Registrul Național de Publicitate Mobiliară funcţionează pe următoarele site-uri:

         http://www.co.romarhiva.ro 

          http://www.mj.romarhiva.ro

 

PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL (GDPR)

 

ANUNŢURI

 

§  În data de 05.09.2019, a fost publicat Ordinul ministrului justiției nr. 3431/C/19.08.2019 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Registrul Național de Publicitate Mobiliară și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare, în Monitorul Oficial al României, Partea I,  nr. 730 din 05 septembrie 2019, care intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, respectiv în data de 05.10.2019.

§  În data de 07.12.2018, a fost publicata in Monitorul Oficial al Romaniei nr. 1040 Legea nr. 297/03.12.2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, care a intrat în vigoare la data de 10.12.2018.

§  Luni între orele 8,30-11,30 este o perioadă de revizie a serverelor. În această perioadă NU se fac înscrieri.

 

Ce este Registrul Național de Publicitate Mobiliară (RNPM)?

         Potrivit art. 1 alin. 1 pct. d) din Legea nr. 297/2018 privind Registrul Național de Publicitate Mobiliară și pentru abrogarea Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, Registrul Național de Publicitate Mobiliară, este un sistem național electronic de interes public, structurat pe persoane şi bunuri, de evidență  a priorității în caz de executare silită și de publicitate a actelor și operațiunilor juridice prevăzute de lege.

 

         Orice creditor ipotecar care, în scopul obţinerii unui rang de prioritate, doreşte să facă publică existenţa unei ipoteci mobiliare asupra unui bun, potrivit dispoziţiilor Codului civil, trebuie să completeze un formular de aviz de ipotecă pe suport de hârtie, ori în format electronic (document TED), şi să-l depună, respectiv să-l transmită, unui operator de Registru, cu plata taxei stabilite de lege şi a tarifului corespunzător stabilit de acel operator.

         Pe scurt, înregistrarea unei ipoteci mobiliare, sau a unei operațiuni juridice  pentru care legea prevede înscrierea în RNPM presupune următoarea procedură:

- Persoana care solicită efectuarea înscrierii, completează un formular tip cu datele corespunzătoare cuprinse în contractul de ipotecă mobiliară sau în actul/faptul juridic supus publicității;

- Operatorul/agentul autorizat procedează la înscrierea fidelă în RNPM a datelor cuprinse în formularul completat de solicitant, fără să exercite controlul de legalitate asupra acestora; prin control de legalitate se înţelege o verificare a concordanţei dintre datele înscrise în formularul de aviz de înscriere completat şi cele cuprinse în contract şi totodată o verificare a valabilităţii înseşi a actului juridic. Potrivit legii, înscrierea formularelor de avize de înscriere în RNPM constituie o simplă activitate administrativă, iar „personalul operatorilor şi agenţii autorizaţi nu vor verifica corectitudinea informaţiilor din avizul de înscriere, concordanţa dintre avizul de înscriere şi faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice”, întreaga răspundere pentru datele trecute în formular revenind persoanei care solicită efectuarea înregistrării;

- Pe de altă parte, potrivit art. 2414 din Codul civil, „înscrierea în registru nu conferă validitate unei ipoteci lovite de nulitate”, astfel încât, dacă în realitate nu există un contract de ipotecă ori conţinutul avizelor de ipotecă nu are acoperire în clauzele contractului de ipotecă, înscrierea respectivă nu va produce nici un efect.

- Înregistrarea efectuată în RNPM de către operatori/agenţi autorizaţi,  prin redarea fidelă a conţinutului formularului tip completat de solicitantul înscrierii se numeşte aviz de înscriere.

Funcţiile şi rolul RNPM          

1. Publicitatea ipotecii mobiliare şi stabilirea priorităţii faţă de creditorii ulteriori

- Potrivit art. 2420 alin. 1 din Codul civil, „Rangul ipotecilor perfecte se determină potrivit ordinii înscrierii sau perfectării ipotecilor, cu excepţiile prevăzute de lege”.

- Art. 2409 alin. 2 din Codul civil prevede că „Publicitatea ipotecilor mobiliare se asigură prin înscrierea acestora în arhivă (n.n. Registru), dacă prin lege nu se prevede altfel”, iar art. 2415 din Codul civil, instituind o prezumţie care nu poate fi combătută prin probă contrarie, precizează că „creditorul care înscrie o ipotecă asupra unui bun este prezumat că are cunoştinţă despre existenţa tuturor ipotecilor care au fost înscrise mai înainte cu privire la acelaşi bun. Dovada contrară nu este admisibilă”.    

2. Avertizarea potenţialilor creditori asupra contractelor de ipotecă încheiate anterior.

 

Rolul RNPM este de protejare a creditorilor care şi-au constituit ipoteci mobiliare înscrise în RNPM; înscrierea în Registru conferă creditorului ipotecar dreptul de a-şi putea recupera creanţa prin executarea bunului ipotecat de debitor, înaintea creditorilor ipotecari ale căror drepturi asupra bunului ipotecat au un rang de prioritate inferior. Consultarea Registrului oferă creditorilor date exacte prin care pot evalua riscul unei tranzacţii ce urmează a fi încheiată cu un debitor.

Accesul la RNPM

         Pentru vizualizarea informaţiilor cuprinse în avizele de ipotecă înscrise în Registru, accesul este liber; orice persoană poate efectua o căutare în RNPM (vezi detalii la „Informaţii utile”, la Căutarea şi vizualizarea informaţiilor în RNPM”) a informaţiilor despre un anumit debitor sau despre un anumit bun, fără plata vreunui tarif ori  obţinerea unei autorizări prealabile de acces.

         Pentru înscrierea în Registru a avizelor de înscriere accesul este restricţionat, numai operatorii autorizaţi şi agenţii acestora putând efectua înscrieri.

 

NOTĂ: 

- Detalii cu privire la elementele ce intervin în activitatea RNPM (Autoritatea de Supraveghere, operatori autorizaţi, decizii etc.) găsiţi la „Informaţii utile”.

- Textele de lege din Legislația referitoare la RNPM sunt citate cu numerotarea rezultată din consolidarea neoficială a textelor respective – vezi rubrica „Legislaţie”.