HOTĂRÂRE   Nr. 802 din 30 septembrie 1999 privind adoptarea Regulamentului pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare

 

    Text actualizat în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, până la 28 mai 2004:

    - Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000;

    - Hotărârea Guvernului nr. 350/2004;

    - Ordinul ministrului justiţiei nr. 1290/2004.

 

    ARTICOL UNIC

    Se adoptă Regulamentul pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

 

ANEXA 1

 

REGULAMENT

pentru organizarea şi funcţionarea Arhivei Electronice de Garanţii Reale Mobiliare

 

    CAP. 1

    Dispoziţii generale

 

    ART. 1

    (1) Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, denumită în continuare arhivă, reprezintă o bază de date unică la nivel naţional, care asigură înscrierea garanţiilor reale mobiliare şi a celorlalte acte juridice prevăzute la art. 2 din titlul VI din Legea nr. 99/1999 privind unele măsuri pentru accelerarea reformei economice, cu modificările ulterioare, precum şi accesul la informaţiile înscrise cu privire la avizele de garanţie.

    (2) Înscrierea şi vizualizarea datelor înregistrate în arhivă privind actele juridice prevăzute la alin. (1) se va face prin accesarea site-urilor www.mj.romarhiva.ro sau www.co.romarhiva.ro.

    (3) Creditorul garantat care, în scopul obţinerii unui rang de prioritate, doreşte facă publică existenţa unei garanţii reale asupra unui bun, potrivit dispoziţiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999, cu modificările ulterioare, trebuie să completeze şi să depună ori să transmită, sub forma unui înscris în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat valabil, în condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere, un formular de aviz de garanţie către un operator/agent autorizat al arhivei, cu plata taxei stabilite de lege şi a tarifului corespunzător stabilit de acel operator.

    (4) Privilegiile, hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile, certificatele de depozit, precum şi obligaţiile de plată a impozitelor şi taxelor pot fi înscrise în arhivă pe baza unui aviz de garanţie.

    ART. 2

    (1) Numai operatorii autorizaţi şi agenţii autorizaţi ai acestora, persoane fizice sau juridice, au dreptul facă înscrieri în arhivă.

    (2) Operatorii autorizaţi se constituie în Corpul operatorilor, persoană juridică de utilitate publică, fără scop lucrativ, care îşi stabileşte organele de conducere şi funcţionează potrivit prezentului regulament şi statutului propriu.

    (3) Corpul operatorilor va administra şi va asigura funcţionarea arhivei potrivit dispoziţiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999, prezentului regulament, deciziilor Autorităţii de Supraveghere, precum şi regulamentului intern de organizare şi funcţionare a Corpului operatorilor.

    ART. 3 *** Abrogat

    ART. 4

    (1) Informaţiile înscrise în arhivă sunt publice.

    (2) Drepturile şi obligaţiile Corpului operatorilor, respectiv ale Autorităţii de Supraveghere, cu privire la informaţiile înscrise în arhivă sunt limitate la operarea arhivei sau, după caz, la supravegherea acesteia, astfel cum sunt reglementate în prezentul regulament; operarea arhivei exclude efectuarea de operaţiuni de export sau de transmitere către terţi a bazei de date a arhivei, privită ca întreg ori pe părţi.

    ART. 5 *** Abrogat

    ART. 6 *** Abrogat

    ART. 7

    (1) În înţelesul prezentului regulament, prin aviz de garanţie se înţelege, după caz:

    a) avizul de constituire a garanţiei şi de înscriere a celorlalte acte juridice prevăzute la titlul VI din Legea nr. 99/1999, cu modificările ulterioare, în ceea ce priveşte ordinea de prioritate, publicitatea şi executarea, denumit în continuare aviz de garanţie iniţial;

    b) avizul modificator al avizului de garanţie iniţial, vizând descrierea bunului în garanţie, numele/denumirea debitorului ori creditorului, rectificarea oricărei erori materiale survenite, precum şi orice altă modificare reglementată de lege;

    c) avizul de cesiune a creanţei garantate cu bunurile specificate în avizul de garanţie;

    d) avizul de reducere a garanţiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garanţie iniţial;

    e) avizul de extindere a garanţiei asupra altor bunuri;

    f) avizul de prelungire a avizului de garanţie iniţial;

    g) avizul de stingere a avizului de garanţie iniţial datorită executării obligaţiei garantate ori renunţării creditorului la întreaga garanţie;

    h) avizul de nulitate datorită anulării sau constatării nulităţii contractului de garanţie prin hotărâre judecătorească irevocabilă;

    i) avizul de înscriere a intenţiei de constituire a unui aviz de garanţie. Avizul de înscriere a intenţiei devine aviz de garanţie iniţial prin utilizarea unui meniu de transformare.

    (2) Avizul de garanţie reprezintă înregistrarea efectuată de operatori/agenţi autorizaţi, prin redarea fidelă, în sistemul de administrare a informaţiei al arhivei, a conţinutului formularului de aviz de garanţie completat de solicitantul înscrierii.

    ART. 8

    Formularul de aviz de garanţie este un înscris întocmit pe suport hârtie sau prin mijloace electronice.

    ART. 9

    (1) Avizul de garanţie se identifică printr-un element singular care include, în mod obligatoriu, un număr de înregistrare atribuit de arhivă. Numărul de înregistrare va fi format dintr-un număr de înscriere serial ce include şi cifrele anului în care se efectuează înscrierea.

    (2) Numărul de înregistrare stabileşte ordinea de prioritate a garanţiei.

