ORDIN nr. 3431/C din 19 august 2019 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare

 

EMITENT      

MINISTERUL JUSTIȚIEI

Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 730 din 5 septembrie 2019

În conformitate cu dispozițiile Legii nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare,

ținând seama de prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

ministrul justiției emite următorul ordin:

 

Articolul 1

Se aprobă formularele de avize de înscriere în baza cărora se efectuează înregistrările în Registrul Național de Publicitate Mobiliară, denumit în continuare Registru sau RNPM, al căror conținut este prevăzut în anexele nr. 1-50, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

 

Articolul 2

(1) Formularul de aviz de înscriere va fi prezentat operatorului ori agentului acestuia de către persoana interesată sau de către reprezentantul său legal ori convențional.

(2) Dovada calității de reprezentant se face prin: certificat constatator emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, procură autentică, împuternicire avocațială, împuternicire de reprezentare juridică, delegație, încheiere emisă de către judecătorul sindic, conformă cu originalul.

(3) Formularul de aviz de înscriere pe suport hârtie va fi completat în dublu exemplar și semnat de către solicitant.

(4) Formularul de aviz de înscriere poate fi completat și prin utilizarea unor programe informatice și semnat de solicitantul înregistrării.

(5) Solicitanții vor certifica prin semnătură orice ștersături, adăugări ori modificări ce apar pe formularul de aviz de înscriere.

(6) Solicitantul înregistrării în RNPM are obligația de a completa toate rubricile formularului de aviz de înscriere cu respectarea dispozițiilor legale și a indicațiilor instituite în cuprinsul formularelor.

(7) Rubricile care nu sunt aplicabile nu vor fi tipărite, tipărindu-se numai rubricile completate cu informațiile corespunzătoare formularului de aviz respectiv.

(8) În cazul în care unele rubrici ale formularului nu sunt suficiente ca număr pentru înscrierea tuturor informațiilor, rubricile existente în cadrul formularului se vor multiplica prin utilizarea unor programe informatice adecvate; operatorii/agenții au obligația de a asigura acest serviciu persoanelor interesate, contra cost sau cu titlu gratuit, potrivit propriilor strategii comerciale.

(9) Operatorii/Agenții au obligația de a verifica dacă formularul a fost completat cu respectarea dispozițiilor legale, a indicațiilor instituite în cuprinsul acestuia și în formatul acceptat de Registru, fără a verifica corectitudinea informațiilor din formularul de înscriere, concordanța dintre avizul de înscriere și faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice.

(10) Operatorul/Agentul va refuza înscrierea unui formular de aviz de înscriere atunci când constată acesta este incomplet, ilizibil sau a fost completat fără respectarea cerințelor legale ori în alt format decât cel acceptat de Registru; în acest caz, el va comunica solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare, această măsură și motivele care au stat la baza adoptării ei.

(11) Prin formatul acceptat de Registru se înțelege completarea informațiilor cu respectarea rubricilor destinate atât datelor generale privind înscrierea, cât și părților și bunurilor sau obiectului supus publicității.

(12) În cazul bunurilor se vor respecta rubricile destinate tipului sau categoriei de bunuri, încadrarea corectă a acestor bunuri și dimensiunea maximă admisă.

(13) La tipul „Alte bunuri“ se vor selecta și completa, pentru fiecare bun în parte, rubricile corespunzătoare acestora din formular.

(14) Nu vor fi acceptate formularele care la rubrica „Alte bunuriconțin informații cu privire la un bun pentru care este prevăzută rubrică specială.

(15) Fiecare bun va fi individualizat în mod distinct, iar dacă există mai multe bunuri de aceeași categorie, vor fi evidențiate ca bunuri separate, având numere de ordine distincte.

(16) Nerespectarea de către operator sau agent a obligației de verificare prevăzute la alin. (9) se sancționează disciplinar conform art. 39 alin. (2) din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare.

 

Articolul 3

Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înregistrării în Registru, pe suport hârtie, vizat de operator sau de agent, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică calificată, bazată pe un certificat calificat valabil, a operatorului sau a agentului, cu menționarea numărului și datei înregistrării formularului, precum și a numărului de identificare a înscrierii.

 

Articolul 4

(1) Înregistrarea unui aviz de înscriere în Registru poate fi solicitată numai de către persoane care au un interes în legătură cu această înregistrare.

(2) Creditorul ipotecar sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a oricărui tip de aviz de ipotecă, cu excepția avizului de ipotecă de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului.

(3) Debitorul sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a avizului de intenție, a avizului de transformare, a avizului de ipotecă inițial și a avizului de menținere.

(4) Constituitorul ipotecii sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a avizului de intenție, a avizului de transformare, a avizului de ipotecă inițial, a avizului de menținere și a avizului de extindere.

(5) Orice persoană interesată, inclusiv debitorul/constituitorul poate adresa solicitarea de înscriere în Registru a unui aviz de nulitate, a unui aviz de executare - privind anularea executării sau a unui aviz de preluare în contul creanței - privind anularea preluării, în situația în care a obținut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptățită subscrie acel aviz.

(6) Organul competent sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a avizului de ipotecă inițial, atunci când este selectată destinațiaSechestru asigurătorsauSechestru asigurător în cauze penale“, precum și a avizelor subsecvente acestui aviz, a avizului de ipotecă modificator, în cazul în care s-a selectat tipul de modificareÎnscrierea unor mențiuni prevăzute de lege“, a avizului de executare și a avizului de preluare în contul creanței, cu respectarea dispozițiilor legale și a deciziilor Autorității de Supraveghere.

(7) Reprezentantul fiduciarului poate solicita înscrierea în Registru a oricărui tip de aviz de fiducie, cu excepția avizului de fiducie de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului.

(8) Constituitorul fiduciei sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a avizului de fiducie inițial, a avizului de fiducie modificator, a avizului de reactivare a avizului inițial de fiducie din cauze de natură tehnică neimputabile operatorului/agentului, a avizului de nulitate a fiduciei și a avizului de stingere a fiduciei, respectând indicațiile cuprinse în fiecare tip de formular de aviz de fiducie.

(9) Beneficiarul fiduciei sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a avizului de acceptare a fiduciei, iar după momentul acceptării fiduciei, beneficiarul sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în Registru a avizului de fiducie modificator, a avizului de reactivare a avizului inițial de fiducie din cauze de natură tehnică neimputabile operatorului/agentului, a avizului de nulitate a fiduciei și a avizului de stingere a fiduciei, respectând indicațiile cuprinse în fiecare tip de formular de aviz de fiducie.

(10) Orice persoană interesată, alta decât constituitorul fiduciei, fiduciarul sau beneficiarul fiduciei, poate adresa solicitarea de înscriere în Registru a unui aviz de nulitate a fiduciei în situația în care a obținut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptățită subscrie acel aviz.

(11) Oricare dintre părțile actului/faptului juridic asupra căruia se face publicitate prin înscrierea unor avize specifice poate solicita înscrierea în Registru a acestor avize, cu excepția avizului specific de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului.

(12) Orice persoană interesată, alta decât părțile din avizul specific, poate adresa solicitarea de înscriere în Registru a unui aviz de nulitate, în situația în care a obținut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptățită subscrie acel aviz.

(13) Organul competent poate solicita înscrierea în Registru a oricărui aviz specific, cu respectarea dispozițiilor legale și a deciziilor Autorității de Supraveghere, cu excepția avizului specific de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului.

(14) Reprezentantul creditorului poate solicita înscrierea în Registru a oricărui tip de aviz de ipotecă privind securitizarea creanțelor, cu excepția avizului de ipotecă de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului.

(15) Reprezentantul debitorului poate solicita înscrierea în Registru a avizului de reactivare a avizului de ipotecă inițial privind securitizarea creanțelor din cauze de natură tehnică neimputabile operatorului/agentului.

(16) Orice persoană interesată, inclusiv reprezentantul debitorului, poate adresa solicitarea de înscriere în Registru a unui aviz de nulitate privind securitizarea creanțelor, în situația în care a obținut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptățită subscrie acel aviz.

(17) Agentul sau reprezentantul deținătorilor de obligațiuni ipotecare poate solicita înscrierea în Registru a oricărui tip de aviz de ipotecă privind obligațiunile ipotecare, cu excepția avizului de ipotecă de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului.

(18) Reprezentantul debitorului poate solicita înscrierea în Registru a avizului de reactivare a avizului de ipotecă inițial privind obligațiunile ipotecare din cauze de natură tehnică neimputabile operatorului/agentului.

(19) Orice persoană interesată, inclusiv reprezentantul debitorului, poate adresa solicitarea de înscriere în Registru a unui aviz de nulitate privind obligațiunile ipotecare, în cazul în care a obținut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptățită subscrie acel aviz.

(20) Înscrierea avizelor de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului poate fi solicitată de Corpul operatorilor, operatorul sau agentul care a înscris avizul respectiv în mod eronat.

(21) Înscrierea avizului de reactivare a avizului stins din eroare poate fi solicitată de Corpul operatorilor, operatorul sau agentul care a stins avizul respectiv în mod eronat.

 

Articolul 5

(1) Conform dispozițiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările ulterioare, denumită în continuare Codul civil, în sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

a) debitor - persoana care și-a asumat obligația în contractul principal, pe lângă care contractul de ipotecă este accesoriu;

b) constituitor al ipotecii - titularul dreptului ce urmează a fi ipotecat și care are capacitatea de a dispune de acesta;

c) constituitor debitor - debitorul obligației principale care are și calitatea de titular al dreptului ce urmează a fi ipotecat și care are capacitatea de a dispune de acesta;

d) constituitor terț - titularul dreptului ce urmează a fi ipotecat și care are capacitatea de a dispune de acesta, dar care nu și-a asumat obligația din contractul principal.

(2) Orice formular de aviz de ipotecă trebuie cuprindă date generale privind creditorul, constituitorul ipotecii și debitorul obligației garantate, precum și date referitoare la bunul ipotecat.

(3) Solicitantul va înscrie bunul ipotecat prin completarea rubricilor corespunzătoare, prin selectarea tipului de bun aferent și a categoriei din care face parte bunul ipotecat. Pentru fiecare tip de bun există rubrici privind identificarea bunului și descrierea suplimentară a acestuia.

(4) Pentru respectarea prevederilor Codului civil, bunurile care fac obiectul ipotecii trebuie fie descrise suficient de precis, adică individualizate precis sau individualizabile, prin întocmirea unei liste, prin determinarea categoriei, prin indicarea cantității ori prin stabilirea unei formule de determinare sau prin orice altă modalitate care permite în mod rezonabil identificarea bunurilor mobile ipotecate.

(5) În cazul în care ipoteca mobiliară poartă asupra unei universalități de fapt (fond de comerț, stocuri sau alte asemenea universalități), trebuie menționate în mod expres natura și conținutul universalității; „toate bunurile mobile prezente și viitoare“ nu mai constituie o descriere suficientă și detaliată. Ipoteca asupra universalității de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, este permisă numai în cazul bunurilor afectate activității unei întreprinderi.

(6) Dacă ipoteca poartă asupra unui cont bancar, acesta trebuie indicat în mod distinct, fără a se folosi sintagmatoate conturile debitorului/constituitorului prezente și viitoare“.

 

Articolul 6

(1) La rubrica „Date generale privind contractul de ipotecă/operațiunile asimilate care stau la baza înscrierii curente“ se va menționa actul juridic care stă la baza înscrierii respective, cum ar fi: contractul de ipotecă, operațiunile asimilate, actul adițional la contract, contractul principal, atunci când conține clauza de ipotecă etc.

(2) În cazul în care nu există un act juridic care stă la baza modificării avizului de ipotecă inițial, cum ar fi rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare ale debitorului/ constituitorului/creditorului/bunului ipotecat, această rubrică se va completa cu datele actului juridic care conține informația corectă, dar înscrisă eronat, sau se vor completa datele contractului de ipotecă.

(3) Fiecărui formular de aviz de ipotecă trebuie îi corespundă un singur contract de ipotecă/operațiune asimilată.

(4) Completarea rubriciiDetalii comune bunurilor ipotecate“ nu este obligatorie; în cazul în care solicitantul dorește înscrie anumite detalii legate de dispozițiile conținute în contractul de ipotecă referitoare la obiectul ipotecii, va rezuma în această rubrică informațiile comune tuturor bunurilor, cum ar fi: detalii legate de clauza de garanție, de debitor, contractul de credit, fără însă a se face o descriere a bunurilor ipotecate; aceste detalii nu vor fi reluate în rubricile destinate identificării și descrierii suplimentare a bunurilor ipotecate.

(5) La tipul de bunuriAutovehicule“ se vor înscrie toate sistemele mecanice care se deplasează cu mijloace de autopropulsare, prin rulare, alunecare sau plutire și utilizate pentru transportul de persoane, bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări. Identificarea bunurilor cuprinde: modelul, anul de fabricație, numărul șasiului, dacă există, sau seria de fabricație și seria motorului.

(6) Dacă solicitantul consideră necesar, va completa rubricaDescriere suplimentară“ cu informații complementare, care nu reprezintă elemente definitorii pentru identificarea bunului ipotecat, ci vin în completarea identificării acestora, pentru o descriere cât mai detaliată a bunurilor.

(7) La tipul de bunuriBunuri mobile ipotecate, atașate unor bunuri imobile“ se va selecta categoria corespunzătoare bunului ipotecat: bun mobil ipotecat accesoriu unui bun imobil, păduri care urmează a fi tăiate, minerale care urmează a fi extrase sau recolte care urmează a fi culese, urmând ca bunul mobil fie individualizat atât prin elemente de identificare, cât și prin descrierea suplimentară.

(8) Bunul imobil va fi individualizat prin adresă, descriere și numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară, în cadrul aceleiași rubrici în care este descris bunul mobil atașat acestuia.

(9) La tipul de bunuri „Alte bunuri“ se va selecta categoria corespunzătoare bunului ipotecat: creanțe, cont bancar, acțiuni/părți sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare, echipamente/instalații/alte bunuri destinate servească exploatării unei întreprinderi, polițe de asigurare, recolte, utilaje agricole, altele decât autovehicule, universalități (stocuri, fond de comerț sau alte asemenea universalități), alte bunuri.

(10) Fiecare bun ipotecat va fi individualizat prin completarea rubriciiIdentificare bun“, cu respectarea indicațiilor cuprinse în formular.

(11) Dacă solicitantul consideră necesar, va completa rubricaDescriere suplimentară“ cu informații complementare, care nu reprezintă elemente definitorii pentru identificarea bunurilor ipotecate, ci vin în completarea identificării acestora, pentru o descriere cât mai detaliată a bunurilor.

