Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare funcţionează pe următoarele site-uri:

         http://www.co.romarhiva.ro 

         http://www.mj.romarhiva.ro

 

ANUNŢURI

§  Începând cu data de 16.06.2014 se vor utiliza formularele de înscriere aprobate prin Ordinul ministrului justiției nr. 1808/C/19.05.2014, care vor putea fi descărcate și de pe site-rile A.E.G.R.M.

 

§  Luni între orele 8,30-11,30 este o perioadă de revizie a serverelor. În această perioadă NU se fac înscrieri.

 

Ce este Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare ?

         Potrivit art. 2 alin. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare constituie un sistem de evidenţă a priorităţii ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri, care asigură înregistrarea operaţiunilor privind ipotecile mobiliare, a operaţiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevăzute de lege, precum şi publicitatea operaţiunilor juridice prevăzute de lege.

 

         Orice creditor ipotecar care, în scopul obţinerii unui rang de prioritate, doreşte să facă publică existenţa unei ipoteci mobiliare asupra unui bun, potrivit dispoziţiilor Codului civil, trebuie să completeze un formular de aviz de ipotecă pe suport de hârtie, ori în format electronic (document TED), şi să-l depună, respectiv să-l transmită, unui operator/agent autorizat al Arhivei, cu plata taxei stabilite de lege şi a tarifului corespunzător stabilit de acel operator.

         Pe scurt, înregistrarea unei ipoteci mobiliare în Arhiva Electronică presupune următoarea procedură:

- Creditorul sau reprezentantul său completează un formular tip cu datele corespunzătoare cuprinse în contractul de ipotecă mobiliară.

- Operatorul de arhivă procedează la înscrierea fidelă în Arhivă a datelor cuprinse în formularul completat de solicitant, fără să exercite controlul de legalitate asupra acestora; prin control de legalitate se înţelege o verificare a concordanţei dintre datele înscrise în formularul de aviz de ipotecă mobiliară completat şi cele cuprinse în contract şi totodată o verificare a valabilităţii înseşi a actului juridic. Potrivit legii, înscrierea formularelor de avize de ipotecă în Arhivă constituie o simplă activitate administrativă, iar „personalul operatorilor şi agenţii autorizaţi nu vor verifica corectitudinea informaţiilor din avizul de garanţie, concordanţa dintre avizul de garanţie şi faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice”, întreaga răspundere pentru datele trecute în formular revenind persoanei care solicită efectuarea înregistrării.

- Pe de altă parte, potrivit art. 2414 din Codul civil, „înscrierea în arhivă nu conferă validitate unei ipoteci lovite de nulitate”, astfel încât, dacă în realitate nu există un contract de ipotecă ori conţinutul avizelor de ipotecă nu are acoperire în clauzele contractului de ipotecă, înscrierea respectivă nu va produce nici un efect.

- Înregistrarea efectuată în Arhivă de către operatori/agenţi autorizaţi,  prin redarea fidelă a conţinutului formularului tip completat de solicitantul înscrierii se numeşte aviz de ipotecă.

         Funcţiile şi rolul Arhivei          

1. Publicitatea garanţiei şi stabilirea priorităţii faţă de creditorii ulteriori

- Potrivit art. 2420 alin. 1 din Codul civil, „Rangul ipotecilor perfecte se determină potrivit ordinii înscrierii sau perfectării ipotecilor, cu excepţiile prevăzute de lege”.

- Art. 2409 alin. 2 din Codul civil prevede că „Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în arhivă, dacă prin lege nu se prevede altfel”, iar art. 2415 din Codul civil, instituind o prezumţie care nu poate fi combătută prin probă contrarie, precizează că „creditorul care înscrie o ipotecă asupra unui bun este prezumat că are cunoştinţă despre existenţa tuturor ipotecilor care au fost înscrise mai înainte cu privire la acelaşi bun. Dovada contrară nu este admisibilă”.    

2. Avertizarea potenţialilor creditori asupra contractelor de ipotecă încheiate anterior.

 

         Rolul Arhivei este de protejare a creditorilor care şi-au constituit ipoteci mobiliare înscrise la Arhivă; înscrierea în Arhivă conferă creditorului ipotecar dreptul de a-şi putea recupera creanţa prin executarea bunului ipotecat de debitor, înaintea creditorilor ipotecari ale căror drepturi asupra bunului ipotecat au un rang de prioritate inferior. Consultarea Arhivei oferă creditorilor date exacte prin care pot evalua riscul unei tranzacţii ce urmează a fi încheiată cu un debitor.

         Accesul la Arhivă

         Pentru vizualizarea informaţiilor cuprinse în avizele de ipotecă înscrise în Arhivă, accesul este liber; orice persoană poate efectua o căutare în Arhivă (vezi detalii la „Informaţii utile” la Căutarea şi vizualizarea informaţiilor în Arhivă a informaţiilor despre un anumit debitor sau despre un anumit bun, fără plata vreunui tarif ori  obţinerea unei autorizări prealabile de acces.

         Pentru înscrierea în Arhivă a avizelor de ipotecă accesul este restricţionat, numai operatorii autorizaţi şi agenţii acestora putând efectua înscrieri.

 

NOTĂ: 

- Detalii cu privire la legislaţia specifică şi la elementele ce intervin în activitatea Arhivei (Autoritatea de Supraveghere, operatori autorizaţi, conturi pentru plata taxelor de  înscriere în Arhivă etc.) găsiţi la „Informaţii utile”.

- Textele de lege sunt citate cu numerotarea rezultată din consolidarea neoficială a textelor Hotărârii Guvernului nr. 802/1999 pentru adoptarea Regulamentului privind organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare şi Ordonanţei Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare – vezi rubrica „Legislaţie”.