizat – titlu de credit reprezentând un drept de proprietate indiviza asupra unui portofoliu de creante emis de un fond de securitizare în conditiile cap. VI din prezenta lege si tranzactionabil pe piata de capital;

21. valoare nominala – valoarea initiala a creantei ori, în cazul garantiilor, suma maxima pentru care acestea au fost constituite;

22. valoarea creantei – suma ramasa de rambursat din valoarea nominala a creantei;

23. valoarea portofoliului – suma valorilor creantelor din portofoliu;

24. valoare de referinta – valoarea determinata potrivit regulilor prevazute în prospectul de emisiune;

25. vehicul investitional – entitate cu sau fara personalitate juridica, care are drept obiect de activitate exclusiv emiterea de instrumente financiare securitizate în baza unui portofoliu de creante.

 

Capitolul II

Cesiunea creantelor

Art. 4. - (1) Titularii pot cesiona creante, prezente sau viitoare, catre un vehicul investitional, în scopul securitizarii acestora, în conformitate cu prevederile prezentei legi.

(2) Pot face obiectul cesiunii în scopul securitizarii numai creante care îndeplinesc urmatoarele conditii:

a) actul juridic generator de creanta sa fie conform cu toate prevederile legale în vigoare la data încheierii;

b) asupra creantei, în mod individual ori ca element al unei universalitati, sa nu fi fost constituit un drept de garantie sau un alt drept real, altfel decât pentru scopul securitizarii.

Art. 5. - (1) Vehiculul investitional achizitioneaza creante, individuale ori grupate în portofolii, de la unul sau mai multi cedenti si le afecteaza garantarii de obligatiuni ori titluri de participare securitizate.

(2) Cesiunea de creante cu titlu gratuit catre un vehicul investitional este nula.

Art. 6. - (1) Achizitionarea de creante de catre un vehicul investitional se face exclusiv în vederea emiterii de instrumente financiare securitizate.

(2) Utilizarea creantelor achizitionate în alt scop decât cel mentionat la alin. (1), precum si constituirea de sarcini asupra acestora în favoarea unor terti fata de emisiunile de instrumente financiare securitizate pe care le garanteaza se sanctioneaza cu nulitatea absoluta.

Art. 7. - Calitatea de titlu executoriu recunoscuta de lege unui titlu de creanta în considerarea titularului originar al dreptului de creanta profita si cesionarilor acestuia, inclusiv vehiculului investitional, investitorilor ori altor titulari de drepturi de proprietate ori de garantie asupra creantei.

Art. 8. - (1) Pentru opozabilitate, cesiunea creantelor afectate garantarii unei emisiuni de instrumente financiare securitizate se înscrie la arhiva cu cel putin 15 zile înainte de emiterea prospectului, se notifica de catre cedent debitorilor cedati prin scrisoare recomandata si se aduce la cunostinta creditorilor cedentului, fie individual, prin scrisoare recomandata, fie prin afisare la sediul cedentului, cu indicarea cesionarului si a pretului la care s-a efectuat cesiunea.

(2) Actiunea pentru anularea cesiunii de creante care afecteaza interesele creditorilor cedentului se prescrie în termen de 45 de zile de la data întrunirii cumulative a cerintelor de publicitate privind înscrierea la arhiva si notificarea creditorilor cedentului, potrivit alin. (1) si nu se poate exercita de catre administratori, lichidatori ori creditori în cadrul unei proceduri de reorganizare judiciara ori de faliment, deschise conform prevederilor Legii nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, ori Ordonantei Guvernului nr. 10/2004 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului institutiilor de credit, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 278/2004.

Art. 9. - În cazul în care realizarea unui drept de creanta este asigurata cu garantii reale imobiliare, cesiunea de creanta este supusa formalitatilor de publicitate prevazute în legea privind obligatiunile ipotecare.

Art. 10. - Cesiunea efectuata potrivit prezentei legi este scutita de taxa pe valoarea adaugata, potrivit art. 141 alin. (2) lit. c) pct. 5 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare.

Art. 11. - În schimbul creantelor cesionate cedentul poate primi titluri de participare sau obligatiuni securitizate emise în baza acestora.

 

Capitolul III

Emitenti

Sectiunea 1

Reguli comune

Art. 12. - Vehiculul investitional este o entitate constituita ca fond de securitizare pe baza unui contract de societate civila, sau ca societate de securitizare organizata sub forma unei societati comerciale pe actiuni.