 

Articolul 7

(1) În cadrul formularului de aviz de ipotecă modificator se pot efectua 23 de tipuri de modificări, solicitantul având posibilitatea de a selecta un singur tip de modificare în cadrul aceluiași formular.

(2) Prin subscrierea unui formular de aviz de ipotecă modificator nu vor putea fi înscrise în Registru bunuri mobile noi, chiar dacă aceste bunuri fac obiectul aceluiași contract de ipotecă, ele fiind înregistrate în Registru prin completarea unui aviz de ipotecă inițial.

(3) În cazul în care solicitantul va subscrie un formular de aviz de reducere a ipotecii prin care se dorește degrevarea unor bunuri cuprinse într-un text bloc de bunuri, cuprinse într-un aviz de ipotecă anterior intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiției nr. 1.808/C/2014 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare, se va selecta și rubrica referitoare la îndreptarea erorilor materiale privind evidențierea bunurilor, respectând instrucțiunile cuprinse în formularul de aviz de reducere a ipotecii.

(4) Formularul de aviz de schimbare a rangului ipotecii trebuie subscris de toți creditorii care își schimbă rangul.

(5) Formularul de aviz de prelungire poate fi subscris de oricare dintre creditorii cu statut activ, profitând tuturor creditorilor cu statut activ la data expirării avizului; avizul este prelungit pentru o perioadă de 5 ani; termenul începe curgă de la data expirării avizului inițial, indiferent de momentul efectuării prelungirii.

(6) Pentru avizele de înscriere care expiră în perioadele în care activitatea Registrului este întreruptă din motive tehnice, întrerupere constatată și anunțată de către Autoritatea de Supraveghere operatorilor autorizați, se prelungește data expirării acestor avize, până la sfârșitul primei zile lucrătoare, ce urmează zilei în care s-a reluat activitatea Registrului.

(7) Formularul de aviz de prelungire trebuie fie transmis operatorului sau agentului anterior datei expirării; este recomandat ca formularul de aviz de prelungire fie înscris în Registru cu câteva zile înainte de data expirării acestuia.

(8) În cazul în care un aviz de înscriere activ a fost inactivat din cauze tehnice, neimputabile operatorului sau agentului autorizat, pentru activarea acestuia este necesară înscrierea unui formular de aviz de reactivare, pe baza unei cereri aprobate de Autoritatea de Supraveghere.

(9) Cererea trebuie formulată de către una dintre părțile avizului și înaintată Autorității de Supraveghere cel târziu la data expirării avizului inițial.

(10) Autoritatea de Supraveghere va analiza cauzele care au determinat inactivarea, iar, dacă se va constata sunt de natură tehnică, va aproba cererea și va transmite către solicitant acceptul de înscriere în Registru a unui formular de aviz de reactivare.

(11) Corpul Operatorilor va efectua înregistrarea în Registru a avizului de reactivare, pe baza formularului completat conform dispozițiilor legale de către solicitant, la care se atașează acceptul Autorității de Supraveghere.

(12) Dacă, între data depunerii cererii de reactivare la Autoritatea de Supraveghere și data înscrierii avizului de reactivare, avizul inițial expiră, solicitantul trebuie completeze și înscrie un formular de aviz de prelungire până la sfârșitul proximei zile în care s-a înregistrat avizul de reactivare, deoarece avizul reactivat va avea ca dată de expirare data proximei zile lucrătoare; în cazul în care avizul inițial expiră în aceeași zi în care se înscrie avizul de reactivare, termenul de expirare se va proroga până la sfârșitul proximei zile lucrătoare.

(13) Prin subscrierea categoriilor de avize specifice se realizează publicitatea unor operațiuni juridice prevăzute de Codul civil și alte acte normative.

 

Articolul 8

(1) Căutarea în Registru se va efectua în funcție de tipul avizului de înscriere: aviz de ipotecă, aviz de fiducie, aviz specific, aviz de ipotecă - creanțe securitizate și aviz de ipotecă - obligațiuni ipotecare.

(2) În cadrul fiecărui tip de aviz, căutarea în Registru se va putea efectua după mai multe criterii:

a) în cazul avizelor de ipotecă, după numărul de identificare a avizului de ipotecă (ID-ul), datele de identificare ale creditorului, debitorului sau constituitorului și elementele de identificare ale bunului;

b) în cazul avizelor de fiducie, după numărul de identificare a avizului de fiducie (ID-ul), datele de identificare ale fiduciarului, beneficiarului sau constituitorului și elementele de identificare ale masei patrimoniale fiduciare;

c) în cazul avizelor specifice, după numărul de identificare a avizului specific (ID-ul), datele de identificare ale părților și elementele de identificare ale bunului sau obiectului supus publicității;

d) în cazul avizelor de ipotecă - creanțe securitizate, după numărul de identificare a avizului de ipotecă (ID-ul), datele de identificare ale creditorului sau debitorului și elementele de identificare ale creanțelor din portofoliu;

e) în cazul avizelor de ipotecă - obligațiuni ipotecare, după numărul de identificare a avizului de înscriere (ID-ul), datele de identificare ale agentului/reprezentantului deținătorilor de obligațiuni ipotecare sau debitorului (emitentului) și elementele de identificare ale bunurilor din portofoliu.

(3) În cazul căutării după criteriul „bun“, aceasta se va efectua după tipul bunului și după datele de identificare ale acestuia.

(4) În cazul bunului de tip „Autovehicul“, căutarea se poate face după rubricile de identificare a bunului: model, an fabricație, număr șasiu sau serie fabricație, serie motor, număr de înmatriculare.

(5) În cazul bunului de tip „Bun mobil atașat unui bun imobil“, căutarea se poate face după categoria bunului mobil și după criteriulIdentificare bun și descriere suplimentară“.

(6) Pentru tipul „Alte bunuricăutarea se va putea realiza după categoria bunului respectiv și după criteriulIdentificare bun“, nefiind efectuate căutări după criteriulDescriere suplimentară“.

 

Articolul 9

Serviciul profesii juridice conexe va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

 

Articolul 10

(1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(2) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

(3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiției 1.808/C/2014 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 428 din 11 iunie 2014.

 

Ministrul justiției,

Ana Birchall

București, 19 august 2019.

Nr. 3.431/C.

 

Anexa nr. 1

FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ INIȚIAL

Operator .................................................................................

Agent împuternicit .....................................................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................

..................................................................................................................................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...........................................

..................................................................................................................................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. identificare a avizului de ipotecă (ID) .......................................

Data ..........., ora ....., minutul ......, secunda ..... înscrierii.

Subsemnatul, ............................., domiciliat în localitatea ....................., județul/sectorul ............., str. ........................ nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., act de identitate ...... seria ....... nr. ..........., eliberat de ..................... la data de .................., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], țara ..................... nr. de telefon ........................,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

debitor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

reprezentant al debitorului [ ]

constituitor [ ]

reprezentant al constituitorului [ ]

organ competent [ ]

reprezentant al organului competent [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă inițial și solicit înregistrarea lui.

1. Destinația înscrierii

Creditor garantat/Debitor [ ]

Locatar/Locator (finanțator) [ ]

Consignatar/Consignant [ ]

Vânzător/Cumpărător [ ]

Obligații agricole [ ]

Sechestru asigurător [ ]

Înscriere făcută în legătură cu o operațiune privind finanțele publice^1 [ ]

^1 Operatorul Agenția Națională de Administrare Fiscală (A.N.A.F.) și agenții săi împuterniciți vor bifa în mod obligatoria destinația înscrieriiÎnscriere făcută în legătură cu o operațiune privind finanțele publice“.

Sechestru asigurător în cauze penale [ ]

Alte înscrieri [ ]

2. Date generale privind contractul de ipotecă/operațiunile asimilate care stau la baza înscrierii curente

Tip ...................................................

Număr ...............................................

Data încheierii .....................................

3. Date privind creditorul^2

^2 Se vor completa datele creditorului obligației ipotecare sau ale terțului beneficiar desemnat de acesta, în cazul în care ipoteca mobiliară este constituită în favoarea unui terț beneficiar, iar la rubrica „Alte date“ se va menționa în mod obligatoriu calitatea de terț beneficiar.

3.a) Creditorul persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: ................................

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice^3 ...................................................

^3 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.

Tipul persoanei juridice^4 ..........................................................

^4 Solicitantul va avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, societate cooperativă, asociație sau fundație, instituție publică (pentru persoanele juridice de stat).

Sediul: str. .............. nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..............., județul/sectorul ..............., cod poștal .........., țara .......................

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..............................

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare ...........................................................

Alte date .................................................................................

..............................................................................................

3.b) Creditorul persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: .................................

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ............, prenumele tatălui ................, prenumele mamei ..............

Adresa: str. ............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..............., județul/sectorul .........., cod poștal ........., țara .....................................

Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Alte date .................................................................................

..............................................................................................

4. Date privind debitorul și constituitorul^5

^5 Se vor/va menționa numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice din contractul principal și/sau numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice care are calitatea de constituitor în contractul de ipotecă.

4.a) Persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: ......................

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice^3 ....................................................

Tipul persoanei juridice^4 ...........................................................

Sediul: str. ............... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..............., județul/sectorul .........., cod poștal .........., țara ..................

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..................................

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare ...........................................................

Alte date ................................................................................

..............................................................................................

Bifați una dintre căsuțele de mai jos:

[ ] debitor al obligației garantate (fără a avea calitatea de constituitor)

[ ] constituitor debitor

[ ] constituitor terț

4.b) Persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: .................................

Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..............., prenumele tatălui ................, prenumele mamei ...........

Adresa: str. ........... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ............., județul/sectorul ..........., cod poștal ........, țara ...................

Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Alte date ................................................................................

..............................................................................................

Bifați una dintre căsuțele de mai jos:

[ ] debitor al obligației garantate (fără a avea calitatea de constituitor)

[ ] constituitor debitor

[ ] constituitor terț

5. Bunuri ipotecate

Detalii comune bunurilor ipotecate^6 ................................................................................................

^6 Solicitantul va completa în această rubrică, pe scurt (maximum 1.000 de caractere), datele esențiale din contractul de ipotecă, comune tuturor bunurilor înscrise, care nu vor fi reluate în descrierea suplimentară a bunurilor.

Bifați tipul bunurilor afectate ipotecii și completați datele corespunzătoare:

5.a) Autovehicule

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor fi înscrise: ........................

Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare^7.

^7 Pentru a respecta prevederile art. 2.391 din Codul civil este obligatoriu ca numărul de bunuri înscrise corespundă cu numărul de bunuri specificate în contractul de ipotecă, atribuind fiecărui bun un număr de ordine.

Identificare bun (completați rubricile de mai jos):

Model .............., an fabricație^8 ..........., număr șasiu/serie fabricație ..........., serie motor^8 ............., număr de înmatriculare^8 ............................

^8 Dacă la data înscrierii avizului nu există informații referitoare la seria motorului, anul de fabricație și numărul de înmatriculare, aceste rubrici nu se vor completa.

Descriere suplimentară^9 ...............................................................................................................

...................................................................................................................................................

Bifați dacă toate bunurile de acest tip au aceiași constituitori

Menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor^9:

^9 În cazul în care consideră necesar, solicitantul va menționa în această rubrică detalii complementare pentru individualizarea suplimentară a bunului ipotecat înscris. Nu se vor include în textul descrierii suplimentare bunuri noi. Nu se vor completa informații pentru care au fost prevăzute rubrici distincte. Nu se va depăși numărul maxim de 4.000 de caractere.

Denumirea persoanei juridice .......................................................

Numele persoanei fizice ....................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..................................

Număr de ordine .................................................................

În cazul în care bunurile nu aparțin acelorași constituitori, menționați numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:

Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): .................................................

Pentru bunurile indicate mai sus, menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor^10:

^10 Numărul de ordine trebuie fie de tipul „pf“ saupjurmat de cifra arabă corespunzătoare.

Denumirea persoanei juridice ...........................................................................................................

Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .................................

Număr de ordine .....................................................................

5.b) Bunuri mobile ipotecate, atașate unor bunuri imobile

A. Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile atașate unor bunuri imobile ce vor fi înscrise: ..............................................

Fiecare bun mobil ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare, la care se vor utiliza pentru introducerea datelor rubricile de mai jos:

Bifați una sau mai multe dintre categoriile de mai jos:

[ ] Bun mobil ipotecat accesoriu unui bun imobil

[ ] Păduri care urmează a fi tăiate

[ ] Minerale care urmează a fi extrase

[ ] Recolte care urmează a fi culese

Spațiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atât a bunului mobil ipotecat, cât și a bunului imobil căruia îi este atașat.

Bunul imobil va fi individualizat prin adresă, descriere și numărul de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.

Identificare bun și descriere suplimentară: .....................................

.............................................................................................

Bifați dacă toate bunurile de acest tip au aceiași constituitori

Menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor^10:

Denumirea persoanei juridice ...............................................................................................................................................

Numele persoanei fizice ......................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..........................

Număr de ordine .................................................................

În cazul în care bunurile nu aparțin acelorași constituitori, menționați numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:

Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): .............................................................................................................

Pentru bunurile indicate mai sus, menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor^10:

Denumirea persoanei juridice ...................................................................................................................................................

Numele persoanei fizice ........................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .........................

Număr de ordine ....................................................................

B. Mențiuni proprietari ai bunului imobil la care este atașat bunul mobil ipotecat:

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice proprietari/coproprietari ai bunului imobil căruia îi este atașat bunul mobil ipotecat: ................................................................

B.1. În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane juridice deja înscrise, menționați denumirea și numărul de ordine aferent^10:

Denumirea persoanei juridice ........................................................

Numărul de ordine .....................................................................

B.2. În cazul existenței și a altor coproprietari persoane juridice, înscrieți datele de identificare ale acestora:

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice ......................... sediul: str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ...., localitatea ............, județul/sectorul ....................., cod poștal ............., țara .....................

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .....................................................................

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare ...........................................................

Alte date ................................................................................

..............................................................................................

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice proprietari/coproprietari ai bunului imobil căruia îi este atașat bunul mobil ipotecat: .......................................

B.3. În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane fizice deja înscrise, menționați numele, prenumele și numărul de ordine aferent^10:

Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..............

Numărul de ordine ..........................................................................................................................

B.4. În cazul existenței și a altor coproprietari persoane fizice, înscrieți datele de identificare ale acestora:

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice ........................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ......................., prenumele tatălui .................., prenumele mamei ........................

Adresa: str. .............. nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..............., județul/sectorul ..............., cod poștal .........., țara .......................

Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Alte date .....................................................................................................................................

5.c) Alte bunuri

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul total al bunurilor mobile ce vor fi înscrise: ..............................................

Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare^7.

Folosiți spațiul de mai jos pentru a preciza categoria din care face parte bunul mobil afectat ipotecii:

[ ] Creanțe potrivit art. 2.389 lit. a) și b) din Codul civil

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul creanțelor ce vor fi înscrise: ....................................................................

Identificare bun^11 .....................................................................................................................................................................

^11 Se va individualiza bunul ipotecat, iar dacă acesta nu este individualizat, se va descrie suficient de precis astfel încât poată fi identificat în mod rezonabil. Descrierea se va face prin determinarea categoriei, indicarea cantității, stabilirea unei formule de determinare sau prin orice altă modalitate care permită identificarea bunului ipotecat. Textul va cuprinde maximum 1.000 de caractere.

Descriere suplimentară^12 .......................................................................................................................................................

^12 În cazul în care consideră necesar, solicitantul va menționa în această rubrică detalii complementare pentru individualizarea suplimentară a bunului ipotecat înscris. Nu se vor include în textul descrierii suplimentare bunuri noi. Nu se vor completa informații pentru care au fost prevăzute rubrici distincte.

[ ] În cazul creanțelor rezultate dintr-un contract încheiat cu un terț cedat^13:

^13 Acesta are calitatea de terț față de contractul de ipotecă, având însă calitatea de parte în contractul din care rezultă creanța ipotecată.

A. Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise (terți cedați): ..................................

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice .................................., sediul: str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap ...., localitatea ..................., județul/sectorul .................., cod poștal ......................, țara .................

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ...................................................................................................

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare ................................................................................................................

Alte date ......................................................................................................................................

B. Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise (terți cedați): ......................................

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice .............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ....................., prenumele tatălui ..............., prenumele mamei .......................

Adresa: str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ................., județul/sectorul .............., cod poștal ...................., țara ...................

Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Alte date ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

[ ] Cont bancar

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul conturilor bancare ce vor fi înscrise: ................................

Identificare bun^14 [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

^14 Se va completa contul IBAN, corespunzător prevederilor art. 2.391 alin. (6) din Codul civil.

Descriere suplimentară^12 ..........................................................

..............................................................................................

[ ] Acțiuni/Părți sociale/Valori mobiliare/Alte instrumente financiare

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul acțiunilor/părților sociale/valorilor mobiliare/instrumentelor financiare ce vor fi înscrise: ..............................................................................................................

Identificare bun^15 ................................................................................................................................................................

^15 Se vor menționa tipul instrumentelor financiare (acțiuni, părți sociale etc.), numărul acestora, precum și entitatea care le emite.

Descriere suplimentară^12 ..............................................................................................................

...................................................................................................................................................

[ ] Echipamente/Instalații/Alte bunuri destinate servească exploatării unei întreprinderi

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de echipamente/instalații/alte bunuri destinate servească exploatării unei întreprinderi ce vor fi înscrise: ...................................................................................

Identificare bun^11 .......................................................................................................................

Descriere suplimentară^12 ..............................................................................................................

..................................................................................................................................................

[ ] Polițe de asigurare

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul polițelor de asigurare ce vor fi înscrise: ...............................

Identificare bun^11 .......................................................................................................................

Descriere suplimentară^12 ..............................................................................................................

..................................................................................................................................................

[ ] Recolte

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul recoltelor ce vor fi înscrise: ............................................

Identificare bun^11 .......................................................................................................................

Descriere suplimentară^12 ..............................................................................................................

..................................................................................................................................................

[ ] Utilaje agricole, altele decât autovehicule

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul utilajelor agricole ce vor fi înscrise: ..................................

Identificare bun^11 ......................................................................................................................

Descriere suplimentară^12 ..............................................................................................................

..................................................................................................................................................

[ ] Efective de animale

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul efectivelor de animale ce vor fi înscrise: ............................

Identificare bun^11 ......................................................................................................................

Descriere suplimentară^12 ..............................................................................................................

[ ] Universalități (stocuri, fond de comerț sau alte asemenea universalități)

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul universalităților ce vor fi înscrise: ....................................

Identificare bun^16 .....................................................................................................................

^16 Solicitantul va descrie natura și conținutul universalității.

Descriere suplimentară^12 .............................................................................................................

[ ] Alte bunuri

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: ...................................

Identificare bun^17 ........................................................................................................................

^17 În această rubrică se vor înscrie categoriile de bunuri pentru care nu au fost prevăzute rubrici separate.

Descriere suplimentară^12 .............................................................................................................

..................................................................................................................................................

Bifați dacă toate bunurile de acest tip au aceiași constituitori

Menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor^10:

Denumirea persoanei juridice ...........................................................................................................

Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..............

Număr de ordine ..........................................................................................................................

În cazul în care bunurile nu aparțin acelorași constituitori, menționați numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:

Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): ........................................................................................................

Pentru bunurile indicate mai sus, menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor^10:

Denumirea persoanei juridice ...........................................................................................................

Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .......................

Număr de ordine ...........................................................................................................................

6. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului inițial a fost adresată de toți creditorii/debitorii/constituitorii.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului inițial a fost adresată de unul dintre creditori/debitori/constituitori. În acest caz, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice ...........................................................................................................

Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .........................

Numărul de ordine ...................................................................................................................

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului inițial a fost adresată de organul competent conform dispozițiilor Codului de procedură civilă sau Codului de procedură penală (doar pentru cazul în care s-a bifat destinațiaSechestru asigurătorsauSechestru asigurător în cauze penale“).

Denumirea organului competent ......................................................................................................

Localitatea (unde își are sediul organul competent) .............................................................................

 

Data ........................... Semnătura ....................

 

Anexa nr. 2

 

FORMULAR DE AVIZ DE INTENȚIE

Operator .................................................................................

Agent împuternicit ....................................................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...............................

..................................................................................................................................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..........................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. identificare a avizului de ipotecă (ID) ......................................

Data ..........., ora ........, minutul ....., secunda .......... înscrierii

Subsemnatul, ..................................., domiciliat în localitatea ...................., județul/sectorul ...................., str. ...................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ......., act de identitate .................., seria ........ nr. ..........., eliberat de .............. la data de ................ , cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], țara ............., nr. de telefon ...................,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

debitor [ ]•

reprezentant al creditorului [ ]

reprezentant al debitorului [ ]

constituitor [ ]

reprezentant al constituitorului [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de intenție și solicit înregistrarea lui.

1. Destinația înscrierii

Creditor garantat/Debitor [ ]

Locatar/Locator (finanțator) [ ]

Consignatar/Consignant [ ]

Vânzător/Cumpărător [ ]

Obligații agricole [ ]

Alte înscrieri [ ]

2. Date privind creditorul^1

^1 Se vor completa datele creditorului obligației ipotecare sau ale terțului beneficiar desemnat de acesta, în cazul în care ipoteca mobiliară este constituită în favoarea unui terț beneficiar, iar la rubrica „Alte date“ se va menționa în mod obligatoriu calitatea de terț beneficiar.

2.a) Creditorul persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: ..............................

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice^2 ....................................................

^2 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.

Tipul persoanei juridice^3 ...........................................................

^3 Solicitantul va avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare din aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, societate cooperativă, asociație sau fundație, instituție publică (pentru persoanele juridice de stat).

Sediul: str. ........... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..............., județul/sectorul ..............., cod poștal .........., țara .......................

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..........................................

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare ................................................................................................................

Alte date ....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

2.b) Creditorul persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise: .................................

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ............, prenumele tatălui ..................., prenumele mamei ......................

Adresa: str. ................ nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..............., județul/sectorul ..............., cod poștal .........., țara ....................

Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Alte date ....................................................................................................................................

..................................................................................................................................................

3. Date privind debitorul și constituitorul^4

^4 Se vor/va menționa numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice din contractul principal și/sau numele/denumirea persoanei fizice/persoanei juridice care are calitatea de constituitor în contractul de ipotecă.

3.a) Persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: ...............................

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice^2 ...................................................

Tipul persoanei juridice^3 ..........................................................

Sediul: str. ............. nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ............, județul/sectorul ..........., cod poștal .........., țara ...................

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .......................................................................

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare ...............................................................................................................

Alte date ....................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

Bifați una dintre căsuțele de mai jos:

[ ] debitor al obligației garantate (fără a avea calitatea de constituitor)

[ ] constituitor debitor

[ ] constituitor terț

3.b) Persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoane fizice ce vor fi înscrise: ....................................

Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ................., prenumele tatălui .............., prenumele mamei ....................

Adresa: str. .............. nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ............, județul/sectorul ............, cod poștal ........., țara ..................

Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Alte date .....................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

Bifați una dintre căsuțele de mai jos:

[ ] debitor al obligației garantate (fără a avea calitatea de constituitor)

[ ] constituitor debitor

[ ] constituitor terț

4. Bunuri ipotecate

Detalii comune bunurilor ipotecate^5 ................................................................................................

^5 Solicitantul va completa în această rubrică, pe scurt (maximum 1.000 de caractere), datele esențiale din contractul de ipotecă, comune tuturor bunurilor înscrise, care nu vor fi reluate în descrierea suplimentară a bunurilor.

Bifați tipul bunurilor afectate ipotecii și completați datele corespunzătoare:

4.a) Autovehicule

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule ce vor fi înscrise: ...................................

Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare^6.

^6 Pentru a respecta prevederile art. 2.391 din Codul civil este obligatoriu ca numărul de bunuri înscrise corespundă cu numărul de bunuri specificate în contractul de ipotecă, atribuind fiecărui bun un număr de ordine.

Identificare bun (completați rubricile de mai jos):

Model ......................, an fabricație^7 ............., număr șasiu/serie fabricație ................................, serie motor^7 ..............., număr de înmatriculare^7 ..................

^7 Dacă la data înscrierii avizului nu există informații referitoare la seria motorului, anul de fabricație și numărul de înmatriculare, aceste rubrici nu se vor completa.

Descriere suplimentară^8 ...............................................................................................................

..................................................................................................................................................

^8 În cazul în care consideră necesar, solicitantul va menționa în această rubrică detalii complementare pentru individualizarea suplimentară a bunului ipotecat înscris. Nu se vor include în textul descrierii suplimentare bunuri noi. Nu se vor completa informații pentru care au fost prevăzute rubrici distincte. Nu se va depăși numărul maxim de 4.000 de caractere.

Bifați dacă toate bunurile de acest tip au aceiași constituitori

Menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor^9:

^9 Numărul de ordine trebuie fie de tipul „pf“ saupjurmat de cifra arabă corespunzătoare.

Denumirea persoanei juridice ............................................................................................................

Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .................

Număr de ordine ...........................................................................................................................

În cazul în care bunurile nu aparțin acelorași constituitori, menționați numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:

Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): ...........................

Pentru bunurile indicate mai sus, menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor^9:

Denumirea persoanei juridice .......................................................

Numele persoanei fizice .............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ................

Număr de ordine .......................................................................

4.b) Bunuri mobile ipotecate, atașate unor bunuri imobile

A. Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile atașate unor bunuri imobile ce vor fi înscrise: ............................................................................................

Fiecare bun mobil ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare, la care se vor utiliza pentru introducerea datelor rubricile de mai jos:

Bifați una sau mai multe dintre categoriile de mai jos:

[ ] Bun mobil ipotecat accesoriu unui bun imobil

[ ] Păduri care urmează a fi tăiate

[ ] Minerale care urmează a fi extrase

[ ] Recolte care urmează a fi culese

Spațiile de mai jos se vor folosi pentru descrierea atât a bunului mobil ipotecat, cât și a bunului imobil căruia îi este atașat.

Bunul imobil va fi individualizat prin adresă, descriere și numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară.

Identificare bun și descriere suplimentară: ..........................................................................................

Bifați dacă toate bunurile de acest tip au aceiași constituitori

Menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor^9:

Denumirea persoanei juridice ...........................................................................................................

Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..............

Număr de ordine .................................................................

În cazul în care bunurile nu aparțin acelorași constituitori, menționați numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:

Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): ...............................................................................

Pentru bunurile indicate mai sus, menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor^1:

Denumirea persoanei juridice ....................................................................................................

Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .................

Număr de ordine .......................................................................

B. Mențiuni proprietari ai bunului imobil la care este atașat bunul mobil ipotecat:

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice proprietari/coproprietari ai bunului imobil căruia îi este atașat bunul mobil ipotecat: ............................................................

B.1. În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane juridice deja înscrise, menționați denumirea și numărul de ordine aferent^9.

Denumirea persoanei juridice ........................................................

Numărul de ordine .....................................................................

B.2. În cazul existenței și a altor coproprietari persoane juridice, înscrieți datele de identificare ale acestora:

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice .......................................................

Sediul: str. ............... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..........., județul/sectorul ..........., cod poștal .........., țara ...................

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .......................................................................

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare ...........................................................

Alte date ................................................................................

.............................................................................................

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice proprietari/coproprietari ai bunului imobil căruia îi este atașat bunul mobil ipotecat: .....................

B.3. În cazul în care proprietari ai bunurilor imobile sunt debitori/constituitori persoane fizice deja înscrise, menționați numele, prenumele și numărul de ordine aferent^9:

Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ................

Număr de ordine .....................

B.4. În cazul existenței și a altor coproprietari persoane fizice, înscrieți datele de identificare ale acestora:

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ............., prenumele tatălui ............, prenumele mamei ...............

Adresa: str. ................ nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ............, județul/sectorul .........., cod poștal .........., țara ..................

Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Alte date ...................................................................................................................................

.................................................................................................................................................

4.c) Alte bunuri

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul total al bunurilor mobile ce vor fi înscrise: ..................

Fiecare bun ipotecat va fi individualizat de către solicitantul înscrierii prin menționarea în dreptul său a cifrei arabe corespunzătoare^6.

Folosiți spațiul de mai jos pentru a preciza categoria din care face parte bunul mobil afectat ipotecii:

[ ] Creanțe potrivit art. 2.389 lit. a) și b) din Codul civil

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul creanțelor ce vor fi înscrise:

Identificare bun^10 ....................................................................

^10 Se va individualiza bunul ipotecat, iar, dacă acesta nu este individualizat, se va descrie suficient de precis astfel încât poată fi identificat în mod rezonabil. Descrierea se va face prin determinarea categoriei, indicarea cantității, stabilirea unei formule de determinare sau prin orice altă modalitate care permită identificarea bunului ipotecat. Textul va cuprinde maximum 1.000 de caractere.

Descriere suplimentară^11 ....................................................................