 

    CAP. 2

    Despre operatori

 

    ART. 10 *** Abrogat

    ART. 11 *** Abrogat

    ART. 12 *** Abrogat

    ART. 13 *** Abrogat

    ART. 14 *** Abrogat

    ART. 15 *** Abrogat

    ART. 16

    Fiecare operator va face publice pe site-ul arhivei datele de identificare prezentate Autorităţii de Supraveghere. Vor fi făcute publice totodată următoarele informaţii:

    a) datele de identificare a tuturor agenţilor împuterniciţi ai operatorului, precum şi adresele tuturor birourilor de înscriere în arhivă a avizelor de garanţie;

    b) adresa la care operatorul confirmă primirea corespondenţei, dacă este cazul;

    c) numerele de telefon şi fax şi adresa de e-mail ale sediului principal, precum şi ale tuturor birourilor de înscriere în arhivă a avizelor de garanţie;

    d) numele şi prenumele persoanelor ce coordonează activitatea de înregistrare la fiecare dintre aceste birouri de înscriere în arhivă;

    e) site-ul de Internet, dacă este cazul.

    ART. 17 *** Abrogat

    ART. 18 *** Abrogat

 

    CAP. 3

    Despre agenţii autorizaţi

 

    ART. 19 *** Abrogat

    ART. 20 *** Abrogat

    ART. 21 *** Abrogat

 

    CAP. 4

    Autoritatea de Supraveghere

 

    ART. 22 *** Abrogat

    ART. 23 *** Abrogat

    ART. 24

    Autoritatea de Supraveghere îşi va face publice pe pagina de web a arhivei adresa poştală şi electronică (e-mail) şi numărul de fax, precum şi numele, funcţia şi atribuţiile personalului său de specialitate.

    ART. 25 *** Abrogat

    ART. 26 *** Abrogat

    ART. 27 *** Abrogat

 

    CAP. 5

    Efectuarea înscrierilor în arhivă

 

    ART. 28

    (1) Corpul operatorilor va lua măsurile organizatorice care să asigure acceptarea formularelor de avize de garanţie şi accesul la informaţiile din arhivă în cel puţin două puncte de acces pentru public în fiecare judeţ. Operatorul care asigură acest serviciu va pune la dispoziţie publicului prezentul regulament, precum şi copii de pe instrucţiunile arhivei privind modalităţile de acces public la informaţiile din arhivă. Pe această bază operatorul care prestează acest serviciu poate percepe onorarii pentru operarea de înscrieri, precum şi pentru serviciile de căutare a informaţiilor în arhivă.

    (2) Operatorii vor putea accepta cererile de înscriere în arhivă a avizelor de garanţie, formulate de toţi solicitanţii sau numai de către anumite categorii de solicitanţi, potrivit strategiilor comerciale ale fiecărui operator.

    ART. 29

    (1) Operatorul va înscrie datele din formularul de aviz de garanţie în sistemul de administrare a informaţiilor, prin redarea fidelă a conţinutului formularului primit.

    (2) Operatorul va putea amâna sau refuza înscrierea unui formular de aviz de garanţie, atunci când constată că acesta este incomplet ori ilizibil sau din alte motive, cum ar fi imposibilitatea sistemului de administrare a informaţiei de a citi datele trimise către arhivă. În acest caz, el va comunica solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare, această măsură şi motivele care au stat la baza adoptării ei.

    (3) Înscrierea avizelor de garanţie constituie o simplă activitate administrativă. Personalul operatorilor şi agenţii autorizaţi nu vor verifica corectitudinea informaţiilor din avizul de garanţie, concordanţa dintre avizul de garanţie şi faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice.

    ART. 30

    (1) Fiecare operator îşi poate stabili propriile proceduri privind metodele de plată pentru serviciile prestate, precum şi metodele de primire a formularelor de avize de garanţie în vederea înscrierii în arhivă, cu respectarea prevederilor alin. (2).

    (2) Formularul de aviz de garanţie va fi prezentat operatorului sau agentului acestuia, la sediul biroului de înscriere în arhivă, de către creditor ori debitor, potrivit legii, sau de către reprezentantul său împuternicit prin procură autentică, ori va fi transmis, în condiţiile stabilite de Autoritatea de Supraveghere, sub forma unui înscris în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil.

    (3) Formularul de aviz de garanţie pe suport hârtie va fi completat în dublu exemplar şi semnat de solicitant. Solicitantul va certifica prin semnătură orice modificare a datelor din formularul de aviz de garanţie.

    (4) Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înscrierii în arhivă, pe suport hârtie, vizat de operator sau agent, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică extinsă a operatorului sau agentului, cu menţionarea numărului şi a datei înregistrării formularului, precum şi a numărului de identificare a înscrierii.

 

    CAP. 6

    Formularul de aviz de garanţie

 

    ART. 31

    (1) Înscrierile introduse în arhivă vor respecta formularul avizului de garanţie, completat în limba română, astfel cum acesta este prezentat în anexele nr. 1 şi 2, pe suport de hârtie sau electronic.

    (2) Pentru înscrierea intenţiei de constituire a unui aviz de garanţie, părţile vor folosi formularul nr. 1 de aviz de garanţie prezentat în anexa nr. 1, precum şi formularul nr. 1 de aviz de garanţie adiţional prezentat în anexa nr. 2, iar pentru înscrierea unui aviz de anulare, stingere, prelungire sau modificare a unui aviz de garanţie înscris anterior ori de cesiune a creanţei, formularul nr. 2 de aviz de garanţie modificator prezentat în anexa nr. 3, precum şi formularul nr. 2 de aviz de garanţie modificator adiţional prezentat în anexa nr. 4.

    ART. 32

    Părţile care nu au încheiat încă un contract de garanţie pot să înregistreze intenţia de constituire a garanţiei, în condiţiile prevăzute la art. 34. Înscrierea respectivă îşi menţine valabilitatea timp de două luni. Partea interesată va trebui să înscrie un aviz de garanţie iniţial înaintea expirării celor două luni, sub sancţiunea pierderii rangului de prioritate.