Art. 13. - Vehiculul investitional nu are personal angajat propriu.

Art. 14. - Vehiculul investitional nu are dreptul:

a) sa vânda, sa transfere cu orice titlu, sa greveze cu sarcini sau sa dispuna în alt mod de portofoliul de creante sau de o parte a acestuia, altfel decât în limitele prevazute de prospect;

b) sa efectueze compensari sau retineri asupra sumelor încasate de la debitorii cedati, cu exceptia impozitelor prin retinere la sursa prevazute de lege si a costurilor cu serviciile de agent, de administrare, de audit si a altor asemenea costuri, în limitele prevazute în prospectul de emisiune;

c) sa contracteze orice fel de împrumuturi, în afara de cele prevazute în prospect;

d) sa schimbe sediul social, fara notificarea cu 30 de zile înainte a agentului sau a fiecarui detinator de instrumente financiare securitizate;

e) sa modifice, fara aprobarea adunarii generale a detinatorilor de instrumente financiare securitizate: actul constitutiv, prevederile contractului încheiat cu administratorul ori cu societatea de management de portofoliu, prevederile contractului de cesiune de creante;

f) sa noveze contractul de cesiune de creante sau contractul încheiat cu administratorul ori cu societatea de management de portofoliu fara aprobarea adunarii generale a detinatorilor de instrumente financiare securitizate.

Art. 15. - Dizolvarea, fuziunea ori divizarea unui vehicul investitional se hotaraste cu votul tuturor detinatorilor de instrumente financiare securitizate emise de acesta si se aduce la cunostinta Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, denumita în continuare C.N.V.M.

Art. 16. - (1) Vehiculul investitional este supus autorizarii prealabile de catre C.N.V.M., care decide cu privire la autorizarea acestuia în termen de 20 zile lucratoare de la data depunerii documentelor prevazute în regulamentul emis în aplicarea prezentei legi.

(2) Orice modificare a conditiilor pe baza carora a fost autorizata functionarea unui vehicul investitional se notifica C.N.V.M., în termen de 5 zile de la adoptarea hotarârii organului statutar competent. Obiectul de activitate si forma juridica a vehiculelor investitionale nu pot fi modificate.

(3) În cazul în care constata ca modificarile operate contravin normelor legale în vigoare, iar emitentul nu remediaza aceasta situatie în termenul acordat în acest scop, C.N.V.M. modifica, suspenda ori revoca autorizatia, dupa caz, cu luarea masurilor corespunzatoare pentru protectia investitorilor.

(4) C.N.V.M. tine un registru special de evidenta a fondurilor si societatilor de securitizare. Registrul de evidenta are caracter public.

(5) Fondurile si societatile de securitizare sunt obligate sa înscrie, în toate actele, documentele si corespondenta lor, numarul de înregistrare din registrul special prevazut la alin. (4).

 

Sectiunea a 2-a

Constituirea, autorizarea si functionarea fondului de securitizare si a societatii de securitizare

Art. 17. - (1) Fondul de securitizare se constituie în baza unui contract de societate civila, încheiat de catre un numar de cel putin 5 membri fondatori, persoane fizice si/sau juridice, române si/sau straine. Capitalul initial minim al fondului de securitizare reprezinta echivalentul în lei al sumei de 25.000 euro.

(2) Fondul de securitizare se constituie pentru o singura operatiune de securitizare, la data realizarii creantelor din portofoliu fondul intrând de drept în procedura de dizolvare si lichidare.

Art. 18. - Prin contractul de societate civila se stabilesc conditiile pentru conducerea, administrarea, functionarea fondului, transferul titlurilor, convocarea si tinerea adunarilor membrilor fondului, aderarea ulterioara la fond, retragerea si excluderea din acesta, dizolvarea si lichidarea fondului.

Art. 19. - Titlurile de participare securitizate încorporeaza fractiuni din dreptul de proprietate indiviza asupra portofoliului de creante achizitionat de fond.

Art. 20. - Constituirea unei societati de securitizare se realizeaza conform prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare. Înregistrarea societatii de securitizare la Oficiul Registrului Comertului se face numai dupa autorizarea prealabila a acesteia de catre C.N.V.M., în conformitate cu art. 16 din prezenta lege.

