REGULAMENT nr. 12/3 din 7 august 2006 pentru autorizarea agenţilor în baza Legii nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare

 

 

EMITENT:          COMISIA NAŢIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE - Nr. 12

                       BANCA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI - Nr. 3

PUBLICAT  ÎN:     MONITORUL OFICIAL  NR. 743 din 31 august 2006

 

CAP. 1

Dispoziţii generale

Art. 1 - (1) Prezentul regulament stabileşte condiţiile şi procedura pentru autorizarea agenţilor, persoane juridice sau organizaţii fără personalitate juridică, prevăzute la art. 13 alin. (1) din Legea nr. 32/2006 privind obligaţiunile ipotecare, denumite în continuare entităţi.

(2) Entităţile prevăzute la alin. (1) pot presta servicii de agent în conformitate cu Legea nr. 31/2006 privind securitizarea creanţelor şi cu Legea nr. 32/2006 numai în baza autorizaţiei emise conform prevederilor prezentului regulament.

Art. 2 - (1) Termenii şi expresiile utilizate în prezentul regulament au semnificaţia prevăzută la art. 3 din Legea nr. 31/2006, art. 2 din Legea nr. 32/2006 şi la art. 2 din Legea nr. 190/1999 privind creditul ipotecar pentru investiţii imobiliare, cu modificările şi completările ulterioare.

(2) În sensul prezentului regulament, expresia autorităţi de reglementare include următoarele instituţii şi organisme: Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, Banca Naţională a României, Uniunea Naţională a Barourilor din România, Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România şi Camera Auditorilor Financiari din România.

 

CAP. 2

Condiţiile, procedura şi documentaţia necesară autorizării agenţilor

SECŢIUNEA 1

Condiţii de autorizare

Art. 3 - (1) Pot fi autorizate să îndeplinească funcţia de agent şi să reprezinte interesele deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare sau ale deţinătorilor de instrumente financiare securitizate entităţile care îndeplinesc cumulativ următoarele condiţii:

a) au o bună reputaţie profesională în domeniul lor de activitate şi nu au fost sancţionate în desfăşurarea activităţii de autorităţile de reglementare a activităţii pe care o desfăşoară pentru abateri grave sau repetate;

b) deţin proceduri de lucru adecvate pentru prestarea serviciilor de agent în operaţiuni de emisiune de obligaţiuni ipotecare şi/sau de instrumente financiare securitizate;

c) entitatea pentru care se solicită autorizarea în calitate de agent a desemnat, din rândul angajaţilor cu contract de muncă pe perioadă nedeterminată ai acesteia, o persoană în calitate de reprezentant permanent care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 13 alin. (3) din Legea nr. 32/2006.

(2) În plus faţă de condiţiile prevăzute la alin. (1), entităţile menţionate la art. 13 alin. (1) lit. a), c), d) şi e) din Legea nr. 32/2006 trebuie să se angajeze să încheie o asigurare de răspundere civilă profesională care să acopere, pe întreaga perioadă de derulare a emisiunii, riscul profesional de neîndeplinire a obligaţiilor conform mandatului de agent asumat.

(3) Agentul titular va încheia contractul de asigurare în termen de 15 zile de la data închiderii ofertei publice de vânzare, respectiv de la data confirmării autorizării/validării de către autorităţile competente, în cazul numirii agentului titular de către adunarea generală a deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate. Suma minimă asigurată va fi de trei ori valoarea comisionului ce ar urma să fie perceput de agent de la emitent pentru întreaga perioadă a emisiunii de obligaţiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate.

(4) În vederea autorizării în calitate de agent a entităţilor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), d) şi e) din Legea nr. 32/2006, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Banca Naţională a României vor lua în considerare, după caz, punctul de vedere al Camerei Auditorilor Financiari din România, al Uniunii Naţionale a Barourilor din România şi al Uniunii Naţionale a Notarilor Publici din România cu privire la îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 13 alin. (2) din Legea nr. 32/2006.