    ART. 33

    Autoritatea de Supraveghere poate revizui sau înlocui, prin decizie, modelele de formulare de avize de garanţie şi instrucţiunile, atunci când consideră necesar, în limitele dispoziţiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999, cu modificările ulterioare.

    ART. 34

    (1) Toate avizele de garanţie expiră după trecerea unui termen de 5 ani de la data înscrierii, cu excepţia cazului în care o prelungire a avizului de garanţie este înscrisă înainte de expirare.

    (2) În cazul înregistrării unei intenţii de constituire a garanţiei sunt aplicabile prevederile art. 36.

    (3) Termenele stabilite mai sus se împlinesc în ziua anului sau a lunii corespunzătoare zilei de începere.

    (4) Termenul care, începând la data de 29, 30 sau 31 a lunii, se sfârşeşte într-o lună care nu are o asemenea zi se va socoti împlinit în ultima zi a lunii respective.

    (5) În cazul în care termenul se împlineşte într-o zi de sărbătoare legală sau nelucrătoare ori în ziua când activitatea arhivei este întreruptă, în condiţiile art. 46 alin. (2), avizul de prelungire poate fi înscris până la sfârşitul proximei zile în care se reia activitatea.

    ART. 35

    (1) Operatorii sunt obligaţi să păstreze avizul de garanţie expirat, precum şi datele privind numele şi prenumele, adresa şi numărul de telefon ale persoanelor fizice care au solicitat înscrierea avizelor de garanţie, în condiţiile Legii Arhivelor Naţionale nr. 16/1996.

    (2) Dacă înscrierea avizului de garanţie este cerută de o persoană juridică, operatorul trebuie să obţină denumirea completă şi adresa acesteia, precum şi numele, prenumele şi adresa persoanei fizice care a solicitat înscrierea în numele persoanei juridice.

    (3) Toate formularele de avize de garanţie transmise, cu respectarea prevederilor art. 30 alin. (2), în vederea înscrierii, vor fi înregistrate de operator/agentul autorizat într-un registru general, asigurat prin grija Corpului operatorilor.

    (4) În registrul general vor fi, de asemenea, evidenţiate toate solicitările de căutare a avizelor de garanţie, precum şi corespondenţa desfăşurată cu solicitanţii de înscrieri ori căutări, Autoritatea de Supraveghere, Corpul operatorilor şi agenţii împuterniciţi, inclusiv documentele transmise prin mijloace electronice, în condiţiile prevăzute la art. 30 alin. (2) şi, respectiv, art. 47 alin. (5).

    (5) Documentele transmise electronic în condiţiile alin. (4) vor fi stocate de operator/agent pe suport informatic, în condiţii care să asigure integritatea acestora.

    ART. 36

    (1) Înscrierea unui aviz de garanţie în arhivă poate fi solicitată numai de către persoane care au un interes în legătură cu această înscriere.

    (2) Creditorul garantat sau reprezentantul său, împuternicit prin procură autentică, poate solicita înscrierea în arhivă a oricărui tip de aviz de garanţie. Solicitările de înscriere în arhivă a avizului de reducere a garanţiei, a celui de cesiune a creanţei garantate cu bunurile înscrise în arhivă, de nulitate sau de stingere a garanţiei, a avizului modificator vizând radierea ori înlocuirea unui creditor, a avizului modificator vizând radierea unui debitor ori adăugarea unui creditor garantat celor deja existenţi sunt asimilate, faţă de creditorii cu statut activ care le formulează, unor acte de dispoziţie.

    (3) Debitorul sau reprezentantul său împuternicit prin procură autentică poate solicita doar înscrierea în arhivă a avizului de garanţie iniţial şi a avizului de extindere a garanţiei asupra altor bunuri. Solicitările de înscriere în arhivă a acestor avize sunt asimilate, faţă de debitorii care le formulează, unor acte de dispoziţie.

    (4) Avizul de cesiune a creanţei garantate cu bunurile înscrise în arhivă ori avizul modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de garanţie iniţial cu un alt creditor poate fi introdus în arhivă, după caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau actualului creditor ori a reprezentantului acestuia împuternicit prin procură autentică.

    (5) În situaţia în care avizul de cesiune a creanţei garantate cu bunurile înscrise în arhivă ori avizul modificator prin care se înlocuieşte creditorul menţionat în avizul de garanţie iniţial cu un alt creditor este introdus în arhivă la solicitarea cesionarului, a noului creditor ori a reprezentantului acestora împuternicit prin procură autentică, solicitantul va anexa la formular o declaraţie pe propria răspundere, dată în faţa unui notar public de către noul creditor, prin care acesta ori, în cazul persoanei juridice, reprezentantul acesteia declară că datele cuprinse în formularul de aviz de garanţie completat se referă la transmiterea creanţei, realizată prin efectul legii ori în temeiul unui act juridic, încheiat în formă scrisă şi semnat de părţi la data emiterii declaraţiei, sau al unui fapt juridic. Declaraţia pe propria răspundere va trebui să cuprindă în mod detaliat date referitoare la temeiul juridic al transmiterii creanţei garantate, date ce vor fi menţionate şi în formularul de aviz de garanţie. Declaraţia pe propria răspundere va fi reţinută de operator/agent şi ataşată la formularul de aviz de garanţie. Operatorii au obligaţia de a comunica lunar Autorităţii de Supraveghere o situaţie cu înscrierile operate în arhivă, de tipul şi în condiţiile prevăzute de prezentul alineat.

    (6) Operatorul va ataşa o copie a procurii menţionate la alin. (1) - (4) la formularul de aviz de garanţie completat de solicitant.