 

Capitolul IV

Administrarea vehiculelor investitionale

Art. 21. - (1) Administrarea fondurilor si societatilor de securitizare se realizeaza de catre persoane juridice, constituite sub forma societatii comerciale pe actiuni. Înregistrarea la Oficiul Registrului Comertului a unei societati având ca obiect de activitate administrarea de vehicule investitionale se face numai cu autorizarea prealabila a acesteia de catre C.N.V.M.

(2) O societate comerciala se autorizeaza de catre C.N.VM. pentru administrarea de vehicule investitionale daca îndeplineste, cumulativ, cel putin urmatoarele conditii:

a) capitalul social subscris si varsat reprezinta echivalentul în lei al sumei de 125.000 euro;

b) are ca obiect de activitate exclusiv administrarea de vehicule investitionale;

c) cel putin 2 actionari semnificativi sunt institutii financiare si/sau de credit în întelesul Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicata;

d) are un consiliu de administratie format din minimum trei persoane; membrii consiliului de administratie trebuie sa aiba o buna reputatie profesionala si morala iar majoritatea acestora trebuie sa întruneasca cerintele de experienta în domeniul financiar-bancar, stabilite de C.N.V.M.

(3) Documentatia si procedura de autorizare a societatilor de administrare a vehiculelor investitionale se stabilesc prin norme ale C.N.V.M.

(4) Orice modificare a conditiilor care au stat la baza emiterii autorizatiei trebuie notificata C.N.V.M., în termen de 5 zile de la adoptarea hotarârii organului statutar competent.

(5) În cazul în care constata ca modificarile operate contravin normelor legale în vigoare, iar societatea nu remediaza aceasta situatie în termenul acordat în acest scop, C.N.V.M. poate modifica, suspenda ori revoca autorizatia, dupa caz, cu luarea masurilor corespunzatoare pentru protectia investitorilor.

(6) C.N.V.M. tine un registru special de evidenta a societatilor de administrare de vehicule investitionale. Registrul de evidenta are caracter public.

(7) Societatile prevazute la alin. (1) sunt obligate sa înscrie, în toate actele, documentele si corespondenta lor, numarul de înregistrare din registrul special prevazut la alin. (6).

Art. 22. - (1) Activitatea de administrare a vehiculelor investitionale include:

a) înfiintarea vehiculului investitional;

b) asigurarea serviciilor de secretariat si a altor servicii administrative;

c) achizitionarea de creante pe seama si în numele vehiculului investitional, organizarea si documentarea emisiunii de instrumente securitizate;

d) efectuarea sau, dupa caz, urmarirea efectuarii formalitatilor de publicitate privind drepturile investitorilor asupra portofoliului de creante, în conformitate cu prevederile prospectului de emisiune;

e) tinerea registrului detinatorilor de instrumente financiare securitizate;

f) efectuarea raportarilor curente si periodice catre C.N.V.M. si catre agent;

g) reprezentarea vehiculului investitional în raporturile cu tertii;

h) structurarea portofoliilor de creante;

i) alte activitati autorizate de catre C.N.V.M.

(2) Activitatile prevazute la alin. (1) lit. c) si f) sunt obligatorii.

(3) Administratorul vehiculelor investitionale poate angaja, în numele vehiculului investitional, societati de consultanta ori de servicii de investitii financiare, dar nu poate subcontracta ori delega unui tert nici una dintre responsabilitatile asumate în baza contractului de administrare încheiat cu vehiculul investitional decât cu acordul prealabil al C.N.V.M.

 

Capitolul V

Servicii de management de portofoliu

Art. 23. - (1) Pentru a presta servicii de management de portofoliu, o entitate trebuie sa fie institutie de credit sau institutie financiara, în întelesul Legii nr. 58/1998 privind activitatea bancara, republicata.

(2) Documentatia si procedura de autorizare a societatilor de management de portofoliu se stabilesc prin norme ale Bancii Nationale a României pentru institutiile de credit, respectiv prin norme ale C.N.V.M. pentru institutiile financiare care opereaza pe piata de capital.

(3) Cedentul unui portofoliu de creante poate sa efectueze în continuare managementul acestuia.

Art. 24. - Pentru managementul unui portofoliu de creante emitentul, prin administratorul care îl reprezinta în raporturile cu tertii, poate angaja serviciile uneia sau mai multor societati de management de portofoliu, conform prevederilor prospectului de emisiune.