 

SECŢIUNEA a 2-a

Procedura şi documentaţia necesară autorizării

Art. 4 - (1) În vederea autorizării şi înscrierii în lista agenţilor autorizaţi de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Banca Naţională a României, entitatea persoană juridică sau organizaţia fără personalitate juridică va înainta Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare o cerere de autorizare, însoţită de următoarele documente, în original sau în copie legalizată, după caz:

a) pentru entităţile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), b) şi c) din Legea nr. 32/2006, certificatul de înregistrare în registrul comerţului, precum şi actul adiţional cuprinzând obiectul de activitate în baza căruia pot fi prestate servicii de agent, înregistrat la oficiul registrului comerţului;

b) pentru entităţile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. b) şi c) din Legea nr. 32/2006, autorizaţia de funcţionare eliberată de autoritatea competentă conform legii, din care să rezulte includerea în obiectul de activitate autorizat a serviciilor de agent efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 32/2006 şi ale Legii nr. 31/2006;

c) documentul eliberat de autoritatea de reglementare a activităţii pe care o desfăşoară, din care să rezulte că entitatea îndeplineşte condiţia referitoare la sancţiuni prevăzută la art. 3 alin. (1) lit. a);

d) procedurile de lucru pentru prestarea serviciilor de agent;

e) declaraţie pe propria răspundere, semnată de reprezentantul legal al entităţii, privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 32/2006;

f) declaraţie, semnată de reprezentantul legal al emitentului de obligaţiuni ipotecare/societăţii de administrare a vehiculului investiţional, referitoare la intenţia de realizare a emisiunii de obligaţiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate, respectiv declaraţie semnată de reprezentantul legal al deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate privind schimbarea agentului, cu nominalizarea entităţii propuse în calitate de agent;

g) pentru entităţile prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), c), d) şi e) din Legea nr. 32/2006, angajamentul prevăzut la art. 3 alin. (2);

h) pentru persoanele fizice prevăzute la art. 3 alin. (1) lit. c), următoarele documente:

1. curriculum vitae, datat şi semnat, cu prezentarea detaliată a experienţei profesionale, astfel încât să reiasă îndeplinirea condiţiilor de experienţă prevăzute de Legea nr. 32/2006;

2. actul de studii;

3. certificat de cazier judiciar, precum şi declaraţie pe propria răspundere din care să reiasă că împotriva sa nu a fost pusă în mişcare acţiunea penală pentru gestiune frauduloasă, abuz de încredere, fals, uz de fals, înşelăciune, delapidare, mărturie mincinoasă, dare sau luare de mită, ori pentru alte infracţiuni prevăzute de legea specială de organizare a profesiei;

4. declaraţie pe propria răspundere din care să rezulte îndeplinirea condiţiei prevăzute la art. 13 alin. (3) lit. e) din Legea nr. 32/2006.

(2) Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare va transmite Băncii Naţionale a României, în maximum 2 zile lucrătoare de la data primirii, copia documentaţiei depuse de solicitant.

(3) În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Banca Naţională a României hotărăsc în comun autorizarea sau, după caz, respingerea cererii. Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare va remite solicitantului, fără întârziere, hotărârea comună de autorizare sau va comunica acestuia, în scris, hotărârea de respingere a cererii de autorizare, împreună cu motivele care au stat la baza acesteia.

(4) În situaţia în care oricare dintre autorităţi nu este de acord cu privire la autorizarea unui agent, cererea va fi respinsă în comun de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Banca Naţională a României.

(5) În termen de maximum 15 zile de la data primirii documentaţiei prevăzute la alin. (1), Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Banca Naţională a României pot solicita orice alte documente pe care le consideră necesare pentru soluţionarea cererii. Termenul specificat la alin. (3) reîncepe să curgă de la data furnizării respectivelor informaţii.

Art. 5 - (1) Agenţii autorizaţi conform prezentului regulament vor fi înscrişi în Lista agenţilor autorizaţi de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Banca Naţională a României, publicată pe site-ul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi accesibilă şi pe site-ul Băncii Naţionale a României.