^11 În cazul în care consideră necesar, solicitantul va menționa în această rubrică detalii complementare pentru individualizarea suplimentară a bunului ipotecat înscris. Nu se vor include în textul descrierii suplimentare bunuri noi. Nu se vor completa informații pentru care au fost prevăzute rubrici distincte.

În cazul creanțelor rezultate dintr-un contract încheiat cu un terț cedat^12:

^12 Acesta are calitatea de terț față de contractul de ipotecă, având însă calitatea de parte în contractul din care rezultă creanța ipotecată.

A. Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise (terți cedați): ..............

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice ................., sediul: str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ............, județul/sectorul ............., cod poștal .............., țara .................

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .................................

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare ............................................................

Alte date ................................................................................

.............................................................................................

B. Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice ce vor fi înscrise (terți cedați): ....................

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..............., prenumele tatălui ............., prenumele mamei ...................

Adresa: str. ................ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ............, județul/sectorul ............, cod poștal ............, țara .................

Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Alte date ................................................................................

.............................................................................................

[ ] Cont bancar

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul conturilor bancare ce vor fi înscrise: .................................

Identificare bun^13 [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

^13 Se va completa contul IBAN, corespunzător prevederilor art. 2.391 alin. (6) din Codul civil.

Descriere suplimentară^11 .........................................................

..............................................................................................

[ ] Acțiuni/Părți sociale/Valori mobiliare/Alte instrumente financiare

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul acțiunilor/părților sociale/valorilor mobiliare/instrumentelor financiare ce vor fi înscrise: .......................................................

Identificare bun^14 ...................................................................

^14 Se vor menționa tipul instrumentelor financiare (acțiuni, părți sociale etc.), numărul acestora, precum și entitatea care le emite.

Descriere suplimentară^11 ..............................................................

....................................................................................................

[ ] Echipamente/Instalații/Alte bunuri destinate servească exploatării unei întreprinderi

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de echipamente/instalații/alte bunuri destinate servească exploatării unei întreprinderi ce vor fi înscrise: ..........................

Identificare bun^10 ....................................................................

Descriere suplimentară^11 ...........................................................

.................................................................................................

[ ] Polițe de asigurare

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul polițelor de asigurare ce vor fi înscrise: .............................

Identificare bun^10 ...................................................................

Descriere suplimentară^11 .........................................................

[ ] Recolte

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul recoltelor ce vor fi înscrise: ........................................

Identificare bun^10 ...................................................................

Descriere suplimentară^11 ..........................................................

...............................................................................................

[ ] Utilaje agricole, altele decât autovehicule

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul utilajelor agricole ce vor fi înscrise: .....................................

Identificare bun^10 ....................................................................

Descriere suplimentară^11 ............................................................

................................................................................................

[ ] Efective de animale

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul efectivelor de animale ce vor fi înscrise: ............................

Identificare bun^10 ...................................................................

Descriere suplimentară^11 ...........................................................

.............................................................................................

[ ] Universalități (stocuri, fond de comerț sau alte asemenea universalități)

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul universalităților ce vor fi înscrise: .................................

Identificare bun^15 ....................................................................

^15 Solicitantul va descrie natura și conținutul universalității.

Descriere suplimentară^11 ...........................................................

.............................................................................................

[ ] Alte bunuri

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile ce vor fi înscrise: ....................................

Identificare bun^16 ......................................................................

^16 În această rubrică se vor înscrie categoriile de bunuri pentru care nu au fost prevăzute rubrici separate.

Descriere suplimentară^11 ............................................................

...............................................................................................

Bifați dacă toate bunurile de acest tip au aceiași constituitori

Menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor^9:

Denumirea persoanei juridice ........................................................

Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...............

Număr de ordine ....................................................................

În cazul în care bunurile nu aparțin acelorași constituitori, menționați numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:

Număr de ordine al bunurilor (interval de numere): ..................................

Pentru bunurile indicate mai sus, menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor^9:

Denumirea persoanei juridice ........................................................

Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .................

Număr de ordine .............................

5. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de intenție a fost adresată de toți creditorii/debitorii/constituitorii.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de intenție a fost adresată de unul dintre creditori/debitori/constituitori. În acest caz, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice .......................................................

Numele persoanei fizice .............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .................

Număr de ordine ..................

 

Data ..................... Semnătura ....................

 

Anexa nr. 3

 

FORMULAR DE AVIZ DE TRANSFORMARE A INTENȚIEI

Operator ....................................

Agent împuternicit .................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ............................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .............................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................

Data ........, ora ........, minutul ........, secunda ....... înscrierii

Subsemnatul, .............., domiciliat în localitatea ............., județul/ sectorul .............., str. ............... nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., act de identitate .........., seria ......... nr. ............, eliberat de ............ la data de ............, cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], țara .............., nr. de telefon ..........,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

debitor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

reprezentant al debitorului [ ]

constituitor [ ]

reprezentant al constituitorului [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de transformare a intenției și solicit înregistrarea lui.

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de identificare (ID-ul) a avizului de ipotecă prin care s-a făcut publică intenția de constituire a ipotecii: ..........................

1. Date generale privind contractul de ipotecă/operațiunile asimilate care stau la baza înscrierii curente

Tip .........................................................................................

Număr .....................................................................................

Data încheierii ..........................................................................

2. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de transformare a fost adresată de toți creditorii/debitorii/constituitorii.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de transformare a fost adresată de unul din creditori/debitori/constituitori. În acest caz, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice ...........................

Numele persoanei fizice ..........., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .............

Număr de ordine ...................................

 

Data ................... Semnătura ....................

 

Anexa nr. 4

 

FORMULAR DE AVIZ DE MENȚINERE A IPOTECII^1

^1 Înscrierea în registru a unui aviz de menținere a ipotecii poate fi solicitată în cazul prevăzut de dispozițiile art. 165 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare.

Operator ............................................

Agent împuternicit .............................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...........................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ..................................

Data ..............., ora ......, minutul ......, secunda ...... înscrierii

Subsemnatul, ...................., domiciliat în localitatea ..............., județul/sectorul ............, str. ............ nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., act de identitate ......... seria ......... nr. ..........., eliberat de .............. la data de ..............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], țara ............., nr. de telefon ...............,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

debitor [ ]

reprezentant al debitorului [ ]

constituitor [ ]

reprezentant al constituitorului [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de menținere a ipotecii și solicit înregistrarea lui.

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de identificare (ID-ul) a avizului de ipotecă asupra căruia urmează a efectua mențiunea de menținere a bunului ipotecat: ....................................

1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente:

Tip .........................................................................................

Număr .....................................................................................

Data încheierii ...........................................................................

2. Alte mențiuni^2 ..........................................................................

...............................................................................................

^2 Maximum 2.000 de caractere.

3. Detalii comune bunurilor ..............................................................

4. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de menținere a fost adresată de toți creditorii/debitorii/constituitorii.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de menținere a fost adresată de unul dintre creditori/debitori/constituitori. În acest caz, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice .........................

Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..............

 

Data ............. Semnătura ....................

 

Anexa nr. 5

 

FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ MODIFICATOR

Operator .................................

Agent împuternicit ................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...........................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .............................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) .....................

Data ............., ora ......., minutul ......., secunda ....... înscrierii

Subsemnatul, ....................., domiciliat în localitatea .........., județul/sectorul ..........., str. ............. nr. ....., bl. ......, sc. ......, et. ......, ap. ......, act de identitate ....... seria ......... nr. ............, eliberat de ............ la data de ............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], țara ............., nr. de telefon ............,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

organ competent [ ]

reprezentant al organului competent [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă modificator, vizând modificarea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui.

Nr. de identificare a avizului de ipotecă care urmează a fi modificat^1 .........................

^1 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente

Tip .........................................................

Număr ......................................................

Data încheierii ............................................

II. Alte mențiuni

Folosiți spațiul alăturat pentru a înscrie, pe scurt, aceste mențiuni: ....................

.......................................................................

III. Bifați tipul de modificare ce urmează a fi efectuată^2:

^2 Solicitantul poate bifa un singur tip de modificare. Se vor completa datele în capitolul corespunzător modificării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conțin datele completate.

1. [ ] Radierea unui creditor

2. [ ] Înlocuirea unui creditor (altfel decât printr-o cesiune de creanță)

3. [ ] Înlocuirea tuturor creditorilor (altfel decât printr-o cesiune de creanță)

4. [ ] Adăugarea unor creditori celor deja existenți

5. [ ] Schimbarea datelor de identificare a unui creditor

6. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui creditor

7. [ ] Radierea unor debitori ai obligației principale

8. [ ] Radierea unor constituitori cu sau fără degrevare de bunuri

9. [ ] Înlocuirea unor debitori ai obligației principale

10. [ ] Înlocuirea unor constituitori debitori sau constituitori terți în cazul existenței unei transmisiuni a patrimoniului vechiului constituitor

11. [ ] Adăugarea unor debitori

12. [ ] Schimbarea unor constituitori debitori, prin novație, cu dobândirea calității de constituitor terț

13. [ ] Schimbarea datelor de identificare a unui debitor sau a unui constituitor

14. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui debitor sau a unui constituitor

15. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuia dintre proprietarii/coproprietarii bunului imobil căruia îi este atașat bunul mobil, alte persoane decât constituitorii/debitorii

16. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuia dintre terții cedați^3

^3 Terțul cedat are calitatea de terț față de contractul de ipotecă, având însă calitatea de parte în contractul din care rezultă creanța ipotecată.

17. [ ] Completarea descrierii bunului deja ipotecat (nu se vor adăuga bunuri noi)

18. [ ] Înstrăinarea bunului ipotecat

19. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind un bun ipotecat

20. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind apartenența bunurilor

21. [ ] Înscrierea unor mențiuni prevăzute de lege

22. [ ] Rectificarea datelor referitoare la Informații generale despre înscriere

23. [ ] Rectificarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii

[ ] Bifați dacă tipul de modificare selectat este însoțit de actualizarea detaliilor comune bunurilor ipotecate. În caz afirmativ, folosiți rubricile de la pct. IV pentru actualizarea detaliilor.

În cazul în care, prin acest tip de modificare, se dorește actualizarea unor informații referitoare la detaliile comune bunurilor și care au fost înscrise anterior intrării în vigoare a Ordinului ministrului justiției nr. 1.808/C/2014 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare, la rubricaDescriere suplimentară“, se va proceda la ștergerea lor din această rubrică (fiind posibilă numai ștergerea unor date) și/sau completarea datelor actualizate, la rubricaDetalii comune bunurilor“, prin folosirea rubricilor de la pct. IV.

1. Radierea unui creditor

Identificați creditorul care se radiază prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice ........................................................

Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..................

Numărul de ordine .....................................................................

2. Înlocuirea unui creditor (altfel decât printr-o cesiune de creanță)

Identificați creditorul care urmează a fi înlocuit prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice ........................................................

Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ....................

Numărul de ordine ........................................................................

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: .....................................

Denumirea persoanei juridice .......................................................

Tipul persoanei juridice ...............................

Sediul: str. ............. nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..............., județul/sectorul ..............., cod poștal .........., țara .......................

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ……….................................................................................………

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare ............................................................

Alte date .................................................................................

..............................................................................................

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: ...............................

Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ................, prenumele tatălui ................, prenumele mamei ..................

Adresa: str. ............. nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..............., județul/sectorul ..............., cod poștal .........., țara .......................

Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Alte date .................................................

..............................................................................................

3. Înlocuirea tuturor creditorilor (altfel decât printr-o cesiune de creanță)

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: .......................

Denumirea persoanei juridice ........................

Tipul persoanei juridice ........................

Sediul: str. ............... nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..............., județul/sectorul ..............., cod poștal .........., țara .......................

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ...................................

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare .........................................

Alte date .................................

...............................................................

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: ......................

Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ............., prenumele tatălui ............., prenumele mamei ...................

Adresa: str. ............. nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., localitatea ..........., județul/sectorul .........., cod poștal .........., țara ..............

Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Alte date .................................................................................

...............................................................................................

4. Adăugarea unor creditori celor deja existenți

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: ......................................

Denumirea persoanei juridice .................................

Tipul persoanei juridice ...............................

Sediul: str. .............. nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..............., județul/sectorul ..............., cod poștal .........., țara .......................

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ............................

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare ........................................................

Alte date .................................................................................

.................................................................................................

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: .....................................

Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ................, prenumele tatălui ..............., prenumele mamei ...................

Adresa: str. ............. nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..............., județul/sectorul ..............., cod poștal .........., țara .......................

Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Alte date ...................................................................................

..............................................................................................

5. Schimbarea datelor de identificare a unui creditor

Identificați creditorul la care se raportează modificarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice .......................................

Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ....................

Numărul de ordine ..................................

Folosiți spațiile de mai jos pentru descrierea modificării:

Noua denumire a persoanei juridice .................., tipul persoanei juridice .................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..............., codul unic de înregistrare .....................

Noul nume al persoanei fizice .................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ................

Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Noua adresă/Noul sediu: localitatea ................, str. .............. nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ............, cod poștal ............., țara .................

Alte date ...................................................................................

...............................................................................................

6. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui creditor

Identificați creditorul la care se raportează rectificarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice ....................................

Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..................

Numărul de ordine ....................................................

În loc de ................................................................

Se va înscrie ..........................................................

7. Radierea unor debitori ai obligației principale

Identificați persoana care se radiază prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice .......................................................

Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .................

Numărul de ordine ....................................................

8. Radierea unor constituitori cu sau fără degrevare de bunuri

Bifați dacă radierea se face:

[ ] cu degrevare de bunuri

[ ] cu actualizarea detaliilor comune bunurilor

[ ] cu degrevare de bunuri și actualizarea detaliilor comune bunurilor

Identificați persoana care se radiază prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice ........................................................

Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ....................

Numărul de ordine .........................................

În cazul radierii unui/unor constituitor/constituitori cu degrevare de bunuri, folosiți spațiile de mai jos pentru a identifica bunurile ce vor fi degrevate. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun și a numărului de ordine aferent acestui tip:

Tip bun .................................................

Numărul de ordine ......................................

9. Înlocuirea unor debitori ai obligației principale

Identificați persoana care urmează a fi înlocuită prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice ........................................

Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...................

Numărul de ordine ...................................................

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: ........................................

Denumirea persoanei juridice ................., tipul persoanei juridice ................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..............., codul unic de înregistrare ............, sediul: localitatea ............, str. .............. nr. ......, bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, județul/sectorul ............., cod poștal .............., țara ...............

Alte date ..................................................................................

.............................................................................................

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: ...........................................

Numele persoanei fizice ............, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..................., prenumele tatălui ................, prenumele mamei ....................