Art. 25. - Societatea de management de portofoliu raspunde fata de vehiculul investitional, precum si fata de detinatorii de instrumente financiare emise în conformitate cu prevederile prezentei legi, pentru orice pierdere suferita de acestia, ca urmare a neîndeplinirii, a îndeplinirii cu întârziere ori necorespunzatoare a obligatiilor ce îi revin.

Art. 26. - (1) Rezilierea contractului cu societatea de management de portofoliu indicata în prospect si angajarea unei alte entitati pentru managementul portofoliului se pot face numai pe baza unei hotarâri, luata cu votul detinatorilor de instrumente financiare securitizate, care reprezinta 25% din valoarea emisiunii garantate cu portofoliul respectiv si cu notificarea Bancii Nationale a României sau, dupa caz, si a C.N.V.M.

(2) Administratorul vehiculului investitional raspunde solidar cu societatea de management de portofoliu, angajata cu nerespectarea conditiei prevazute la alin. (1), pentru orice pierdere suferita de catre detinatorii de instrumente financiare securitizate, ca urmare a neîndeplinirii sau a îndeplinirii necorespunzatoare ori cu întârziere a obligatiilor ce îi revin.

Art. 27. - În cazul în care societatea de management de portofoliu este cedentul sau o persoana afiliata cedentului, contractul aferent înceteaza de drept la data notificarii de catre administratorul emitentului a încalcarii obligatiilor asumate.

Art. 28. - (1) Serviciile de management de portofoliu includ:

a) realizarea creantelor din portofoliu, inclusiv notificarea debitorilor cedati, calcularea eventualelor dobânzi, penalitati de întârziere, comisioane si a altor sume datorate de catre acestia si colectarea sumelor achitate;

b) custodia înscrisurilor constatatoare de creanta;

c) monitorizarea îndeplinirii obligatiilor debitorilor cedati si restructurarea creantelor; activitatea de restructurare a creantelor se face în baza unui mandat special, acordat în acest sens de catre emitent;

d) declararea creantelor din portofoliu ca fiind exigibile anticipat si executarea silita a acestora, în conditiile prevazute în contract;

e) reînnoirea ori radierea înscrierilor privind drepturile reale constituite pentru garantarea creantelor din portofoliu;

f) plata din sumele colectate în urma realizarii creantelor din portofoliu a sumelor datorate de vehiculul investitional catre detinatorii instrumentelor financiare securitizate, emise în baza portofoliului respectiv.

(2) În îndeplinirea serviciilor prevazute la alin. (1), societatea de management de portofoliu actioneaza în nume propriu, dar pe seama societatii de securitizare, respectiv a detinatorilor de titluri de participare securitizate.

Art. 29. - Sumele colectate se evidentiaza si se administreaza distinct pentru fiecare emitent si portofoliu în parte, în conturi separate de cele ale societatii de management de portofoliu.

Art. 30. - (1) Societatea de management de portofoliu tine, pentru fiecare emisiune de instrumente financiare securitizate în parte, un registru de evidenta interna care contine în mod obligatoriu urmatoarele informatii cu privire la fiecare creanta din portofoliu:

a) date de identificare a actului juridic, din care izvoraste creanta, cu specificarea categoriei din care face parte;

b) date de identificare a debitorilor cedati;

c) date de identificare a garantiilor constituite pentru asigurarea satisfacerii creantelor din portofoliu;

d) valoarea creantei si valoarea nominala, precum si valoarea de referinta a garantiei, în cazul garantiilor personale, calculata la data încheierii contractului de garantie.

(2) Registrul de evidenta interna se completeaza de catre societatea de management de portofoliu. Lunar, societatea de management de portofoliu are obligatia de a transmite administratorului vehiculului investitional o copie a registrului de evidenta interna, semnata pe fiecare pagina de reprezentantul legal al acesteia, precum si o informare scrisa cu privire la structura portofoliului de creante, suma obligatiilor patrimoniale ale emitentului fata de detinatorii de instrumente financiare securitizate din emisiunea respectiva, valoarea creantelor din portofoliul administrat, valoarea nominala si, dupa caz, valoarea de referinta a garantiilor constituite pentru asigurarea satisfacerii acestora, conform alin. (1) lit. d).