(2) Lista va fi actualizată de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare corespunzător modificărilor intervenite în situaţia agenţilor autorizaţi şi va include menţiuni privind emisiunile de obligaţiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate în cazul cărora aceştia prestează servicii de agent.

Art. 6 - (1) Orice modificare a informaţiilor în baza cărora a fost emisă autorizaţia se notifică Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare de către agentul autorizat, în termen de 5 zile de la apariţia sa. Scrisoarea de notificare va fi însoţită de documentele care probează conformitatea cu prevederile legale şi ale prezentului regulament.

(2) Cu aplicarea în mod corespunzător a prevederilor art. 4 alin. (2), în termen de maximum 30 de zile de la data primirii documentelor prevăzute la alin. (1), Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Banca Naţională a României analizează modificările intervenite.

(3) În cazul în care, ca urmare a modificărilor prevăzute la alin. (1), se constată că agentul nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei şi, după caz, nu remediază situaţia creată în termenul stabilit de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Banca Naţională a României, autorizaţia va fi retrasă conform prevederilor cap. III. Termenul de la prezentul alineat se va stabili în mod obiectiv, în funcţie de deficienţa constatată, dar nu va putea fi mai mare de 60 de zile.

(4) Procedura prevăzută la alineatele precedente se va aplica şi pentru transmiterea, în copie legalizată, a contractului de asigurare de răspundere civilă profesională, încheiat cu respectarea prevederilor art. 3 alin. (2) şi (3).

Art. 7 - (1) În cazul în care un agent înscris în lista prevăzută la art. 5 intenţionează să presteze servicii de agent şi pentru o altă emisiune de obligaţiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate, trebuie să înainteze Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare următoarele:

a) cerere de validare;

b) o declaraţie din care să rezulte că a notificat Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare modificările survenite în situaţia sa conform prevederilor art. 6 şi că îndeplineşte în continuare toate condiţiile de autorizare, inclusiv condiţia prevăzută la art. 11 alin. (2) din Legea nr. 32/2006;

c) hotărârea organelor statutare ale emitentului de obligaţiuni ipotecare/societăţii de administrare a vehiculului investiţional referitoare la realizarea emisiunii de obligaţiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate, precum şi angajamentul de a încheia un contract cu respectivul agent sau, după caz, hotărârea adunării generale a deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare/instrumente financiare securitizate prin care a fost nominalizat un nou agent;

d) documentul prevăzut la art. 4 alin. (1) lit. g).

(2) În termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentaţiei complete prevăzute la alin. (1), Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Banca Naţională a României se vor pronunţa asupra cererii de validare. În acest sens se vor aplica în mod corespunzător prevederile art. 4 alin. (2), (4) şi (5).

Art. 8 - Neîndeplinirea cerinţelor prevăzute de prezentul regulament şi de lege sau depunerea incompletă a documentaţiei reprezintă motive de respingere a cererii de autorizare sau de validare a agentului.

Art. 9 - (1) Hotărârile comune emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi de Banca Naţională a României în aplicarea Legii nr. 32/2006, a Legii nr. 31/2006 şi a prezentului regulament pot fi contestate în termen de 30 de zile de la comunicarea acestora. Contestaţiile vor fi adresate Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.

(2) Contestaţia va fi soluţionată de o comisie mixtă formată din reprezentanţi ai Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi ai Băncii Naţionale a României.

(3) Hotărârile comune ale Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi ale Băncii Naţionale a României pot fi contestate potrivit Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare.

 

CAP. 3

Retragerea autorizaţiei agentului

Art. 10 - Retragerea autorizaţiei unui agent are loc în cazul în care acesta:

a) solicită expres retragerea autorizaţiei de funcţionare;

b) nu mai îndeplineşte condiţiile care au stat la baza emiterii autorizaţiei şi nu remediază situaţia creată în termenul stabilit de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare sau de Banca Naţională a României;

c) autorizaţia a fost obţinută pe baza unor informaţii false ori care au indus în eroare, inclusiv prin nerespectarea angajamentului asumat potrivit art. 3 alin. (2);

d) a încălcat grav şi în mod repetat dispoziţiile Legii nr. 31/2006, ale Legii nr. 32/2006 şi ale reglementărilor date în aplicarea acestora.