Adresa: str. .............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ............., județul/sectorul ............., cod poștal ............., țara .................

Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Alte date .................................................................................

..............................................................................................

10. Înlocuirea unor constituitori debitori sau constituitori terți, în cazul existenței unei transmisiuni a patrimoniului vechiului constituitor^4

^4 Nu se pot înlocui prin același formular de aviz modificator și debitorul obligației garantate, și constituitorul ipotecii.

Identificați persoana care urmează a fi înlocuită prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice .......................................................

Numele persoanei fizice .............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ................

Numărul de ordine ......................................................................

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: ....................................

Denumirea persoanei juridice .............., tipul persoanei juridice ..........., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ..........., codul unic de înregistrare .............., sediul: localitatea .............., str. .............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., județul/sectorul ................ cod poștal ................ țara ..............

Alte date .................................................................................

...............................................................................................

Bifați calitatea noii persoane juridice:

[ ] constituitor debitor

[ ] constituitor terț

Bifați dacă înlocuirea unor constituitori debitori sau constituitori terți impune actualizarea apartenenței bunurilor

Identificați bunul ipotecat la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun și a numărului de ordine aferent acestui tip:

Tip bun ....................................................

Numărul de ordine .........................................

Menționați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine ale constituitorului căruia îi sunt atribuite bunurile:

Denumirea persoanei juridice ........................................................

Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...................

Numărul de ordine ..................................

Menționați datele corecte ale constituitorului, prin indicarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice ...........................

Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ....................

Numărul de ordine .......................................

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: ...........................

Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .............., prenumele tatălui .............., prenumele mamei .....................

Adresa: str. ................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., localitatea ..............., județul/sectorul ..............., cod poștal ............., țara ..................

Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Alte date ................................................................................

...............................................................................................

Bifați calitatea noii persoane fizice:

[ ] constituitor debitor

[ ] constituitor terț

11. Adăugarea unor debitori^5

^5 Printr-un aviz modificator nu se pot adăuga noi constituitori, ci doar debitori ai obligației principale, prin urmare nu se pot adăuga bunuri noi celor deja existente.

Precizați numărul noilor debitori persoane juridice înscriși: ...................

Denumirea persoanei juridice .......................................................

Tipul persoanei juridice ...............................................................

Sediul: str. .................. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ......, localitatea ............, județul/sectorul ............., cod poștal ..........., țara .............

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ...................

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare .....................................

Alte date ..................................................

..............................................................................................

Precizați numărul noilor debitori persoane fizice înscriși: ....................

Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ................., prenumele tatălui .............., prenumele mamei .....................

Adresa: str. ................. nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., localitatea .............., județul/sectorul ..................., cod poștal ..............., țara ................

Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Alte date .................................................................................

..............................................................................................

12. Schimbarea unor constituitori debitori, prin novație, cu dobândirea calității de constituitor terț^6

^6 Acest tip de modificare are în vedere cazul novației cu schimbare de debitor, în situația în care debitorul inițial, care avea și calitatea de constituitor, consimte menținerea ipotecii asupra bunurilor sale. Prin acest aviz se va adăuga un nou debitor al obligației garantate, fără a avea calitatea de constituitor, iar debitorul inițial, pierzând calitatea de debitor, va deveni constituitor terț.

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor debitori persoane juridice înscriși: ............................

Denumirea persoanei juridice ................., tipul persoanei juridice ................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ................, codul unic de înregistrare .............., sediul: localitatea .............., str. ................. nr. ........, bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., județul/sectorul ..........., cod poștal ............., țara ...............

Alte date .................................................................................

..............................................................................................

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor debitori persoane fizice înscriși: ..............

Numele persoanei fizice .............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..............., prenumele tatălui .............., prenumele mamei ...................

Adresa: str. .............. nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ......, localitatea ............, județul/sectorul ..........., cod poștal .............., țara ........................

Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Alte date ................................................................................

..............................................................................................

Identificați constituitorii debitori care sunt înlocuiți în urma novației, prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent, și care devin constituitori terți:

Denumirea persoanei juridice ..........................................

Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ....................

Numărul de ordine .................................

13. Schimbarea datelor de identificare a unui debitor sau a unui constituitor

Identificați persoana la care se raportează modificarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice ....................................

Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ....................

Numărul de ordine .......................

Folosiți spațiile de mai jos pentru descrierea modificării:

Noul nume al persoanei fizice ................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .................

Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Alte date ..................................................................................

...............................................................................................

Noua denumire a persoanei juridice ................, tipul persoanei juridice .................., numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .................., codul unic de înregistrare .......................

Noua adresă/Noul sediu: localitatea ..............., str. .............. nr. ...., bl. ...., sc. ....., et. ....., ap. ...., județul/sectorul ............., cod poștal ..............., țara ................

Alte date ...................................................................................

...............................................................................................

14. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui debitor sau a unui constituitor

Identificați persoana la care se raportează rectificarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice ..............................

Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ....................

Numărul de ordine .......................................

În loc de ..................................................

se va înscrie .............................................

15. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuia dintre proprietarii/coproprietarii bunului imobil căruia îi este atașat bunul mobil, alte persoane decât constituitorii/debitorii

Identificați proprietarul/coproprietarul bunului imobil la care se raportează rectificarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice ...........................

Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...................

Numărul de ordine ......................................

Rubrica^7 ..................................................

^7 În cazul în care sunt erori materiale în mai multe rubrici privind datele de identificare a proprietarului, se vor completa datele rectificate pentru toate rubricile necesare.

În loc de ...................................................

se va înscrie ..............................................

16. Rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuia dintre terții cedați

Identificați terțul cedat la care se raportează rectificarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice ...............................

Numele persoanei fizice .............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ....................

Numărul de ordine ......................................

Rubrica^8 .................................................

^8 În cazul în care sunt erori materiale în mai multe rubrici privind datele de identificare a terțului cedat, se vor completa datele rectificate pentru toate rubricile necesare.

În loc de .................................................

se va înscrie ..............................................

17. Completarea descrierii bunului deja ipotecat^9

^9 Se are în vedere doar modificarea/completarea descrierii bunurilor deja înscrise în Registru, și nu adăugarea unor noi bunuri.

Completarea descrierii bunurilor privește:

[ ] Detalii comune tuturor bunurilor

[ ] Descriere suplimentară

Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica bunul ipotecat la care se raportează completarea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun, a numărului de ordine aferent acestui tip și a rubricii asupra căreia operează completarea:

Tip bun ...............................

Numărul de ordine ................................

Descrierea completării, care se adaugă textului din înscrierea modificată ........................................

18. Înstrăinarea bunului ipotecat

Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica bunul ipotecat la care se raportează mențiunea înstrăinării. Bunul va fi individualizat prin înscrierea tipului de bun și a numărului de ordine aferent acestui tip:

Tip bun ...........................

Numărul de ordine .............................

Mențiune înstrăinare (Completați dacă există o mențiune de înstrăinare în rubrica de la punctul II „Alte mențiuni“) ..............................

19. Rectificarea erorilor materiale privind un bun ipotecat^10

^10 Se va putea efectua rectificarea unei singure erori materiale în cadrul unei singure categorii/rubrici.

Identificați bunul ipotecat la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun, a numărului de ordine aferent acestui tip și a rubricii/categoriei asupra căreia operează rectificarea materială:

Tip bun ..............................

Numărul de ordine ..................................

Categoria ....................

Rubrica (în cazul autovehiculelor) ...........................

Se va bifa una dintre căsuțele de mai jos:

[ ] Detalii comune tuturor bunurilor

[ ] Categoria

[ ] Identificare bun și descriere suplimentară (în cazul bunurilor mobile ipotecate atașate unor bunuri imobile)

[ ] Identificare bun

[ ] Descriere suplimentară

Spațiul de mai jos se va folosi pentru descrierea modificării:

În loc de ................................................

se va înscrie .............................................

20. Rectificarea erorilor materiale privind apartenența bunurilor

Identificați bunul ipotecat la care se raportează modificarea. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun și a numărului de ordine aferent acestui tip:

Tip bun ...................................................

Numărul de ordine .....................................

Menționați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine ale constituitorului căruia i-au fost atribuite în mod eronat bunurile:

Denumirea persoanei juridice ............................

Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...................

Numărul de ordine ....................................

Menționați datele corecte ale constituitorului, prin indicarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice ..................................

Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ....................

Numărul de ordine .....................................

21. Înscrierea unor mențiuni prevăzute de lege^11

^11 Acest tip de modificare are în vedere înscrierea în Registru a unor mențiuni prevăzute de lege [de exemplu, art. 101 alin. (2) din Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenței și de insolvență, cu modificările și completările ulterioare].

Completați mențiunile prevăzute de lege în rubrica de la pct. II „Alte mențiuni“.

22. Rectificarea erorilor materiale privind informațiile generale despre înscriere

Bifați una dintre informațiile generale despre înscriere care se rectifică:

[ ] Destinația înscrierii

Destinația rectificată ...................................

[ ] Actul juridic care stă la baza înscrierii (Completați datele rectificate în rubricile de la pct. I „Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente.“)

[ ] Alte mențiuni (Completați conținutul rectificat în rubrica de la pct. II „Alte mențiuni.“)

23. Rectificarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii

Bifați calitatea solicitantului la care se raportează îndreptarea erorilor materiale:

[ ] creditor sau reprezentant al creditorului

[ ] debitor/constituitor sau reprezentant al debitorului/constituitorului

[ ] organ competent sau reprezentant al organului competent

[ ] altă persoană interesată sau reprezentant al altei persoane interesate

Identificați solicitantul la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menționarea numelui și prenumelui reprezentantului

Numele ............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ................................

Rubrica^12 ..............................................................................

^12 În cazul în care sunt erori materiale în mai multe rubrici privind datele de identificare a solicitantului, se vor completa datele rectificate pentru toate rubricile necesare.

În loc de ..................................................................................

se va înscrie ...............................................................................

IV. Descrierea detaliilor comune bunurilor ipotecate: ...............................................

și/sau

Descriere suplimentară (text care se șterge): ...........................................................

Numărul de ordine .......................................................................

V. Identificarea creditorului care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de toți creditorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului modificator a fost adresată de organul competent conform legii (doar pentru cazul în care s-a bifat tipul de modificareÎnscrierea unor mențiuni prevăzute de lege“).

Denumirea organului competent ....................................................

Localitatea (unde își are sediul organul competent) ..........................

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre creditori, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice .......................................................

Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ................

Numărul de ordine .....................................

 

Data ...................... Semnătura ....................

 

Anexa nr. 6

 

FORMULAR DE AVIZ DE IPOTECĂ

de îndreptare a erorii materiale din culpa operatorului/agentului

Operator .............................................

Agent împuternicit ...................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................

..................................................................................................................................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...........................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. identificare aviz de ipotecă (ID) ..........................................................................................................................................

Data ................., ora .........., minutul ........., secunda ......... înscrierii

Subsemnatul, ..........................., domiciliat în localitatea ...................., județul/sectorul ..........., str. .................... nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ........, ap. ......., act de identitate .......... seria ...... nr. .........., eliberat de ...................... la data de ............, cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], țara .............., nr. de telefon .............,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

operator autorizat [ ]

reprezentant al operatorului autorizat [ ]

agent autorizat [ ]

reprezentant al agentului autorizat [ ]

reprezentant al Corpului Operatorilor RNPM [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de ipotecă vizând îndreptarea erorilor materiale din avizul de înscriere identificat mai jos.

Numărul de identificare a avizului de ipotecă care urmează a fi îndreptat ..................................................

..............................................................................................

I. Bifați tipul de îndreptare ce urmează a fi efectuată^1:

^1 Solicitantul poate bifa un singur tip de îndreptare a erorilor materiale. Se vor completa datele în capitolul corespunzător îndreptării selectate, urmând a se tipări numai capitolele ce conțin date completate.

1. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind Informațiile generale din aviz

2. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui creditor

3. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui debitor/constituitor

4. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuia dintre proprietarii/coproprietarii bunului imobil căruia îi este atașat bunul mobil, alte persoane decât constituitorii/debitorii

5. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuia dintre terții cedați^2

^2 Terțul cedat are calitatea de terț față de contractul de ipotecă, având însă calitatea de parte în contractul din care rezultă creanța ipotecată.

6. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind un bun ipotecat

7. [ ] Îndreptarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii

8. [ ] Stingerea eronată a unui aviz

1. Îndreptarea erorilor materiale privind Informațiile generale din aviz^3

^3 Se va putea efectua îndreptarea erorii materiale din cadrul unei singure secțiuni selectate la „Informații generale“ („Destinația înscrierii“, „Actul juridic care stă la baza înscrierii“, „Alte mențiuni“).

Bifați care dintre informațiile generale din aviz urmează a fi corectate:

[ ] Destinația înscrierii

[ ] Actul juridic care stă la baza înscrierii^4

^4 Pentru secțiunea „Act juridic care stă la baza înscrierii“ se poate efectua îndreptarea erorilor materiale din toate rubricile.

[ ] Alte mențiuni

Rubrica .......................................................

În loc de .....................................................

se va înscrie ................................................

2. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui creditor^5

^5 Se va putea efectua îndreptarea erorii materiale privind datele de identificare a unui creditor dintr-o singură rubrică.

Identificați creditorul la care se raportează îndreptarea prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice .......................................................

Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...................

Numărul de ordine ......................................

Rubrica ..................................................

În loc de ..................................................

se va înscrie ...............................................

[ ] Bifați dacă tipul de îndreptare selectat este însoțit de actualizarea detaliilor comune bunurilor ipotecate. În caz afirmativ, folosiți rubricile de la punctul II pentru actualizarea detaliilor.

3. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unui debitor/constituitor^6

^6 Se va putea efectua îndreptarea erorii materiale privind datele de identificare sau calitatea unui debitor/constituitor dintr-o singură rubrică.

Identificați persoana la care se raportează îndreptarea erorii materiale prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice ....................................

Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .....................

Numărul de ordine ....................................

Rubrica ...................................................

În loc de ..................................................

se va înscrie ...............................................

Pentru corectarea calității debitorului/constituitorului, bifați una din căsuțele de mai jos:

[ ] debitor al obligației garantate (fără a avea calitatea de constituitor)

[ ] constituitor debitor

[ ] constituitor terț

[ ] Bifați dacă tipul de îndreptare selectat este însoțit de actualizarea detaliilor comune bunurilor ipotecate. În caz afirmativ, folosiți rubricile de la punctul II pentru actualizarea detaliilor.

4. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuia dintre proprietarii/coproprietarii bunului imobil căruia îi este atașat bunul mobil, alte persoane decât constituitorii/debitorii

Identificați bunul mobil atașat unui bun imobil la care se raportează îndreptarea erorilor materiale privind unul dintre proprietarii/coproprietarii bunului imobil, alții decât debitorii/constituitorii. Bunul va putea fi identificat prin înscrierea numărului de ordine aferent:

Numărul de ordine .......................................

Identificați proprietarul/coproprietarul bunului imobil la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice .....................................................

Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..............

Numărul de ordine ...............................................................

Rubrica^7 .........................................................................

^7 În cazul în care sunt erori materiale în mai multe rubrici privind datele de identificare a proprietarului, se vor completa datele rectificate pentru toate rubricile necesare.

În loc de ..................................................

se va înscrie ............................................

5. Îndreptarea erorilor materiale privind datele de identificare a unuia dintre terții cedați

Identificați creanța la care se raportează îndreptarea erorilor materiale privind unul dintre terții cedați. Creanța va putea fi identificată prin înscrierea numărului de ordine aferent:

Numărul de ordine ................................

Identificați terțul cedat la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice .......................................................

Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...............

Numărul de ordine ....................................................................

Rubrica^8 ...............................................................................

^8 În cazul în care sunt erori materiale în mai multe rubrici privind datele de identificare a terțului cedat, se vor completa datele rectificate pentru toate rubricile necesare.

În loc de ................................................................................

se va înscrie ...........................................................................

6. Îndreptarea erorilor materiale privind un bun ipotecat^9

^9 Se va putea efectua îndreptarea erorii materiale din cadrul unei singure secțiuni („Detalii comune tuturor bunurilor“, Bun tip „Autovehicul“, „Bun mobil atașat unui bun imobil“, „Alte bunuri“, „Apartenența bunului“).

Bifați care este secțiunea care urmează a fi corectată:

[ ] Detalii comune tuturor bunurilor

[ ] Autovehicul

[ ] Bun mobil atașat unui bun imobil

[ ] Alte bunuri

[ ] Apartenența bunului

6.1. Bifați dacă îndreptarea erorii materiale priveșteDetaliile comune tuturor bunurilorși folosiți rubrica de la punctul II pentru înscrierea textului corectat:

[ ] Detalii comune tuturor bunurilor

Identificați bunul ipotecat la care se raportează îndreptarea erorii materiale. Bunul va putea fi individualizat prin selectarea tipului de bun, a numărului de ordine aferent acestui tip și a categoriei sau rubricii asupra căreia operează îndreptarea erorii materiale:

6.2. Autovehicul^10

^10 Se va putea efectua îndreptarea erorii materiale pentru un bun tip „Autovehicul“, dintr-o singură rubrică.

Identificați bunul la care se raportează îndreptarea erorii materiale. Bunul va putea fi individualizat prin selectarea numărului de ordine.

Numărul de ordine .....................................................................

Rubrica ...................................................................................

În loc de ..................................................................................

se va înscrie ............................................................................

6.3. Bun mobil atașat unui bun imobil^11

^11 Se va putea efectua îndreptarea erorii materiale din cadrul unei singure secțiuni („Categorie“, „Identificare bun și descriere suplimentară“, „Proprietari/Coproprietari ai bunului imobil care au calitatea de debitori/constituitori“).

Identificați bunul la care se raportează îndreptarea erorii materiale. Bunul va putea fi individualizat prin selectarea numărului de ordine.

Numărul de ordine .........................

Se va bifa una dintre rubricile sau secțiunile în care se va îndrepta eroarea materială:

[ ] Categoria

[ ] Identificare bun și descriere suplimentară

[ ] Proprietarii bunurilor imobile au calitatea de debitori/constituitori persoane juridice din aviz.

[ ] Proprietarii bunurilor imobile au calitatea de debitori/constituitori persoane fizice din aviz.

[ ] Proprietarii/Coproprietarii bunurilor imobile sunt alte persoane juridice^12.

^12 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale din toate rubricile secțiuniiProprietar/Coproprietar alte persoane“.

[ ] Proprietarii/Coproprietarii bunurilor imobile sunt alte persoane fizice^12.

Rubrica ...................................................................................

În loc de .................................................................................

se va înscrie ............................................................................

În cazul în care s-a bifat una dintre secțiunile privind proprietarii bunurilor imobile, identificați proprietarul la care se raportează îndreptarea erorii materiale prin menționarea denumirii/numelui prenumelui.

Denumirea persoanei juridice........................................................

Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .................

Rubrica ...................................................................................

În loc de .................................................................................

se va înscrie ............................................................................

6.4. Alte bunuri^13

^13 Se va putea efectua îndreptarea erorii materiale privind un bun de tip „Alte bunuridintr-o singură rubrică („Categorie“, „Identificare bun“, „Descriere suplimentară“).

Numărul de ordine ...................

Se va bifa una din rubricile de mai jos:

[ ] Categoria

[ ] Identificare bun

[ ] Descriere suplimentară

În loc de .............................................................................

se va înscrie ....................................................................

6.5. Îndreptarea erorilor materiale privind apartenența bunurilor^14

^14 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale privind apartenența pentru un singur bun.

Identificați bunul ipotecat la care se raportează îndreptarea erorii materiale. Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun și a numărului de ordine aferent acestui tip:

Tip bun ....................................................

Numărul de ordine ......................................

Menționați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine al constituitorului căruia i-au fost atribuite în mod eronat bunurile:

Denumirea persoanei juridice .......................................................

Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...............

Numărul de ordine .......................................................

Menționați datele corecte ale constituitorului, prin indicarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice .......................................................

Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..................

Numărul de ordine .................................................

7. Îndreptarea erorilor materiale privind solicitantul înscrierii^15

^15 Se va putea efectua îndreptarea erorilor materiale din toate rubricile pentru un singur solicitant.

Bifați calitatea solicitantului la care se raportează îndreptarea erorilor materiale:

[ ] creditor sau reprezentant al creditorului

[ ] debitor/constituitor sau reprezentant al debitorului/constituitorului

[ ] organ competent sau reprezentant al organului competent

[ ] altă persoană interesată sau reprezentant al altei persoane interesate

Identificați solicitantul la care se raportează îndreptarea erorilor materiale prin menționarea numelui și prenumelui reprezentantului

Numele ..........., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...............

Rubrica ...........................................

În loc de .................................................

se va înscrie ............................................

8. Stingerea eronată a unui aviz^16

^16 Stingerea eronată a unui aviz din culpa operatorului/agentului se poate remedia prin înscrierea de către operator/agent a unui aviz de îndreptare a erorii materiale, tipul - „Stingere eronată a unui aviz“, urmat de înscrierea de către Corpul Operatorilor, cu aprobarea Autorității de Supraveghere, a unui aviz de reactivare a avizului stins eronat.

Numărul de identificare a avizului de stingere a ipotecii, care a fost înscris eronat din culpa operatorului/agentului ........................

II. Descrierea detaliilor comune bunurilor ipotecate .............................................................................................................

..............................................................................................

 

Data ................. Semnătura ....................

 

Anexa nr. 7

 

FORMULAR DE AVIZ DE CESIUNE A CREANȚEI^1

^1 Prin avizul de cesiune a creanței garantate cu bunurile înscrise în registru, creditorul cedent va dobândi statut inactiv, iar cesionarul va avea, în avizul de ipotecă, calitatea de creditor cu statut activ.

Operator .................................................................................

Agent împuternicit ....................................................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...............................

...................................................................................................................................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...........................................

..................................................................................................................................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) .................................

Data ............, ora ......, minutul ......., secunda ...... înscrierii

Subsemnatul, ......................., domiciliat în ................, localitatea ................., județul/sectorul ..........., str. ................. nr. ......, bl. ......, sc. ....., et. ....., ap. ....., act de identitate ......... seria ........ nr. ........., eliberat de ........... la data de ............, cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], țara .........., nr. de telefon .........,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

cedent [ ]

reprezentant al cedentului [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de cesiune a creanței, vizând modificarea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă^2 ......................................

^2 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

[ ] Bifați dacă destinația acestei cesiuni este în legătură cu securitizarea creanțelor.

1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente

Tip ........................................................

Număr .....................................................

Data încheierii ...........................................

2. Prezentul aviz de cesiune a creanței garantate cu bunurile înscrise în registru vizează (Bifați una dintre cele două posibilități.):

[ ] înlocuirea tuturor creditorilor cu statut activ;

[ ] înlocuirea unuia dintre creditorii cu statut activ.

Identificați creditorul care urmează fie înlocuit prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice .......................................................

Numele persoanei fizice ...................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..........

Număr de ordine .................................................

3. Numele/Denumirea noului creditor (cesionarului):

Creditorul persoană juridică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice ce vor fi înscrise: ..........................

Denumirea persoanei juridice^3 ...................................................

^3 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv.

Tipul persoanei juridice^4 ...............................................................................................................

^4 Solicitantul va avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, societate cooperativă, asociație sau fundație, instituție publică (pentru persoanele juridice de stat).

Sediul: str. ..................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ...., localitatea ................., județul/sectorul ............., cod poștal ............., țara ...................

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există .......................

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare ...........................................................

Alte date ...................................................................................

..............................................................................................

Creditorul persoană fizică

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice ce vor fi înscrise: .............................

Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ................., prenumele tatălui ..............., prenumele mamei ................

Adresa: str. ............. nr. ....., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., localitatea ............, județul/sectorul ..............., cod poștal ............, țara .....................

Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Alte date .................................................

................................................................

4. Identificarea creditorului (cedentului) care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de cesiune a fost adresată de toți creditorii (cedenții).

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de cesiune a fost adresată de unul dintre creditori (cedenți).

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre creditori, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice ......................................................

Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..................

Numărul de ordine ......................................

 

Data ................ Semnătura ....................

 

Anexa nr. 8

 

FORMULAR DE AVIZ DE EXTINDERE A IPOTECII^1

^1 Înscrierea în registru a unui aviz de extindere a ipotecii poate fi solicitată numai în cazul în care bunul care face obiectul extinderii este produs al bunului ipotecat în sensul art. 2.412 din Codul civil sau accesoriu al acestuia, neputând face obiectul unei ipoteci separate, și are ca efect sporirea valorii bunului deja ipotecat.

Operator ..................................................................................

Agent împuternicit ....................................................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...............................

.................................................................................................................................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.) ............................................

..................................................................................................................................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificarea avizului de ipotecă (ID) ....................................

..............................................................................................

Data ..........., ora ....., minutul ......, secunda ...... înscrierii

Subsemnatul, ..................., domiciliat în localitatea ....................., județul/sectorul ......., str. ................ nr. ...., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ....., act de identitate .... seria .... nr. .........., eliberat de ................ la data de .................., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], țara .......... nr. de telefon ........

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

constituitor [ ]

reprezentant al constituitorului [ ]

organ competent [ ]

reprezentant al organului competent [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de extindere a ipotecii, vizând modificarea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:

Numărul de identificare a avizului de ipotecă^2 ...............................

^2 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente:

Tip ..........................................................

Număr ...................................................

Data încheierii .........................................

2. Bifați tipul de extindere ce urmează a fi efectuată:

[ ] Înscrierea fructelor sau produselor bunului mobil ipotecat în sensul art. 2.412 din Codul civil

Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica bunul mobil ipotecat a cărui descriere inițială nu acoperă tipul de produse rezultate.

Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun, a numărului de ordine aferent acestui tip și a rubricii asupra căreia operează modificarea:

Tipul bunului .............................................

Numărul de ordine .........................................

Descriere suplimentară [ ]

Identificare bun [ ]

Descriere completare .................................................................

…......................…......................…......................…...................

[ ] Înscrierea mențiunilor care aduc un plus de valoare bunurilor ipotecate deja înscrise

Folosiți spațiul de mai jos pentru a identifica bunul mobil ipotecat.

Bunul va putea fi individualizat prin înscrierea tipului de bun, a numărului de ordine aferent acestui tip și a rubricii asupra căreia operează modificarea:

Tipul bunului .............................................

Numărul de ordine ......................................

Descriere suplimentară [ ]

Identificare bun [ ]

Descriere completare .................................................................

...............................................................................................

3. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de extindere a fost adresată de toți creditorii/constituitorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de extindere a fost adresată de unul dintre creditori/constituitori cu statut activ. În acest caz, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice ......................................................

Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .....................

Numărul de ordine .........................................

 

Data ................. Semnătura ....................

 

Anexa nr. 9

 

FORMULAR DE AVIZ DE REDUCERE A IPOTECII

Operator ....................................................

Agent împuternicit .....................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................

..................................................................................................................................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .......................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................................

Data .............., ora ........., minutul .........., secunda ....... înscrierii

Subsemnatul, ................................., domiciliat în localitatea ........................, județul/sectorul ..............., str. .......... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., act de identitate .... seria ... nr. ....., eliberat de ............... la data de ..........................., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], țara ................., nr. de telefon ...............

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

organ competent [ ]

reprezentant al organului competent [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de reducere a ipotecii la o parte din bunurile afectate acesteia, vizând modificarea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:

Numărul de identificare a avizului de ipotecă^1 ................................

..............................................................................................

^1 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente:

Tip ........................................................................................

Număr ...................................................................................

Data încheierii ........................................................................

2. Bunuri degrevate (Precizați numărul de ordine ce figurează în dreptul bunului ce urmează a fi degrevat, în cadrul fiecărui tip de bun din avizul de ipotecă.)^2:

^2 Pentru identificarea bunurilor ce urmează a fi degrevate se vor putea adăuga complementar, pe lângă numărul de ordine, și alte date.

a) [ ] Autovehicule

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de autovehicule degrevate: ..........

Identificați bunul ipotecat care urmează a fi degrevat.

Bunul va putea fi individualizat prin:

Numărul de ordine aferent acestui tip de bun ...................................

și/sau

Serie șasiu ...............................................................................

b) [ ] Bunuri mobile ipotecate, atașate unor bunuri imobile

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul bunurilor mobile atașate unor bunuri imobile degrevate: ..............................

Identificați bunul ipotecat care urmează a fi degrevat.

Bunul va putea fi individualizat prin:

Numărul de ordine aferent acestui tip de bun ..................................

și/sau

Identificare bun și descriere suplimentară .......................................

[ ] Bifați dacă pentru realizarea reducerii este necesară îndreptarea erorilor materiale privind evidențierea bunurilor. În acest caz, evidențiați bunul ce urmează a fi redus ......................................

c) [ ] Alte bunuri

Identificați bunul ipotecat care urmează a fi degrevat.

Bunul va putea fi individualizat prin:

Numărul de ordine aferent acestui tip de bun ..................................

și/sau

Identificare bun .......................................................................