    (7) Orice persoană prejudiciată prin înscrierea ori, dimpotrivă, prin neînscrierea în arhivă a unui aviz de garanţie când, potrivit legii, exista o asemenea obligaţie în sarcina creditorului poate adresa solicitarea de înscriere în arhivă a unui aviz de garanţie, în situaţia în care a obţinut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, prin care este autorizată să subscrie în contul creditorului acel aviz. Copia legalizată a hotărârii judecătoreşti învestite cu formulă executorie, împreună cu formularul de aviz de garanţie, va fi înaintată de solicitant Autorităţii de Supraveghere, în vederea efectuării de către aceasta a înscrierii avizului de garanţie respectiv, cu respectarea îndrumărilor afişate pe site-ul arhivei. Înscrierile efectuate de Autoritatea de Supraveghere, în condiţiile prezentului alineat, sunt scutite de plata oricărui tarif.

    (8) La primirea formularului de aviz de garanţie operatorul este obligat să verifice dacă persoana fizică solicitantă care completează şi semnează formularul de aviz de garanţie şi care solicită înregistrarea acestuia în arhivă este persoana interesată. În acest scop operatorul efectuează verificările pe care le consideră necesare. Operatorii sunt răspunzători pentru orice prejudiciu datorat unei verificări necorespunzătoare.

    ART. 37

    Persoana care solicită efectuarea înscrierii unui aviz de garanţie, inclusiv împuternicitul persoanei juridice, răspunde personal pentru orice prejudiciu cauzat de furnizarea necorespunzătoare a informaţiilor în formularul de aviz de garanţie.

 

    CAP. 7

    Tarifele percepute de operatori pentru operaţiunea de înscriere

 

    ART. 38 *** Abrogat

    ART. 39

    Fiecare operator poate stabilească modul de plată a tarifelor de către solicitanţi, cum ar fi:

    a) transferul electronic de bani;

    b) cărţi de debit emise de instituţii financiare autorizate;

    c) cărţi de credit emise de instituţii financiare autorizate.

    ART. 40

    Orice plângere a solicitanţilor în legătură cu tarifele pentru serviciile de înscriere prestate va fi depusă la Autoritatea de Supraveghere, respectând îndrumările afişate pe pagina de web a arhivei.

    ART. 41

    În completarea sau în locul sistemului bazat pe suport hârtie operatorul poate să utilizeze, în condiţiile legii, procedurile necesare pentru a primi, a procesa şi a transmite formularele de avize de garanţie, precum şi de a primi şi de a răspunde la solicitările de căutare în arhivă prin mijloace electronice.

 

    CAP. 8

    Înscrierea avizelor de garanţie

 

    ART. 42

    Operatorul răspunde pentru introducerea în arhivă a informaţiilor aşa cum au fost ele furnizate de către solicitant.

    ART. 43

    (1) Documentele pot fi remise pentru a fi înscrise în arhivă oricărui operator, la alegerea solicitantului, prin una dintre următoarele modalităţi agreate de acel operator:

    a) personal sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentică;

    b) prin transmitere electronică sub forma unui înscris în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat semnătura electronică extinsă a solicitantului, bazată pe un certificat calificat valabil.

    (2) Momentul înscrierii în arhivă a unui document remis prin aceste modalităţi este momentul în care sistemul informatic al arhivei analizează transmisia respectivă şi determină că toate datele necesare au fost recepţionate în formatul corespunzător şi pot fi citite.

    ART. 44

    În interval de 24 de ore de la înscrierea avizului de garanţie fiecare persoană interesată care a solicitat înscrierea este obligată să îi trimită fiecărui debitor sau/şi, după caz, creditorului o copie de pe formularul de aviz de garanţie înscris în arhivă. În caz de litigiu, proba comunicării incumbă solicitantului.

 

    CAP. 9

    Accesul liber şi direct al oricărei persoane la arhivă

 

    ART. 45

    (1) Arhiva trebuie asigure accesul publicului în vederea citirii, căutării şi copierii informaţiilor cel puţin prin Internet.

    (2) Autoritatea de Supraveghere va putea solicita operatorilor mijloace suplimentare pentru asigurarea accesului publicului, dacă condiţiile tehnice o vor permite. Autoritatea de Supraveghere va putea autoriza Corpul operatorilor să înlocuiască orice metodă de acces care este depăşită.

    ART. 46

    (1) Programul de funcţionare a arhivei pentru înregistrări se va desfăşura cel puţin între orele 8,00 şi 16,00, de luni până vineri, cu excepţia sărbătorilor legale.

    (2) Arhiva trebuie să fie deschisă pentru citirea informaţiilor timp de 7 zile pe săptămână, 24 de ore pe zi, cu excepţia întreruperilor necesare pentru întreţinerea echipamentelor şi schimbarea software. Perioadele de întrerupere nu trebuie însumeze mai mult de 5% din timpul de funcţionare lunar.

    (3) Corpul operatorilor poate impune, cu caracter excepţional, ca încărcarea volumelor mari de date să se realizeze în intervalele de timp mai puţin solicitate, cum ar fi de la ora 21,00 la ora 8,00. Toate aceste restricţii trebuie fie afişate pe site-ul arhivei şi comunicate Autorităţii de Supraveghere.

    ART. 47

    (1) Orice persoană, inclusiv operatorii şi agenţii autorizaţi, poate presta, contra cost, servicii de căutare şi de copiere de informaţii din baza de date a arhivei, cum ar fi:

    a) căutarea unor înscrieri după datele de identificare a debitorului, după elementele de identificare a bunului în garanţie ori a bunului imobil la care este ataşat bunul în garanţie, după numele/denumirea proprietarului acelui bun imobil ori după numărul de identificare a avizului de garanţie;

    b) căutarea de date din înscrierile vizualizate;

    c) efectuarea unor copii după înscrierile vizualizate;

    d) constituirea, în condiţiile legii, a altor documente în format electronic, în baza informaţiilor din arhivă.

    (2) Operatorii şi agenţii autorizaţi pot presta servicii de căutare a informaţiilor cuprinse în arhivă, în funcţie de criteriile şi termenii indicaţi de solicitant.