(3) Agentul are dreptul de a solicita, lunar, o copie a registrului de evidenta interna, semnata pe fiecare pagina de reprezentantul legal al societatii de management de portofoliu si de a consulta documentatia sintetica pe baza careia s-au determinat valorile mentionate la alin. (1) lit. d).

(4) Investitorii care nu si-au desemnat un agent au dreptul de a solicita lunar si a obtine o copie a registrului de evidenta interna.

(5) În legatura cu îndeplinirea atributiilor prevazute în prezenta lege, societatii de management de portofoliu i se aplica în mod corespunzator prevederile art. 49-53 din Legea nr. 58/1998 sau, dupa caz, ale titlului VII “Abuzul pe piata” din Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(6) Administratorul vehiculului investitional transmite rapoarte lunare C.N.V.M. si agentului, pe baza informatiilor primite de la societatea de management de portofoliu, potrivit alin. (2).

Art. 31. - În cazul încetarii contractului de management de portofoliu, administratorul vehiculului investitional are obligatia ca, pâna la luarea unei decizii pentru angajarea unei alte societati de management de portofoliu, potrivit art. 26 alin. (1), sa asigure administrarea temporara a portofoliului de catre o societate abilitata sa presteze astfel de servicii, în conformitate cu prevederile art. 23. Societatea de management de portofoliu al carei mandat a încetat raspunde fata de detinatorii de instrumente financiare securitizate si fata de emitent pentru toate daunele cauzate ca urmare a omisiunii de a colabora pentru predarea-preluarea administrarii portofoliului.

 

Capitolul VI

Emisiunea de instrumente financiare securitizate

Art. 32. - (1) Emisiunea de instrumente financiare securitizate se realizeaza prin oferta publica, în baza unui prospect aprobat de catre C.N.V.M. si în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(2) Oferta publica de instrumente financiare securitizate se realizeaza cu respectarea prevederilor prezentei legi, ale Legii nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, si a normelor emise în aplicarea acestora.

(3) Tranzactionarea instrumentelor financiare securitizate se efectueaza pe piete reglementate sau în cadrul unui sistem alternativ de tranzactionare.

Art. 33. - Emisiunile de instrumente financiare securitizate pot fi ordinare ori structurate în mai multe clase, în raport cu drepturile pe care le confera investitorilor cu privire la:

a) dobânda;

b) scadenta;

c) ordinea efectuarii platilor;

d) vot;

e) alte aspecte stabilite prin prospect.

Art. 34. - Continutul minim al prospectului de emisiune include, pe lânga informatiile prevazute în legislatia pietei de capital, urmatoarele categorii de informatii:

a) date privind emitentul si principalele prevederi ale actului constitutiv sau ale contractului de societate civila;

b) date privind cedentul si principalele prevederi ale contractului de cesiune de creante;

c) date privind administratorul emitentului si principalele prevederi ale contractului de administrare;

d) date privind societatea de management de portofoliu si principalele prevederi ale contractului de management al portofoliului;

e) date privind agentul si o descriere a drepturilor privind remunerarea acestuia;

f) date privind auditorul financiar;

g) caracteristicile emisiunii: valoarea totala a emisiunii si numarul de instrumente financiare securitizate ce urmeaza a fi emise, valoarea nominala si pretul de emisiune, pretul de achizitie a creantelor din portofoliu, sumele ce urmeaza a fi încasate de catre vehiculul investitional în temeiul acestora, perioada de derulare a ofertei publice, scadenta, dobânda (daca este cazul), metoda de calculare a cuantumului dobânzii (daca este cazul) si intervale de plata, programul de rambursare a instrumentelor financiare securitizate, optiunea de rascumparare, modalitatea de plata si de alocare a instrumentelor financiare securitizate în situatia de suprasubscriere, costurile tranzactiei, contravaloarea serviciilor de management de portofoliu si a oricaror servicii specializate prestate în legatura cu respectiva emisiune, precum si cheltuielile suportate de vehiculul investitional reprezentând costuri pentru înfiintare si obligatii curente de plata; în cazul emisiunilor structurate, informatiile privind aspectele prevazute la art. 33 se prezinta distinct pentru fiecare clasa de instrumente financiare securitizate din emisiunea respectiva;

h) informatii privind respectarea conditiilor prevazute la art. 4 alin. (2);

i) caracteristicile portofoliului de creante cu care se garanteaza emisiunea, inclusiv valoarea acestuia, valoarea nominala si, dupa caz, valoarea de referinta a garantiilor constituite pentru satisfacerea creantelor, calculata la data încheierii contractului de garantie, si informatii privind scadenta, dobânda, metoda de calcul al cuantumului dobânzii si intervale de plata, conditii de plata anticipata a creantelor din portofoliu;

j) conditiile si tipul de instrumente financiare în care emitentul poate investi orice surplus rezultat dupa plata detinatorilor de instrumente financiare securitizate si a costurilor tranzactiei din sumele colectate de la debitorii cedati.