Art. 11 - (1) Retragerea autorizaţiei de agent se dispune prin hotărâre comună de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi de Banca Naţională a României.

(2) Hotărârea de retragere a autorizaţiei se comunică agentului, precum şi societăţii de administrare a vehiculului investiţional sau emitentului de obligaţiuni ipotecare şi se publică de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare pe site şi în Buletinul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare.

Art. 12 - (1) În situaţia prevăzută la art. 10 lit. a), agentul autorizat va depune o cerere la Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, însoţită, în cazul în care are în derulare un contract pentru prestarea serviciilor de agent, de următoarele documente în copie:

a) hotărârea adunării generale a deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare din aceeaşi emisiune privind numirea unui nou agent sau, după caz, hotărârea adunării generale a deţinătorilor de instrumente financiare securitizate din aceeaşi emisiune privind numirea unui nou agent ori, după caz, privind renunţarea la reprezentarea intereselor de către un agent;

b) procesul-verbal de predare/primire privind transferul atribuţiilor şi operaţiunilor specifice activităţii către un alt agent autorizat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi de Banca Naţională a României, inclusiv transferul registrelor şi evidenţelor, al corespondenţei, contractelor şi al oricăror alte documente, în original, aferente activităţii desfăşurate în interesul deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare sau instrumente financiare securitizate.

(2) Procedura prevăzută la art. 4 alin. (2), (3) şi (5) se aplică în mod corespunzător.

 

CAP. 4

Dispoziţii finale

Art. 13 - (1) Lunar, agentul titular va transmite Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare un raport privind îndeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege, în conformitate cu reglementările emise de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare.

(2) Notificarea prevăzută la art. 15 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 32/2006 va fi transmisă Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi Băncii Naţionale a României în termen de 3 zile de la data expirării termenului prevăzut în cadrul aceluiaşi articol.

(3) În cazul în care obligaţiunile ipotecare sunt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată, notificarea privind convocarea adunării generale a deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare, inclusiv în conformitate cu prevederile art. 15 alin. (1) lit. f) din Legea nr. 32/2006, precum şi raportul privind hotărârea adunării generale a deţinătorilor de obligaţiuni ipotecare se vor transmite de către agent, fără întârziere, în maximum 24 de ore de la convocarea, respectiv de la hotărârea adunării, Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare şi operatorului pieţei pe care se tranzacţionează respectivele instrumente financiare, precum şi, după caz, Băncii Naţionale a României.

(4) În procesul de monitorizare a agenţilor autorizaţi, Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare poate solicita orice alte informaţii pe care le consideră relevante.

(5) Agenţii autorizaţi de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare şi Banca Naţională a României au obligaţia să păstreze toate documentele care atestă modul de exercitare a atribuţiilor în calitate de agent, pentru o perioadă de minimum 5 ani după încheierea emisiunii, şi să le transmită Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare sau, după caz, Băncii Naţionale a României, la cerere, în termen de cel mult două zile lucrătoare.

Art. 14 - Declaraţiile prevăzute în prezentul regulament vor fi prezentate în una dintre următoarele forme:

a) declaraţie autentificată;

b) declaraţie dată în prezenţa angajatului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare responsabil cu analizarea cererii.

Art. 15 - Încălcarea dispoziţiilor prezentului regulament se constată şi se sancţionează potrivit prevederilor art. 37 din Legea nr. 32/2006 de către Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, în cazul agenţilor autorizaţi din categoria entităţilor prevăzute la art. 13 alin. (1) lit. a), c), d) şi e) din Legea nr. 32/2006, şi de către Banca Naţională a României, în cazul agenţilor autorizaţi instituţii de credit.