[ ] Bifați dacă pentru realizarea reducerii este necesară îndreptarea erorilor materiale privind evidențierea bunurilor. În acest caz, evidențiați bunul ce urmează a fi redus^3 ..........

^3 Se va bifa această căsuță doar în cazul înscrierilor efectuate înainte de intrarea în vigoare a Ordinului ministrului justiției nr. 1.808/C/2014 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare.

3. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reducere a fost adresată de toți creditorii cu statut activ^4.

^4 În această situație, solicitarea de înscriere a avizului de reducere trebuie formulată de toți creditorii cu statut activ, fie personal, fie prin organul competent care îi reprezintă.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de organul competent.

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizați denumirea și localitatea unde își are sediul organul competent:

Denumirea organului competent ...................................................

Localitatea (unde își are sediul organul competent) ..........................

 

Data ................ Semnătura ....................

 

Anexa nr. 10

 

FORMULAR DE AVIZ DE CESIUNE A RANGULUI IPOTECII^1

^1 Prin completarea acestui formular nu se înlocuiește creditorul din avizul de ipotecă, ci se realizează o cesiune a rangului ipotecii în sensul art. 2.427 din Codul civil.

Operator ..................................................

Agent împuternicit ...................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..........................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificarea avizului de ipotecă ..........................................

Data ..............., ora ........, minutul ........, secunda ........ înscrierii

Subsemnatul, ......................, domiciliat în localitatea ................, județul/sectorul ..................., str. ................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....., act de identitate .... seria ... nr. ....., eliberat de ................... la data de ..........., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], țara .........., nr. de telefon .........,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

cedent [ ]

reprezentant al cedentului [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de cesiune a rangului ipotecii, vizând modificarea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă ce urmează a fi modificat prin cesiunea ipotecii^2 ....................................................

................................................................................................................................................................................................

^2 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

1. Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii curente:

Tip ..........................................................

Număr .....................................................

Data încheierii .........................................

2. Cedentul ipotecii^3

^3 Cedentul ipotecii va fi radiat din avizul de ipotecă, ca urmare a cedării ipotecii către un creditor chirografar, conform prevederilor art. 2.427 din Codul civil.

Identificați persoana care cesionează ipoteca prin menționarea denumirii/numelui și prenumelui și a numărului de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice .......................................................

Numele persoanei fizice .................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...................

Numărul de ordine ..................................

3. Cesionarul ipotecii^4

^4 Cesionarul ipotecii va prelua rangul ipotecii din avizul de ipotecă care se modifică prin cesiunea ipotecii.

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane juridice înscrise: ....................................

Denumirea persoanei juridice ..........................................................................................................

Tipul persoanei juridice ................................................................................................................

Sediul: str. ................. nr. ..., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ..., localitatea ..............., județul/sectorul ..........., cod poștal ..........., țara .....................

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ....................

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare ...........................................................

Alte date .................................................................................

..............................................................................................

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul noilor persoane fizice înscrise: .........................................

Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ......................., prenumele tatălui ..............., prenumele mamei ...............

Adresa: str. ..................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ...., ap. ...., localitatea .............., județul/sectorul ..........., cod poștal ..........., țara ................

Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

4. Identificarea creditorului (cedentului) care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de cesiune a fost adresată de toți creditorii (cedenții).

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de cesiune a fost adresată de unul dintre creditori (cedenți).

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre creditori, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice ........................................................

Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...................

Numărul de ordine ......................................................................

 

Data ................ Semnătura ....................

 

Anexa nr. 11

 

FORMULAR DE AVIZ DE SCHIMBARE A RANGULUI IPOTECILOR

Operator ..................................................................................

Agent împuternicit .....................................................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................

..................................................................................................................................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..........................................

..................................................................................................................................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă^1 ..........................................................................................

..................................................................................................................................................

^1 Se vor completa ID-urile celor două avize rezultate în urma înregistrării avizului de schimbare a rangului ipotecilor.

Nr. de identificare a avizului de ipotecă^1 ........................................................................................

..................................................................................................................................................

Data ............, ora ........, minutul ........., secunda ........ înscrierii

Subsemnatul, ........................, domiciliat în localitatea ....................., județul/sectorul ................., str. ................ nr. ......, bl. ......, sc. ........, et. ........., ap. ........, act de identitate ......... seria ......... nr ..........., eliberat de ....................... la data de ............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], țara ................., nr. de telefon ...............

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de schimbare a rangului ipotecilor, vizând modificarea avizelor de ipotecă inițiale identificate mai jos, și solicit înregistrarea lui.

1. Nr. de identificare a avizelor de ipotecă al căror rang se schimbă^2

^2 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

ID1. ........................................................................................

ID2. ......................................................................................

2. Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii curente:

Tip .........................................................................................

Număr .....................................................................................

Data încheierii .........................................................................

3. Identificarea creditorilor care au solicitat schimbarea rangului ipotecilor^3

^3 Solicitarea trebuie formulată de toți creditorii al căror rang se schimbă.

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea a fost adresată de toți creditorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea a fost adresată de unul/unii dintre creditorii cu statut activ.

În cazul în care solicitarea a fost adresată de unul/unii dintre creditori, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent din fiecare ID:

ID1

Denumirea persoanei juridice ............................................................................................................

Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...................

Numărul de ordine .........................................................................................................................

ID2

Denumirea persoanei juridice ...........................................................................................................

Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...................

Numărul de ordine .........................................................................................................................

 

Data ................ Semnătura ....................

 

Anexa nr. 12

 

FORMULAR DE AVIZ DE EXECUTARE

Operator ......................................................................................................................................................................................

Agent împuternicit .................................................................................................................................................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .....................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .....................................................................

.....................................................................................................................................................................................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ..........................................................................................................................

Data ........................, ora ..................., minutul ......................., secunda .......... înscrierii

Subsemnatul, ......................................, domiciliat în localitatea .............................., județul/sectorul ......................................, str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., act de identitate ………...... seria ….... nr. ……......, eliberat de ………........ la data de ........................, cod numeric personal I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I_I, țara ................, nr. de telefon ..........................,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor •

reprezentant al creditorului

altă persoană interesată^1 •

reprezentant al altei persoane interesate

organ competent •

reprezentant al organului competent •

completez și subscriu prezentul formular de aviz de executare, vizând avizul de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă^2 ..................................................................................................................................

I. Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii curente:

Tip ................................................................................................................................................................................................

Număr ........................................................................................................................................................................................

Data încheierii .............................................................................................................................................................................

II. Alte mențiuni …………………………………...................…......................…......................…......................….....…………

…......................…......................…......................…......................…......................…......................…..................................

III. Acest aviz de executare privește:

(Bifați una dintre căsuțele de mai jos și completați cu datele corespunzătoare.)

1. • Publicitatea notificării de executare a bunului ipotecat în vederea vânzării

Se va menționa, în rubrica de la pct. II „Alte mențiuni“, în mod obligatoriu, pe scurt (maximum 2.000 de caractere), conținutul notificării de executare^3.

2. • Publicitatea procesului-verbal despre eliberarea și distribuirea sumei rezultate din executarea prin vânzare

Se vor menționa, în rubrica de la pct. II „Alte mențiuni“, în mod obligatoriu, pe scurt (maximum 2.000 de caractere), datele cuprinse în procesul-verbal prevăzut la art. 2.459 alin. (3) din Codul civil.

3. • Publicitatea notificării de preluare a bunului ipotecat în vederea administrării

Se va menționa, în rubrica de la pct. II „Alte mențiuni“, în mod obligatoriu, pe scurt (maximum 2.000 de caractere), conținutul notificării de preluare în vederea administrării.

4. • Publicitatea modificărilor aduse unui aviz de executare

Se va menționa, în rubrica de la pct. II „Alte mențiuni“, în mod obligatoriu, pe scurt (maximum 2.000 de caractere), conținutul modificării.

Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii avizului de executare, pct. 1, 2, 3 sau prezentul punct.

Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de toți creditorii cu statut activ^4.

Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de organul competent, care reprezintă toți creditorii cu statut activ.

Denumirea organului competent ..........................................................................................................................................

Localitatea (unde își are sediul organul competent) ................................................................................................................

5. • Încetarea executării pe baza hotărârii instanței judecătorești

Se vor menționa, în rubrica de la pct. II „Alte mențiuni“, numărul și data hotărârii judecătorești, precum și instanța care a pronunțat-o.

Înregistrarea acestui tip de executare se va efectua de către Corpul operatorilor RNPM.

Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii avizului de executare, conform prezentului punct

Bifați una din posibilități:

Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de toți creditorii cu statut activ.

Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ.

Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de altă persoană interesată.

Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de organul competent, care reprezintă toți creditorii cu statut activ.

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre creditori, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice ...................................................................................................................................................

Numele persoanei fizice ..........................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ..........................

Numărul de ordine .......................................................................................................................................................................

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de altă persoană interesată, indicați denumirea/numele și prenumele și localitatea unde își are domiciliul/sediul:

Denumirea persoanei juridice .....................................................................................................................................................

Numele persoanei fizice ......................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ............................

Localitatea (unde își are domiciliul/sediul) .................................................................

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizați denumirea și localitatea unde își are sediul organul competent:

Denumirea organului competent ...........................................................................................................................................

Localitatea (unde își are sediul organul competent) .............................................................................................................

 

Data ........................... Semnătura ....................

 

^1 Înscrierea avizului de executare privind anularea executării poate fi solicitată și de către debitor/constituitor, selectându-se rubricaaltă persoană interesată“.

^2 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de executare, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

^3 Se vor menționa, în mod obligatoriu, pe scurt (maximum 2.000 de caractere), elementele prevăzute la art. 2.451 din Codul civil, în cazul bunurilor completându-se numai numerele de ordine aferente bunurilor, din avizul precedent.

^4 În această situație, solicitarea de înscriere a avizului de executare trebuie formulată de toți creditorii cu statut activ, fie personal, fie prin organul competent care îi reprezintă.

 

Anexa nr. 13

 

FORMULAR DE AVIZ DE PRELUARE ÎN CONTUL CREANȚEI

Operator ..................................................................................

Agent împuternicit ....................................................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................

................................................................................................................................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .................................

.......................................................................................................................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................................

.............................................................................................

Data .........., ora .........., minutul ........., secunda ........ înscrierii

Subsemnatul, ......................., domiciliat în localitatea ......................, județul/sectorul ................, str. ............... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., act de identitate ...... seria ......... nr. .............., eliberat de ................ la data de .............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], țara ..............., nr. de telefon ......................,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

altă persoană interesată^1 [ ]

^1 Înscrierea avizului de preluare în contul creanței privind anularea preluării poate fi solicitată și de către debitor/constituitor, selectându-se rubricaaltă persoană interesată“.

reprezentant al altei persoane interesate [ ]

organ competent [ ]

reprezentant al organului competent [ ]

completez și subscriu prezentul formular de aviz de preluare a bunului ipotecat în contul creanței, vizând avizul de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui.

Nr. de identificare a avizului de ipotecă ce urmează a fi modificat prin preluarea în contul creanței^2 ....................

^2 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului ipotecilor, de preluare în contul creanței, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

I. Date generale privind actul/faptul juridic care stă la baza înscrierii curente: ............................................

..................................................................................................................................................

Tip ..............................................................................................................................................

Număr ........................................................................................................................................

Data încheierii ............................................................................................................................

II. Alte mențiuni ...............................................................................................................................

III. Acest aviz de preluare privește:

(Bifați una dintre căsuțele de mai jos și completați cu datele corespunzătoare.)

1. [ ] Publicitatea notificării de preluare a bunului ipotecat în contul creanței

Se va menționa, în rubrica de la pct. II „Alte mențiuni“, în mod obligatoriu, pe scurt (maximum 2.000 de caractere), conținutul ofertei de preluare în condițiile art. 2.461 din Codul civil.

2. [ ] Publicitatea modificărilor aduse unui aviz de preluare

Se vor menționa, în rubrica de la pct. II „Alte mențiuni“, numărul și data hotărârii judecătorești, precum și instanța care a pronunțat-o.

Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii avizului de preluare, pct. 1 sau prezentul punct

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de preluare a fost adresată de toți creditorii cu statut activ^3.

^3 În această situație, solicitarea de înscriere a avizului de preluare trebuie formulată de toți creditorii cu statut activ, fie personal, fie prin organul competent care îi reprezintă.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de organul competent, care reprezintă toți creditorii cu statut activ.

Denumirea organului competent ...................................................

Localitatea (unde își are sediul organul competent) .........................

3. [ ] Anularea preluării bunului ipotecat în contul creanței pe baza hotărârii instanței judecătorești

Se vor menționa, în rubrica de la pct. II „Alte mențiuni“, numărul și data hotărârii judecătorești, precum și instanța care a pronunțat-o.

Înregistrarea acestui tip de preluare se va efectua de către Corpul operatorilor RNPM.

Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii avizului de preluare, conform prezentului punct

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de preluare a fost adresată de toți creditorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de preluare a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de preluare a fost adresată de altă persoană interesată.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de executare a fost adresată de organul competent, care reprezintă toți creditorii cu statut activ.

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre creditori, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice ............................................................................................................

Numele persoanei fizice ....................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .................................

Numărul de ordine ..........................................................................................................................

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de altă persoană interesată, indicați denumirea/numele și prenumele și localitatea unde își are domiciliul/sediul:

Denumirea persoanei juridice ............................................................................................................

Numele persoanei fizice ..............................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...........

Localitatea (unde își are domiciliul/sediul) .................................................................

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizați denumirea și localitatea unde își are sediul organul competent:

Denumirea organului competent ........................................................................................................

Localitatea (unde își are sediul organul competent) ..............................................................................

 

Data .................. Semnătura ....................

 

Anexa nr. 14

 

FORMULAR DE AVIZ DE STINGERE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL

Operator .................................................................................

Agent împuternicit ....................................................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................

...................................................................................................................................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .........................................

..................................................................................................................................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................................

.............................................................................................

Data ............, ora ......., minutul ......, secunda ....... înscrierii

Subsemnatul, ................, domiciliat în localitatea ..................., județul/sectorul ............, str. ............... nr. ......, bl. ..., sc. ..., et. ...., ap. ....., act de identitate ......... seria ……... nr. .........., eliberat de ............... la data de ............, cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], țara ................, nr. de telefon ....................,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

organ competent [ ]

reprezentant al organului competent [ ]

completez și subscriu prezentul formular și solicit stingerea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă^1 .........................................

^1 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

Identificați 2 creditori dintre cei existenți în avizul de ipotecă menționat mai sus:

a) Persoană juridică^2

(Pentru țara România se completează obligatoriu toate rubricile de identificare a creditorilor prezentate mai jos, iar pentru altă țară se completează numai rubricaDenumire“)

Denumirea creditorului ................................................................