Art. 35. - (1) Valoarea totala a creantelor incluse în portofoliul afectat unei emisiuni la data închiderii perioadei de subscriere trebuie sa fie cel putin egala cu suma totala principala a obligatiilor emitentului fata de detinatorii de instrumente financiare securitizate din emisiunea respectiva.

(2) Prin prospect, emitentul îsi poate asuma obligatia suplimentarii portofoliului de creante, în cazul în care valoarea totala a creantelor incluse în portofoliu scade în perioada de derulare a emisiunii sub limita prevazuta la alin. (1), daca prin prospect nu se prevede o limita mai ridicata.

(3) În scopul cresterii valorii portofoliului sau pentru a compensa reducerea valorica a creantelor din portofoliu, emitentul poate include în portofoliu creante proprii, garantii constituite asupra fondurilor banesti, instrumente financiare platibile la cerere sau tranzactionabile pe piata de capital.

Art. 36. - Rezultatele ofertei publice se transmit C.N.V.M. si catre institutiile pietei, dupa caz, în conformitate cu reglementarile C.N.V.M.

 

Capitolul VII

Drepturile detinatorilor de instrumente financiare securitizate

Art. 37. - Interesele colective ale detinatorilor de instrumente financiare securitizate din aceeasi emisiune pot fi reprezentate de un agent. Prevederile legii privind obligatiunile ipotecare, inclusiv în ceea ce priveste numirea si revocarea agentului, drepturile, obligatiile si atributiile acestuia, ca si raspunderea ce îi revine fata de investitori, se aplica în mod corespunzator.

Art. 38. - (1) Fiecare emisiune de instrumente financiare securitizate este garantata cu portofoliul de creante, descris în registrul de evidenta interna. În baza drepturilor constituite în favoarea lor, investitorii dobândesc posibilitatea de a-si satisface creantele rezultând din detinerea de instrumente financiare securitizate prin valorificarea portofoliului, cu prioritate în raport cu orice creditor, indiferent de natura creantei acestuia sau de dreptul real constituit în favoarea acestuia asupra portofoliului sau asupra oricarei componente a portofoliului, daca dreptul real nu a fost înscris la arhiva, anterior înscrierii drepturilor detinatorilor de instrumente financiare securitizate.

(2) Prevederile art. 8 si 9 privind formalitatile de publicitate se aplica în mod corespunzator la constituirea garantiei asupra portofoliului de creante în favoarea investitorilor.

(3) Constituirea în garantie a creantelor din portofoliu în favoarea detinatorilor de instrumente financiare securitizate se notifica debitorului cedat de catre societatea de management de portofoliu, cel mai târziu în termen de 7 zile de la data constituirii garantiei asupra portofoliului.

Art. 39. - (1) Detinatorii de titluri de participare la fondul de securitizare sunt de drept membri ai fondului de securitizare emitent. Membrii fondului de securitizare se întrunesc în adunari.

(2) Adunarea membrilor fondului de securitizare are competentele si ia decizii în conditiile prevazute în contractul de societate civila. Hotarârile adunarii se publica în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, precum si într-un ziar de circulatie nationala.

Art. 40. - (1) Dispozitiile legale privind adunarile generale ale detinatorilor de obligatiuni ipotecare se aplica în mod corespunzator organizarii procesului decizional al adunarii generale a detinatorilor de obligatiuni securitizate din emisiuni ordinare.

(2) În cazul emisiunilor structurate în mai multe clase, drepturile detinatorilor de obligatiuni din fiecare clasa în cadrul procesului decizional se stabilesc prin prospect.

 

Capitolul VIII

Prevederi speciale privind falimentul societatilor de securitizare

Art. 41. - (1) Dispozitiile sectiunii a 6-a „Reorganizarea” a cap. III din Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizarii judiciare si a falimentului, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu sunt aplicabile societatilor de securitizare.

