ORDIN   Nr. 1808/C din 19 mai 2014

pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare și a instrucțiunilor de completare a acestor formulare

 

EMITENT:      MINISTERUL JUSTIȚIEI

PUBLICAT  ÎN: MONITORUL OFICIAL  NR. 428 din 11 iunie 2014

 

    În conformitate cu dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare,

    ținând seama de prevederile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare,

    în temeiul art. 33 din Regulamentul pentru organizarea și funcționarea Arhivei Electronice de Garanții Reale Mobiliare, adoptat prin Hotărârea Guvernului nr. 802/1999, cu modificările și completările ulterioare, și al art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea și funcționarea Ministerului Justiției, cu modificările și completările ulterioare,

 

    ministrul justiției emite prezentul ordin.

 

    ART. 1

    (1) Se aprobă formularele de avize de înscriere în baza cărora se efectuează înregistrările în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, al căror conținut este prevăzut în anexele nr. 1 - 45, care fac parte integrantă din prezentul ordin.

    (2) Formularele prevăzute în anexa nr. 46 care face parte integrantă din prezentul ordin vor putea fi utilizate ca model pentru înscrierea avizelor de înscriere referitoare la creanțele bugetare.

    ART. 2

    (1) Formularul de aviz de înscriere va fi prezentat operatorului ori agentului acestuia de către persoana interesată sau de către reprezentantul său legal ori convențional. Dovada calității de reprezentant se face prin: certificat constatator emis de către Oficiul Național al Registrului Comerțului, procură autentică, împuternicire avocațială, împuternicire de reprezentare juridică, delegație, încheiere emisă de către judecătorul sindic, conformă cu originalul.

    (2) Formularul de aviz de înscriere pe suport hârtie va fi completat în dublu exemplar și semnat de către solicitant. Formularul de aviz de înscriere poate fi completat și prin utilizarea unor programe informatice și semnat de solicitantul înregistrării.

    (3) Solicitanții vor certifica prin semnătură orice ștersături, adăugări ori modificări ce apar pe formularul de aviz de înscriere.

    (4) Solicitantul înregistrării în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, denumită în continuare arhivă, are obligația de a completa toate rubricile formularului de aviz de înscriere cu respectarea dispozițiilor legale și a indicațiilor instituite în cuprinsul formularelor. Rubricile care nu sunt aplicabile nu vor fi tipărite, tipărindu-se numai rubricile completate cu informațiile corespunzătoare formularului de aviz respectiv.

    (5) În cazul în care unele rubrici ale formularului nu sunt suficiente ca număr pentru înscrierea tuturor informațiilor, rubricile existente în cadrul formularului se vor multiplica prin utilizarea unor programe informatice adecvate. Operatorii/Agenții au obligația de a asigura acest serviciu persoanelor interesate, contra cost sau cu titlu gratuit, potrivit propriilor strategii comerciale.

    (6) Operatorii/Agenții au obligația de a verifica dacă formularul a fost completat cu respectarea dispozițiilor legale, a indicațiilor instituite în cuprinsul acestuia și în formatul acceptat de arhivă, fără a verifica corectitudinea informațiilor din formularul de înscriere, concordanța dintre avizul de înscriere și faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice.

    (7) Operatorul/Agentul va refuza înscrierea unui formular de aviz de înscriere atunci când constată că acesta este incomplet, ilizibil sau a fost completat fără respectarea cerințelor legale ori în alt format decât cel acceptat de arhivă. În acest caz, el va comunica solicitantului, în termen de 5 zile lucrătoare, această măsură și motivele care au stat la baza adoptării ei.

    (8) Prin formatul acceptat de arhivă se înțelege completarea informațiilor cu respectarea rubricilor destinate atât datelor generale privind înscrierea, cât și părților și bunurilor sau obiectului supus publicității.

    (9) În cazul bunurilor se vor respecta rubricile destinate tipului sau categoriei de bunuri, încadrarea corectă a acestor bunuri și dimensiunea maximă admisă.

    (10) La tipul "Alte bunuri" se vor selecta și completa, pentru fiecare bun în parte, rubricile corespunzătoare acestora din formular.

    (11) Nu vor fi acceptate formularele care la rubrica "Alte bunuri" conțin informații cu privire la un bun pentru care este prevăzută rubrică specială.

    (12) Fiecare bun va fi individualizat în mod distinct, iar dacă există mai multe bunuri de aceeași categorie, vor fi evidențiate ca bunuri separate, având numere de ordine distincte.

    (13) Nerespectarea de către operator sau agent a obligației de verificare prevăzute la alin. (6) se sancționează disciplinar conform art. 31^1 alin. (2) din Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor și efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare.