    (3) Operatorul sau agentul autorizat va întocmi un proces-verbal semnat de reprezentantul operatorului sau al agentului şi de solicitant, în care vor fi consemnate rezultatele căutării, precum şi criteriile şi termenii propuşi de solicitant şi cei utilizaţi de operator din proprie iniţiativă, dacă este cazul, în funcţie de care s-a realizat căutarea.

    (4) În situaţia prevăzută de art. 67 din titlul VI din Legea nr. 99/1999, cu modificările ulterioare, operatorii vor certifica, la solicitarea părţii interesate, existenţa înscrierii în arhivă, pe baza numărului de identificare a avizului de garanţie.

    (5) Solicitările de căutare în arhivă vor putea fi transmise, cu respectarea prevederilor alin. (2), şi sub forma unui înscris în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil. După efectuarea căutării, operatorul/agentul autorizat va comunica solicitantului rezultatul acesteia, printr-un înscris în formă electronică, ce va cuprinde toate datele prevăzute la alin. (3) şi care va fi semnat cu semnătura electronică, extinsă a operatorului/agentului autorizat. Ansamblul solicitare de căutare - comunicarea rezultatului căutării, transmis sub forma unui înscris în format electronic căruia i s-a încorporat, ataşat sau asociat o semnătură electronică extinsă, bazată pe un certificat calificat valabil, înlocuieşte procesul-verbal prevăzut la alin. (3).

 

    CAP. 10

    Corpul operatorilor

 

    ART. 48 *** Abrogat

    ART. 49 *** Abrogat

    ART. 50 *** Abrogat

 

    CAP. 11

    Sistemul de administrare a informaţiei

 

    ART. 51

    Arhiva va folosi un sistem de administrare a informaţiei şi o bază de date, computerizate, care să corespundă normelor stabilite prin prezentul regulament. Acest sistem va permite stocarea, indexarea şi regăsirea informaţiilor legate de înscrierea avizelor de garanţie.

    ART. 52

    Datele primare utilizate în sistemul informatic trebuie fie identificate şi stocate conform celor stabilite mai jos.

    ART. 53

    (1) Fiecare aviz de garanţie iniţial va fi identificat pe baza unui element singular atribuit de sistemul de administrare a informaţiei. În sistemul de administrare a informaţiei trebuie efectuată o înscriere separată pentru fiecare aviz de garanţie iniţial şi toate informaţiile subsecvente cu privire la această înscriere vor fi păstrate în sistem.

    (2) Un document, altul decât un aviz de garanţie iniţial, va fi, de asemenea, identificat pe baza unei informaţii unice atribuite de sistemul de administrare a informaţiei al arhivei; înregistrările subsecvente unui aviz de garanţie iniţial vor fi identificate prin acelaşi tip de informaţie ca cea atribuită de arhivă avizului de garanţie iniţial.

    (3) În sistemul de administrare a informaţiei înregistrările succesive referitoare la avizul de garanţie iniţial vor fi raportate la înregistrarea subsecventă anterioară ce cuprinde informaţia actualizată privind garanţia reală mobiliară.

    (4) Arhiva va atribui câte un nume de utilizator şi câte o parolă operatorilor, precum şi agenţilor autorizaţi, care vor constitui elementele de identificare a operatorului sau agentului care a operat înscrierea respectivă.

    (5) Nici o înscriere o dată introdusă nu va putea fi modificată în nici un fel. Orice modificări ale unei înscrieri iniţiale vor fi introduse prin înscrieri ulterioare, separate, care vor face referire la numărul de înregistrare al înscrierii pe care o modifică.

    ART. 54

    Tipul de document de pe care sunt introduse datele trebuie fie identificat în sistemul de administrare a informaţiei, în baza informaţiilor furnizate de solicitant.

    ART. 55

    (1) Data, precum şi cel puţin ora şi minutul înscrierii documentelor trebuie fie stocate în sistemul de administrare a informaţiei.

    (2) Calcularea datei de expirare a unui aviz de garanţie iniţial trebuie se bazeze pe data de înscriere sau pe noua dată de expirare indicată de solicitant prin avizul de prelungire.

    ART. 56

    Datele referitoare la creditor, debitor şi bunul în garanţie trebuie fie transferate din documente în sistemul de administrare a informaţiei, prin introducerea directă a datelor sau utilizarea tehnicilor de preluare automată a acestora.

    ART. 57

    În sistemul de administrare a informaţiei fiecare aviz de garanţie poate avea unul dintre următoarele statute: activ, expirat, stins sau nul.

    ART. 58

    Numele/denumirea şi celelalte date de identificare a persoanelor fizice şi persoanelor juridice trebuie fie stocate în fişiere sau tabele separate. Sunt stabilite câmpuri separate de introducere a datelor pentru numele de familie ale persoanelor fizice şi pentru prenumele complete ale acestora, respectiv un singur câmp pentru denumirea persoanei juridice.

    ART. 59

    (1) Câmpurile numelor persoanelor fizice şi ale denumirilor persoanelor juridice din baza de date vor avea o dimensiune suficient de mare pentru preluarea completă a acestor informaţii.

    (2) Solicitanţii de înscrieri trebuie să furnizeze numele sau denumirile complete în formularele lor; cu toate acestea, un nume sau o denumire care depăşeşte lungimea maximă admisă a câmpului va fi introdusă, aşa cum este prezentată de către solicitant, până la limita maximă a câmpului unde se introduc datele. Operatorul sau agentul autorizat care efectuează înscrierea nu va face nici o abreviere suplimentară a numelor sau a denumirilor care sunt mai mari decât dimensiunea câmpului atribuit.