(2) Dispozitiile prevazute în legea privind obligatiunile ipotecare se aplica în mod corespunzator.

Art. 42. - Prin derogare de la dispozitiile Legii nr. 64/1995, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, în cazul în care împotriva emitentului este deschisa o procedura de faliment, adunarea generala a detinatorilor de obligatiuni securitizate va putea decide, cu votul detinatorilor de instrumente financiare securitizate reprezentând 75% din valoarea tuturor emisiunilor, pentru una dintre urmatoarele modalitati de satisfacere a creantelor: vânzarea portofoliilor direct, prin licitatie publica sau prin alta modalitate prevazuta de lege; adjudecarea portofoliului în contul creantelor pe care le au fata de averea debitorului, fara obligatia efectuarii formalitatilor fata de terti, cu plata sumelor reprezentând remuneratia agentului si a administratorului de portofoliu ori costul lichidarii.

 

Capitolul IX

Prevederi speciale privind executarea silita

Art. 43. - (1) Executarea silita asupra unui portofoliu afectat unei emisiuni, în integralitatea sa, ca universalitate, poate fi pornita doar de catre detinatorii de obligatiuni securitizate din emisiunea garantata cu portofoliul respectiv.

(2) Distribuirea sumelor rezultate din executare se va face potrivit urmatoarei ordini de preferinta:

a) creantele reprezentând cheltuieli de orice fel facute cu urmarirea si managementul portofoliului supus executarii, inclusiv remuneratia agentului;

b) creantele rezultând din detinerea instrumentelor financiare din emisiunea garantata cu portofoliul supus executarii;

c) alte categorii de creditori, în ordinea stabilita de lege.

 

Capitolul X

Contraventii si sanctiuni

Art. 44. - (1) Constituie contraventii urmatoarele fapte:

a) încalcarea conditiilor prevazute în autorizatie în cazul oricaror activitati si operatiuni pentru care prezenta lege impune autorizarea;

b) nerespectarea de catre vehiculul investitional a prevederilor art. 14;

c) tinerea incorecta de catre societatile de management de portofoliu a registrului de evidenta interna.

(2) Contraventiile prevazute la alin. (1) se sanctioneaza cu:

a) amenda, cuprinsa între 10 mii lei si 50 mii lei;

b) urmatoarele sanctiuni complementare: retragerea autorizatiei si/sau interzicerea, temporara sau definitiva, pentru persoane fizice ori juridice, a ocuparii unor functii ori a desfasurarii unor activitati si servicii prevazute de prezenta lege.

(3) Savârsirea faptelor prevazute la alin. (1) lit. a) si c) se constata si se sanctioneaza de catre organele abilitate si cu respectarea dispozitiilor procedurale prevazute în Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, respectiv de catre persoanele împuternicite în acest scop de catre Banca Nationala a României, în conformitate cu prevederile Legii nr. 58/1998, republicata.

(4) Savârsirea faptei prevazute la alin. (1) lit. b) se constata si se sanctioneaza cu respectarea dispozitiilor procedurale prevazute în Legea nr. 297/2004, cu modificarile si completarile ulterioare.

(5) Prevederile referitoare la contraventii se completeaza cu dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare, în masura în care acestea nu contravin prezentului capitol.

(6) Prin exceptie de la prevederile alin. (5), procedura de stabilire si constatare a contraventiilor, precum si de aplicare a sanctiunilor de catre C.N.V.M. deroga de la dispozitiile Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 180/2002, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Capitolul XI

Dispozitii finale

Art. 45. - Denumirea de „fond de securitizare” sau „societate de securitizare” va fi folosita exclusiv pentru a denumi tipurile de vehicule investitionale reglementate de prezenta lege.

Art. 46. - Prevederile art. 167 din Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, nu se aplica obligatiunilor securitizate emise în temeiul prezentei legi.

Art. 47. - În functie de competentele de autorizare si supraveghere, Banca Nationala a României si C.N.V.M. vor emite normele si regulamentele prevazute în prezenta lege în termen de 3 luni de la data intrarii în vigoare a acesteia.

Art. 48. - Prezenta lege intra în vigoare la 30 de zile de la data publicarii ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.

 

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.

 

                    p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR,

                           LUCIAN AUGUSTIN BOLCAŞ

 

                           PREŞEDINTELE SENATULUI,

                              NICOLAE VĂCĂROIU