    ART. 3

    Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înregistrării în arhivă, pe suport hârtie, vizat de operator sau de agent, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică extinsă a operatorului sau a agentului, cu menționarea numărului și datei înregistrării formularului, precum și a numărului de identificare a înscrierii.

    ART. 4

    (1) Înregistrarea unui aviz de înscriere în arhivă poate fi solicitată numai de către persoane care au un interes în legătură cu această înregistrare.

    (2) Creditorul ipotecar sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în arhivă a oricărui tip de aviz de ipotecă.

    (3) Debitorul sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în arhivă a avizului de intenție, a avizului de transformare și a avizului de ipotecă inițial.

    (4) Avizul de cesiune a creanței ipotecare, avizul de cesiune a rangului ipotecii sau avizul modificator prin care se înlocuiește creditorul menționat în avizul de ipotecă inițial cu un alt creditor poate fi introdus în arhivă, după caz, la solicitarea cedentului, a cesionarului, a fostului sau a actualului creditor ori a reprezentantului acestora, cu respectarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 89/2000, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările și completările ulterioare.

    (5) Constituitorul ipotecii sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în arhivă a avizului de intenție, a avizului de transformare, a avizului de ipotecă inițial și a avizului de extindere.

    (6) Orice persoană interesată poate adresa solicitarea de înscriere în arhivă a unui aviz de nulitate, a unui aviz de executare - privind anularea executării sau a unui aviz de preluare în contul creanței - privind anularea preluării, în situația în care a obținut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptățită să subscrie acel aviz.

    (7) Organul competent sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în arhivă a avizului de ipotecă inițial, atunci când este selectată destinația "Sechestru asigurător", a avizului de ipotecă modificator, în cazul în care s-a selectat tipul de modificare "Înscrierea unor mențiuni prevăzute de lege", a avizului de executare și a avizului de preluare în contul creanței, cu respectarea dispozițiilor legale și a deciziilor Autorității de Supraveghere.

    (8) Reprezentantul fiduciarului poate solicita înscrierea în arhivă a oricărui tip de aviz de fiducie.

    (9) Constituitorul fiduciei sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în arhivă a avizului de fiducie inițial, a avizului de fiducie modificator, a avizului de reactivare a avizului inițial de fiducie, a avizului de nulitate a fiduciei și a avizului de stingere a fiduciei, respectând indicațiile cuprinse în fiecare tip de formular de aviz de fiducie.

    (10) Beneficiarul fiduciei sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în arhivă a avizului de acceptare a fiduciei, iar după momentul acceptării fiduciei, beneficiarul sau reprezentantul său poate solicita înscrierea în arhivă a avizului de fiducie modificator, a avizului de reactivare a avizului inițial de fiducie, a avizului de nulitate a fiduciei și a avizului de stingere a fiduciei, respectând indicațiile cuprinse în fiecare tip de formular de aviz de fiducie.

    (11) Orice persoană interesată, alta decât constituitorul fiduciei, fiduciarul sau beneficiarul fiduciei, poate adresa solicitarea de înscriere în arhivă a unui aviz de nulitate a fiduciei în situația în care a obținut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptățită să subscrie acel aviz.

    (12) Oricare dintre părțile actului/faptului juridic asupra căruia se face publicitate prin înscrierea unor avize specifice poate solicita înscrierea în arhivă a acestor avize.

    (13) Orice persoană interesată, alta decât părțile din avizul specific, poate adresa solicitarea de înscriere în arhivă a unui aviz de nulitate, în situația în care a obținut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptățită să subscrie acel aviz.

    (14) Organul competent poate solicita înscrierea în arhivă a oricărui aviz specific, cu respectarea dispozițiilor legale și a deciziilor Autorității de Supraveghere.

    (15) Reprezentantul creditorului poate solicita înscrierea în arhivă a oricărui tip de aviz de ipotecă privind securitizarea creanțelor sau obligațiunilor ipotecare.

    (16) Debitorul sau reprezentantul său poate solicita înscrierea avizului de nulitate privind securitizarea creanțelor sau obligațiunilor ipotecare, în cazul în care a obținut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care s-a dispus anularea contractului de ipotecă mobiliară.

    (17) Orice persoană interesată, alta decât reprezentantul creditorului sau debitorul, poate adresa solicitarea de înscriere în arhivă a unui aviz de nulitate privind securitizarea creanțelor sau obligațiunilor ipotecare, în situația în care a obținut o hotărâre judecătorească rămasă definitivă prin care este îndreptățită să subscrie acel aviz.

    ART. 5

    (1) Înregistrarea formularelor de aviz de înscriere care presupune verificarea documentelor care stau la baza înscrierii se va efectua de către Corpul operatorilor.