    ART. 60

    În momentul înscrierii avizului de garanţie iniţial statutul părţilor şi statutul avizului de garanţie vor fi următoarele:

    a) statutul creditorului, astfel cum este prezentat în document, va fi activ; statutul creditorului va deveni inactiv în situaţia în care, ulterior înscrierii avizului de garanţie iniţial, se subscrie de către acesta un formular de aviz de cesiune a creanţei garantate cu bunurile înscrise în arhivă ori un formular de aviz modificator vizând înlocuirea creditorului, când statut activ va dobândi noul creditor, indicat în document;

    b) debitorul indicat în document va avea statut activ;

    c) statutul avizului de garanţie va fi activ până la data expirării acestuia sau până la altă dată, potrivit prezentului regulament; inactivarea statutului avizului de garanţie determină şi inactivarea statutului părţilor specificate în avizul respectiv.

    ART. 61

    (1) Solicitarea de înscriere în arhivă a avizului modificator care:

    a) modifică descrierea bunului în garanţie;

    b) rectifică erorile materiale survenite, privind datele de identificare a debitorului, descrierea bunului în garanţie ori alte date ce interesează toţi creditorii;

    c) modifică numele/denumirea şi/sau adresa/sediul debitorului;

    d) face menţiune despre numele/denumirea noului debitor, în cazul existenţei unei transmisiuni a patrimoniului vechiului debitor;

    e) radiază un debitor ori adaugă un debitor subscriitor;

    f) adaugă un creditor garantat celor deja existenţi;

    g) înlocuieşte, total sau parţial, bunurile afectate garanţiei, cu păstrarea debitorilor şi a creditorilor existenţi, trebuie formulată de toţi creditorii cu statut activ, care vor subscrie formularul de aviz modificator, personal sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentică.

    (2) Solicitarea de înscriere în arhivă a avizului modificator vizând:

    a) schimbarea numelui/denumirii unuia dintre creditorii cu statut activ şi/sau a adresei/sediului acestuia;

    b) radierea unuia dintre creditorii cu statut activ;

    c) rectificarea erorilor materiale survenite, vizând datele de identificare a unuia dintre creditori,

trebuie formulată de creditorul nemijlocit interesat, care, personal sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentică, va completa şi va semna formularul de aviz modificator.

    (3) Solicitarea de înscriere în arhivă a avizului modificator prin care se înlocuieşte un creditor cu statut activ ce figurează în avizul de garanţie cu un alt creditor trebuie formulată de creditorul ce urmează a fi înlocuit, care, personal sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentică, va completa şi va semna formularul de aviz modificator; statutul creditorului înlocuit va deveni inactiv, iar noul creditor indicat în document va fi trecut în avizul de garanţie drept creditor cu statut activ. În cazul în care avizul modificator vizează înlocuirea tuturor creditorilor cu statut activ, solicitarea de înscriere în arhivă trebuie adresată de toţi aceşti creditori, personal sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentică.

    ART. 62

    Solicitarea de înscriere în arhivă a avizului de extindere a garanţiei asupra altor bunuri trebuie formulată de toţi creditorii cu statut activ ori de toţi debitorii cu statut activ, care vor subscrie formularul de aviz de extindere a garanţiei, personal sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentică.

    ART. 63

    Solicitarea de înscriere în arhivă a unui aviz de reducere a garanţiei la o parte din bunurile afectate acesteia prin avizul de garanţie iniţial trebuie formulată de toţi creditorii cu statut activ, care vor subscrie formularul de aviz de garanţie corespunzător, personal sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentică.

    ART. 64

    (1) Solicitarea de înscriere în arhivă a unui aviz de cesiune a creanţei trebuie formulată, personal sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentică:

    a) fie de creditorul cu statut activ, care a cesionat partea sa din dreptul de creanţă;

    b) fie de toţi creditorii cu statut activ, în cazul cesiunii întregii creanţe.

    (2) În momentul înscrierii unui aviz de cesiune a creanţei garantate cu bunurile înscrise în arhivă, creditorul cedent/creditorii cedenţi va/vor dobândi statut inactiv, iar cesionarul va dobândi statut activ de creditor.

    ART. 65

    (1) Solicitarea de înscriere în arhivă a avizului de stingere sau a celui de nulitate trebuie formulată de toţi creditorii cu statut activ, care vor subscrie formularul, personal sau prin reprezentant împuternicit prin procură autentică.

    (2) Înscrierea în arhivă a unui aviz de stingere sau a unui aviz de nulitate a avizului de garanţie iniţial determină inactivarea statutului avizului de garanţie.

    ART. 66

    (1) Înscrierea în timp util a unui aviz de prelungire, de către oricare dintre creditorii aflaţi în evidenţa arhivei, pentru o perioadă de 5 ani sau pentru alt termen prevăzut în avizul de prelungire:

    a) va produce efecte doar cu privire la creditorii care l-au subscris; iar

    b) creditorii care nu au adresat solicitarea de înscriere în arhivă a avizului de prelungire nu vor fi menţionaţi în noul aviz de garanţie.

    (2) Dacă ulterior înscrierii unui aviz de prelungire, operat în arhivă la solicitarea doar a unui/unor creditor/creditori, ceilalţi creditori adresează la rândul lor, în termen util, solicitarea de înregistrare în arhivă a unui aviz de prelungire, rangul tuturor acestor creditori va fi egal, iar în ultimul aviz de prelungire vor fi cuprinşi şi creditorii care au formulat solicitarea de înscriere în arhivă a acestuia. Ultimul aviz de prelungire nu poate stabili un termen mai redus de valabilitate a înscrierii decât cel menţionat în primul aviz de prelungire.

    ART. 67

    (1) La data la care un aviz de garanţie expiră statutul avizului de garanţie va rămâne activ, dacă cel puţin unul dintre creditorii cu statut activ a înscris în timp util un aviz de prelungire.

    (2) În caz contrar, atât avizul de garanţie, cât şi părţile din avizul de garanţie vor dobândi statut inactiv.