Cod unic de înregistrare/Cod fiscal ................................................

Denumirea creditorului ...............................................................

Cod unic de înregistrare/Cod fiscal ...............................................

b) Persoană fizică^2

^2 În funcție de numărul creditorilor din avizul de ipotecă, ce urmează a fi stins, se vor completa datele pentru un singur creditor, respectiv pentru doi creditori dintre cei existenți. În cazul în care sunt simultan persoane juridice și persoane fizice, se vor completa datele pentru un creditor persoană juridică și pentru un creditor persoană fizică dintre cei existenți.

(Pentru țara România se completează obligatoriu toate rubricile de identificare a creditorilor prezentate mai jos, iar pentru altă țară se completează numai rubricileNumeșiPrenume“)

Numele creditorului ......................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...................................

Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Numele creditorului .......................... prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ....................................

Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de stingere a fost adresată de toți creditorii cu statut activ^3.

^3 Solicitantul va bifa în mod obligatoriu această căsuță, întrucât solicitarea de înscriere a avizului de stingere trebuie formulată de toți creditorii cu statut activ.

 

Data ........................... Semnătura ....................

 

Anexa nr. 15

 

FORMULAR DE AVIZ DE NULITATE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL

Operator ..................................................

Agent împuternicit ......................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .............................

..................................................................................................................................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..........................................

..................................................................................................................................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ..................................

Data .........., ora ........, minutul ....., secunda ....... înscrierii

Subsemnatul, ......................., domiciliat în localitatea .................., județul/sectorul ................, str. .......... nr. ......, bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ...., act de identitate ................... seria ...... nr. ..............., eliberat de ................. la data de ............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], țara ................., nr. de telefon ................

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

altă persoană interesată^1 [ ]

^1 Înscrierea avizului de nulitate poate fi solicitată și de către debitor/constituitor, selectându-se rubricaaltă persoană interesată“.

reprezentant al altei persoane interesate [ ]

organ competent [ ]

reprezentant al organului competent [ ]

completez și subscriu prezentul formular și solicit anularea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă^2 .....................................

^2 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

1. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente^3:

^3 Avizul de nulitate se înscrie în registru numai în situația în care prin hotărâre judecătorească rămasă definitivă s-a dispus anularea contractului de ipotecă mobiliară ori a convenției principale, pe lângă care contractul de ipotecă este accesoriu.

Tip ..........................................................................................

Număr ....................................................................................

Data încheierii .........................................................................

2. Alte mențiuni ............................................................................

3. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de toți creditorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de altă persoană interesată.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de organul competent.

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre creditori, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice ...........................................................................................................

Numele persoanei fizice ......................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .........................

Numărul de ordine ..........................................................................................................................

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de altă persoană interesată, indicați denumirea/numele și prenumele și localitatea unde își are domiciliul/sediul:

Denumirea persoanei juridice ............................................................................................................

Numele persoanei fizice .........................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...........................

Localitatea (unde își are domiciliul/sediul) ..................................................................

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizați denumirea și localitatea unde își are sediul organul competent:

Denumirea organului competent ................................................................

Localitatea (unde își are sediul organul competent) .............................................

 

Data ............ Semnătura ..................

 

Anexa nr. 16

 

FORMULAR DE AVIZ DE PRELUNGIRE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL

Operator .................................................................................

Agent împuternicit .....................................................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...............................

..................................................................................................................................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..........................................

..................................................................................................................................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................................

Data ............., ora ......., minutul ....., secunda ..... înscrierii

Subsemnatul, ................., domiciliat în localitatea ......................., str. ....................... nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ....., ap. ....., județul/sectorul ................, act de identitate ........ seria ....... nr. ........, eliberat de ............... la data de .............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], țara .............., nr. de telefon ...................,....

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

organ competent [ ]

reprezentant al organului competent [ ]

completez și subscriu prezentul formular și solicit prelungirea efectelor avizului de ipotecă inițial, identificat mai jos, pentru o perioadă de 5 ani.

Nr. de identificare a avizului de ipotecă^1 ......................................

...............................................................................................

^1 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

Identificarea părții care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități și completați cu datele corespunzătoare:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de prelungire a fost adresată de toți creditorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de prelungire a fost adresată de unul/unii dintre creditorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de organul competent.

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul/unii dintre creditori, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice ................................................................................................................................................

Numele persoanei fizice ......................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ............................

Numărul de ordine .....................................................................

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizați denumirea și localitatea unde își are sediul organul competent:

Denumirea organului competent .......................................................................................................

Localitatea (unde își are sediul organul competent) .............................................................................

 

Data ............. Semnătura .................

 

Anexa nr. 17

 

FORMULAR DE AVIZ DE REACTIVARE A AVIZULUI DE IPOTECĂ INIȚIAL

Corpul Operatorilor Registrului Național de Publicitate Mobiliară

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ................................

.................................................................................................................................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ..........................................

..................................................................................................................................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................................

.............................................................................................

Data .................., ora ...., minutul ......, secunda ..... înscrierii

Subsemnatul, ..................., domiciliat în localitatea .............., str. ....................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ....., ap. ...., județul/sectorul ................., act de identitate ..... seria ........ nr. ......., eliberat de .............. la data de ............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], țara ................., nr. de telefon .................,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

organ competent [ ]

reprezentant al organului competent [ ]

operator RNPM [ ]

reprezentant al operatorului RNPM [ ]

agent împuternicit RNPM [ ]

reprezentant al agentului împuternicit RNPM [ ]

reprezentant al Corpului Operatorilor RNPM [ ]

completez și subscriu prezentul formular și solicit reactivarea efectelor avizului de ipotecă inițial, identificat mai jos.

Nr. de identificare a avizului de ipotecă^1 .....................................

.............................................................................................

^1 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

Acest aviz privește:

[ ] reactivarea unui aviz inactivat din cauze de natură tehnică, neimputabile operatorului/agentului autorizat

[ ] reactivarea unui aviz stins din eroarea operatorului/agentului

I. Date generale privind actul juridic care stă la baza înscrierii curente^2:

^2 Se vor completa numărul și data cererii de reactivare, înregistrate la Ministerul Justiției.

Tip ..........................................................................................

Număr ...................................................................................

Data încheierii ..........................................................................

II. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de toți creditorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de unul dintre creditorii cu statut activ.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de nulitate a fost adresată de organul competent.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de un operator autorizat.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de un agent împuternicit.

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de reactivare a fost adresată de Corpul Operatorilor RNPM.

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de unul dintre creditori, indicați denumirea/numele și prenumele și numărul de ordine aferent:

Denumirea persoanei juridice .......................................................

Numele persoanei fizice ..........................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .......................

Numărul de ordine .................................................................

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de către organul competent, precizați denumirea și localitatea unde își are sediul organul competent:

Denumirea organului competent ...................................................

Localitatea (unde își are sediul organul competent) ..........................

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de un operator autorizat, indicați denumirea/numele și prenumele și localitatea unde își are sediul:

Denumirea persoanei juridice .......................................................

Numele persoanei fizice ........................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ........................

Localitatea (unde își are sediul) ...................................................

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de un agent împuternicit, indicați denumirea/numele și prenumele și localitatea unde își are sediul:

Denumirea persoanei juridice .......................................................

Numele persoanei fizice ................................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ......................

Localitatea (unde își are sediul) ..................................................

În cazul în care solicitarea de înscriere a fost adresată de Corpul Operatorilor RNPM, indicați denumirea și localitatea unde își are sediul:

Denumirea persoanei juridice .......................................................

Localitatea (unde își are sediul) ...................................................

 

Data .................. Semnătura ....................

 

Anexa nr. 18

 

FORMULAR DE AVIZ DE ACTUALIZARE DATE^1

^1 Acest formular se va completa în cazul în care avizul ce urmează a fi modificat a fost înscris respectând prevederile Legii nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare, anterior intrării în vigoare a dispozițiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, în vederea actualizării datelor cuprinse în registru, în forma cerută de Codul civil.

Operator ................................................................................

Agent împuternicit ....................................................................

Nr. de înregistrare a formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): .....................

..........................................................................................................................................

Data primirii formularului (Se completează numai de către biroul de înscriere.): ...........................

.....................................................................................................................................

Se completează numai de către biroul de înscriere:

Nr. de identificare a avizului de ipotecă (ID) ...................................

Data ............., ora ...., minutul ..., secunda .... înscrierii

Subsemnatul, ................, domiciliat în localitatea ............., str. .............. nr. ....., bl. ....., sc. ....., et. ......, ap. ....., județul/sectorul ................, act de identitate ...... seria ..... nr. ......., eliberat de .................. la data de ..............., cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ], țara ............, nr. de telefon ...................,

în calitate de (bifați una dintre căsuțe):

creditor [ ]

reprezentant al creditorului [ ]

completez și subscriu prezentul formular de actualizare date, vizând actualizarea avizului de ipotecă inițial identificat mai jos, și solicit înregistrarea lui.

Nr. de identificare a avizului de ipotecă care urmează a fi actualizat^2: .....................

......................................................................................................................

^2 În situația în care avizul de ipotecă inițial a suferit ulterior modificări prin înscrierea altor tipuri de avize (modificator, de cesiune a creanței, de reducere ori de extindere a ipotecii, de cesiune a ipotecii, de schimbare a rangului, de prelungire a avizului de ipotecă inițial), se va menționa numărul de identificare a ultimului aviz înscris, care exprimă starea actuală a ipotecii mobiliare.

I. Actualizare date privind debitorul/constituitorul

a) Persoană juridică

1. Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice asupra cărora operează actualizarea: ..........................

Denumirea persoanei juridice ........................................................

Numărul de ordine .....................................................................

Bifați una dintre calități:

[ ] debitor al obligației garantate (fără a avea calitatea de constituitor)

[ ] constituitor debitor

[ ] constituitor terț

2. Adăugare constituitor^3

^3 În situația în care avizul care urmează a fi actualizat nu conține date referitoare la proprietarul bunului ipotecat, se vor adăuga datele de identificare ale constituitorului bunului ipotecat.

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor juridice ce vor fi înscrise: .....................

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane juridice înscrise.

Denumirea persoanei juridice^4 ....................................................

^4 Denumirea persoanei juridice se va înscrie în formular neprescurtată, astfel cum figurează în actul constitutiv. Se vor putea folosi numai acele abrevieri reglementate și de un act normativ, cum ar fi „S.A.“ - pentru societatea pe acțiuni, „S.R.L.“ - pentru societatea cu răspundere limitată, potrivit Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Tipul persoanei juridice^5 ...........................................................

^5 Solicitanții vor avea în vedere o clasificare generală a persoanelor juridice, potrivit actelor normative ce reglementează fiecare dintre aceste persoane juridice: societate, regie autonomă, societate cooperativă, asociație sau fundație, instituție publică (pentru persoanele juridice de stat).

Sediul: str. ................. nr. ....., bl. ...., sc. ....., et. ...., ap. ...., localitatea ..............., județul/sectorul ................., cod poștal ..........., țara ...............

Numărul de identificare a persoanei juridice, dacă există ....................................

[ ] nu există

Codul unic de înregistrare ...........................................................

Alte date .................................................................................

..............................................................................................

Bifați una dintre calități:

[ ] constituitor debitor

[ ] constituitor terț

b) Persoană fizică

1. Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul persoanelor fizice asupra cărora operează actualizarea: ..................

Numele persoanei fizice .............................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate)...................

Numărul de ordine .........................................................................................................................

Bifați una dintre calități:

[ ] debitor al obligației garantate (fără a avea calitatea de constituitor)

[ ] constituitor debitor

[ ] constituitor terț

2. Adăugare constituitor^3

Folosiți spațiul alăturat pentru a preciza numărul de persoane fizice ce vor fi înscrise: .................................

Atribuiți un număr de ordine (cifră arabă) fiecărei persoane fizice înscrise.

Numele persoanei fizice ..................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .............., prenumele tatălui ......................., prenumele mamei .......................

Adresa: str. ................. nr. ....., bl. ......, sc. ....., et. ...., ap. ......., localitatea .............., județul/sectorul .............., cod poștal .............., țara .........................

Cod numeric personal [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ]

Alte date ...............................................................................

..............................................................................................

Bifați una dintre calități:

[ ] constituitor debitor

[ ] constituitor terț

II. Actualizare date bunuri ipotecate

a) Bunuri autovehicule

1. Bifați dacă toate bunurile de acest tip au aceiași constituitori

Menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor^6:

^6 Numărul de ordine trebuie fie de tipul „pf“ saupjurmat de cifra arabă corespunzătoare.

Denumirea persoanei juridice .......................................................

Numele persoanei fizice ............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ................

Numărul de ordine .................................................

2. În cazul în care bunurile nu aparțin acelorași constituitori, menționați numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:

Numărul de ordine al bunurilor (interval de numere) ...........................

Pentru bunurile indicate mai sus menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor^6:

Denumirea persoanei juridice .......................................................

Numele persoanei fizice ..............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ................

Număr de ordine .......................................................................

b) Bunuri mobile atașate unui bun imobil

1. Bifați dacă toate bunurile de acest tip au aceiași constituitori

Menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor^6:

Denumirea persoanei juridice ......................................................

Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ................

Numărul de ordine .....................................................................

2. În cazul în care bunurile nu aparțin acelorași constituitori, menționați numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:

Număr de ordine al bunurilor (interval de numere) ................................

Pentru bunurile indicate mai sus, menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor^6:

Denumirea persoanei juridice .......................................................

Numele persoanei ............., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) .......................

Numărul de ordine .....................................................................

c) Alte bunuri

1. Bifați dacă toate bunurile de acest tip au aceiași constituitori

Menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor^6:

Denumirea persoanei juridice .......................................................

Numele persoanei fizice ................., prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...............

Numărul de ordine .....................................................................

2. În cazul în care bunurile nu aparțin acelorași constituitori, menționați numerele de ordine (sau intervalul de numere) ale bunurilor ipotecate de acest tip, pentru fiecare constituitor în parte:

Număr de ordine al bunurilor (interval de numere) ...............................

Pentru bunurile indicate mai sus menționați denumirea/numele și prenumele și numerele de ordine aferente constituitorilor^6:

Denumirea persoanei juridice ......................................................

Numele persoanei fizice ................, prenumele complet (așa cum figurează în actele de identitate) ...................

Numărul de ordine .....................................................................

III. Identificarea persoanei care a solicitat efectuarea înscrierii

Bifați una dintre posibilități:

[ ] Solicitarea de înscriere a avizului de