    ART. 68

    Creditorii care în mod nejustificat refuză să-şi dea acordul la înscrierea în arhivă a unui aviz de garanţie, când, potrivit legii şi raportului juridic dintre aceştia, există un temei în acest sens, vor fi răspunzători pentru daunele produse prin aceasta celorlalţi creditori ori debitorului.

    ART. 69

    (1) Avizele de garanţie cu statut inactiv vor fi păstrate în baza de date a arhivei pe o perioadă de încă un an, calculată de la data inactivării statutului.

    (2) După expirarea termenului de un an, avizele de garanţie cu statut inactiv, prevăzute la alin. (1), vor fi transferate din baza activă într-o bază de date separată, aflată pe unul dintre serverele active; perioada de stocare este de 4 ani, iar accesarea acestei baze de date va fi posibilă în baza unei solicitări întemeiate, adresată de persoanele interesate Corpului operatorilor sau Autorităţii de Supraveghere.

    ART. 70 *** Abrogat

 

    CAP. 12

    Reglementări tehnice

 

    ART. 71

    (1) Arhiva va fi organizată ca o bază de date unică, uşor accesibilă.

    (2) Sistemul de administrare a informaţiei al arhivei va fi compus din două sau mai multe servere independente situate în locuri diferite şi conectate între ele, astfel încât arhiva să opereze ca un sistem unic. Fiecare dintre aceste servere constituie un nod al sistemului informatic al arhivei.

    (3) Pentru stabilirea coordonatelor temporale ale înregistrărilor arhiva va avea ca referinţă ceasul serverului, care va fi actualizat să corespundă, după caz, orei oficiale de vară sau de iarnă. Ceasurile serverelor din fiecare nod al sistemului informatic al arhivei vor fi sincronizate.

    (4) Arhiva trebuie utilizeze baze de date interconectate, de un tip care să permită căutarea sau înscrierea avizelor de garanţie în fiecare nod al sistemului informatic şi să facă să devină imediat efective înscrierile efectuate pentru întregul sistem.

    ART. 72

    (1) Baza de date trebuie reflecte corect informaţia care a fost introdusă şi trebuie ţinută la zi.

    (2) În cazul în care, după efectuarea înscrierii, se constată că nu a fost preluat numele utilizatorului ori o parte din datele ce fuseseră introduse anterior de către operator/agent, acesta din urmă are obligaţia de a comunica Autorităţii de Supraveghere numărul de identificare a înscrierii respective; în situaţia în care Autoritatea de Supraveghere constată că înscrierile respective sunt nevalide ca urmare a unor motive de natură tehnică, neimputabile operatorului/agentului autorizat, va proceda la ştergerea lor din baza de date a arhivei.

    (3) Înscrierile ce nu conţin nici o informaţie privind părţile, descrierea bunului în garanţie şi datele de identificare a părţii care a solicitat sau pe seama căreia s-a solicitat înscrierea avizului de garanţie, datorită nepreluării datelor în sistemul de administrare a informaţiei din cauze tehnice, vor fi şterse de către Autoritatea de Supraveghere din baza de date a arhivei.

    (4) Operatorii vor înainta Autorităţii de Supraveghere o listă cu înregistrările preluate eronat în sistemul de administrare a informaţiei, datorită cauzelor tehnice, după cum urmează:

    a) până pe data de 13 a fiecărei luni, pentru înscrierile efectuate în arhivă în perioada 1 - 10 a lunii respective;

    b) până pe data de 23 a fiecărei luni, pentru înscrierile efectuate în arhivă în perioada 11 - 20 a lunii respective;

    c) până pe data de 3 a fiecărei luni, pentru înscrierile efectuate în arhivă în perioada cuprinsă între data de 21 şi ultima zi a lunii precedente.

    ART. 73

    Înregistrările din baza de date a arhivei trebuie să poată fi regăsite având drept criteriu toate câmpurile din formularul de înscriere. Arhiva trebuie pună la dispoziţie posibilităţi de căutare cu ajutorul unor expresii logice.

    ART. 74

    Programul software al arhivei trebuie atribuie o coordonată temporală fiecărei înscrieri, care să includă cel puţin ziua, ora şi minutul acesteia.

    ART. 75

    Accesul la arhivă trebuie se conformeze unui standard, astfel încât frecvenţa aşteptărilor de peste 5 minute pentru conectare să nu apară în mai mult de 5% din numărul încercărilor de conectare. Frecvenţa lipsei de acces la server nu trebuie depăşească 5% din totalul orelor de operare. Corpul operatorilor va întocmi statistici trimestriale vizând gradul de conformare a activităţii arhivei cu standardul respectiv, pe care le va afişa pe pagina de web a arhivei şi le va raporta Autorităţii de Supraveghere.

    ART. 76

    (1) Arhiva trebuie pună la dispoziţie publicului instrucţiuni pentru căutarea şi vizualizarea datelor din sistemul de administrare a informaţiei, precum şi o listă cuprinzând descrierea conţinutului diferitelor tipuri de avize de garanţie înregistrate.

    (2) Arhiva trebuie permită publicului vizualizarea şi tipărirea de extrase din avizele de garanţie.

    ART. 77

    Autoritatea de Supraveghere trebuie furnizeze arhivei următoarele informaţii care să poată fi căutate în baza de date:

    a) toate informaţiile privitoare la operatori, înregistrate la Autoritatea de Supraveghere, mai ales cele referitoare la asigurarea pentru răspundere;

    b) amenzile şi avertismentele aplicate de Autoritatea de Supraveghere.

    ART. 78

    Toate echipamentele din fiecare nod al sistemului informatic al arhivei trebuie fie amplasate într-o sală specială, care va beneficia de o protecţie sporită. Toate datele înscrise în baza de date într-un nod al sistemului informatic vor fi transferate şi stocate instantaneu şi în celelalte noduri. Copiile de siguranţă ale bazei de date (backup) vor fi efectuate zilnic cel puţin într-un nod al sistemului informatic al arhivei. Îmbunătăţirea şi securizarea echipamentelor din fiecare nod al sistemului informatic se va realiza periodic pentru a fi înlăturate riscurile de întrerupere, oprire sau distrugere a programului informatic, bazei de date sau mediului de comunicare şi transfer al datelor.

    ART. 79

    Sistemul computerizat off-line şi cel on-line trebuie fie adaptate pentru a corespunde cerinţelor funcţionale şi cerinţelor de asigurare a securităţii, conform practicilor internaţionale în domeniu.

    ART. 80

    Toate programele software ale sistemului de administrare a informaţiei trebuie să se găsească într-un mediu de exploatare care să nu fie accesibil proiectanţilor de asemenea tipuri de programe. Corpul operatorilor va controla accesul la aceste medii, iar proiectanţii de programe vor avea acces numai pentru citire. Atunci când sunt necesare modificări în sistem, trebuie fie luate următoarele măsuri:

    a) proiectantul transferă programul în exploatare într-un mediu de dezvoltare separat;

    b) este efectuată modificarea ce se va testa experimental în mediul de dezvoltare, care reprezintă o imagine funcţională a mediului de exploatare;

    c) o dată ce modificarea este definitivată şi aprobată de Autoritatea de Supraveghere, va fi transferată în mediul de exploatare. Operatorii autorizaţi vor fi informaţi în prealabil de conţinutul modificării şi data de la care aceasta se va aplica.

    ART. 81

    (1) Fişierele din baza de date a arhivei trebuie să se găsească pe dispozitive de stocare în cadrul unui sistem computerizat cu sisteme de siguranţă pe mai multe niveluri. Accesul direct la fişierele bazei de date trebuie restricţionat la administratorii de sistem din fiecare nod al arhivei.

    (2) Publicul şi operatorii/agenţii autorizaţi accesează baza de date numai prin intermediul aplicaţiei software a arhivei.

    (3) Accesul proiectanţilor de programe la fişierele aflate în exploatare este permis numai cu aprobarea Autorităţii de Supraveghere.

    ART. 82

    În aplicarea reglementării sistemului de transfer electronic de date (TED) al documentelor termenii următori vor avea sensul de mai jos:

    a) TED înseamnă transferul electronic de date al formularelor de avize de garanţie, al solicitărilor de căutare a avizelor de garanţie, precum şi al rezultatelor căutărilor;

    b) document TED reprezintă un document în format electronic transmis între solicitant şi operator/agent autorizat, conform legii.

    ART. 83 *** Abrogat

    ART. 84

    În vederea utilizării TED formularele de avize de garanţie sau alte documente vor avea un format electronic acceptat de arhivă şi vor fi semnate cu semnătură electronică extinsă bazată pe un certificat calificat valabil. Autoritatea de Supraveghere va publica pe site-ul arhivei o listă referitoare la tipul documentelor TED şi formatele electronice folosite de arhivă.

    ART. 85 *** Abrogat

    ART. 86

    (1) Operatorii vor transmite solicitanţilor înştiinţări de acceptare sau de respingere pentru documentele TED.

    (2) Un document TED care poate fi citit de echipamentul arhivei, dar nu este semnat electronic sau nu are conţinutul acceptat de arhivă va fi refuzat de operator. Operatorul va transmite solicitantului respectiv înştiinţări cu privire la identificarea documentelor TED refuzate, precum şi explicaţia refuzului, atunci când acest lucru este posibil.

    ART. 87

    (1) În momentul acceptării unui document TED pentru înscriere, operatorul va întocmi pe suport informatic o evidenţă ori un raport conţinând toate informaţiile referitoare la respectivul document. Informaţiile conţinute în raport vor fi înregistrate şi stocate prompt la operator.

    (2) Operatorul va transmite înştiinţări către solicitanţi, care vor confirma acceptarea documentelor TED şi crearea acestei evidenţe.

    ART. 88 *** Abrogat

    ART. 89

    Autoritatea de Supraveghere va putea emite decizii de modificare a specificaţiilor tehnice stabilite prin prezentul regulament, cu respectarea dispoziţiilor titlului VI din Legea nr. 99/1999.

 

    CAP. 13

    Contravenţii şi sancţiuni

 

    ART. 90 *** Abrogat

    ART. 91 *** Abrogat

    ART. 92 *** Abrogat

 

    CAP. 14

    Dispoziţii tranzitorii şi finale

 

    ART. 93 *** Abrogat

    ART. 94

    (1) În termen de 120 de zile de la crearea arhivei registrele de gajuri aflate la judecătorii vor fi transferate în locurile şi în condiţiile ce se vor stabili de Autoritatea de Supraveghere, în vederea utilizării lor de către arhivă. Arhiva va asigura accesul public complet şi liber la aceste informaţii.

    (2) În condiţiile art. 102 alin. (3) din titlul VI din Legea nr. 99/1999, creditorii care şi-au constituit garanţii reale, potrivit legii în vigoare la data constituirii, vor înscrie un aviz de garanţie reală la arhivă, împreună cu o copie legalizată de pe contractul de gaj şi un certificat de înregistrare, care să conţină data şi ora privind prioritatea înscrierii în acel registru. Această dată va fi menţionată în avizul de garanţie, potrivit instrucţiunilor din formulare. Operatorii sunt obligaţi păstreze copii de pe documentele de mai sus până la stingerea dreptului de garanţie.

    ART. 95

    (1) Art. 7 alin. (1) şi anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică în sensul suplimentării numărului maxim de posturi aprobat pentru Ministerul Justiţiei cu 10 posturi.

    (2) Prevederile alin. (1) se aplică în limita bugetului aprobat Ministerului Justiţiei, potrivit legii.