    (2) În exercitarea atribuțiilor menționate la alin. (1), Corpul operatorilor va înregistra în arhivă următoarele categorii de formulare: formularul de aviz de nulitate a avizelor de înscriere, formularul de aviz de reactivare a avizelor de înscriere, formularul de aviz de executare privind "Încetarea executării pe baza hotărârii instanței judecătorești", formularul de aviz de preluare privind "Anularea preluării bunului ipotecat în contul creanței pe baza hotărârii instanței judecătorești", precum și orice alte avize care presupun verificarea documentelor care stau la baza înscrierii, conform deciziilor Autorității de Supraveghere.

    (3) Formularele care necesită verificări ale documentelor care stau la baza înscrierii se înregistrează după următoarea procedură: după primirea solicitării de înscriere și verificarea documentelor se va completa formularul corespunzător și se va transmite solicitantului pentru a fi semnat, urmând ca acesta să îl returneze, semnat, în două exemplare, pentru a putea fi înregistrat în arhivă. Un exemplar al formularului va fi înapoiat solicitantului după efectuarea înregistrării în arhivă, pe suport hârtie, vizat de Corpul operatorilor, ori, după caz, în formă electronică, semnat cu semnătura electronică extinsă, cu menționarea numărului și datei înregistrării formularului, precum și a numărului de identificare a înscrierii.

    ART. 6

    (1) Conform dispozițiilor Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare Codul civil, în sensul prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele semnificații:

    a) debitor - persoana care și-a asumat obligația în contractul principal, pe lângă care contractul de ipotecă este accesoriu;

    b) constituitor al ipotecii - titularul dreptului ce urmează a fi ipotecat și care are capacitatea de a dispune de acesta;

    c) constituitor debitor - debitorul obligației principale care are și calitatea de titular al dreptului ce urmează a fi ipotecat și care are capacitatea de a dispune de acesta;

    d) constituitor terț - titularul dreptului ce urmează a fi ipotecat și care are capacitatea de a dispune de acesta, dar care nu și-a asumat obligația din contractul principal.

    (2) Orice formular de aviz de ipotecă trebuie să cuprindă date generale privind creditorul, constituitorul ipotecii și debitorul obligației garantate, precum și date referitoare la bunul ipotecat.

    (3) Solicitantul va înscrie bunul ipotecat prin completarea rubricilor corespunzătoare, prin selectarea tipului de bun aferent și a categoriei din care face parte bunul ipotecat. Pentru fiecare tip de bun există rubrici privind identificarea bunului și descrierea suplimentară a acestuia.

    (4) Pentru respectarea prevederilor Codului civil, bunurile care fac obiectul ipotecii trebuie să fie descrise suficient de precis, adică individualizate precis sau individualizabile, prin întocmirea unei liste, prin determinarea categoriei, prin indicarea cantității ori prin stabilirea unei formule de determinare sau prin orice altă modalitate care permite în mod rezonabil identificarea bunurilor mobile ipotecate.

    (5) În cazul în care ipoteca mobiliară poartă asupra unei universalități de fapt (fond de comerț, stocuri sau alte asemenea universalități), trebuie menționate în mod expres natura și conținutul universalității; "toate bunurile mobile prezente și viitoare" nu mai constituie o descriere suficientă și detaliată. Ipoteca asupra universalității de bunuri mobile sau imobile, prezente ori viitoare, este permisă numai în cazul bunurilor afectate activității unei întreprinderi.

    (6) Dacă ipoteca poartă asupra unui cont bancar, el trebuie indicat în mod distinct, fără a se folosi sintagma "toate conturile debitorului/constituitorului prezente și viitoare".

    ART. 7

    (1) La rubrica "Date generale privind contractul de ipotecă/operațiunile asimilate care stau la baza înscrierii curente" se va menționa actul juridic care stă la baza înscrierii respective, cum ar fi: contractul de ipotecă, operațiunile asimilate, actul adițional la contract, contractul principal, atunci când conține clauza de ipotecă etc. În cazul în care nu există un act juridic care stă la baza modificării avizului de ipotecă inițial, cum ar fi rectificarea erorilor materiale privind datele de identificare ale debitorului/constituitorului/creditorului/bunului ipotecat, această rubrică se va completa cu datele actului juridic care conține informația corectă, dar înscrisă eronat, sau se vor completa datele contractului de ipotecă. Fiecărui formular de aviz de ipotecă trebuie să îi corespundă un singur contract de ipotecă/operațiune asimilată.

    (2) Completarea rubricii "Detalii comune bunurilor ipotecate" nu este obligatorie. În cazul în care solicitantul dorește să înscrie anumite detalii legate de dispozițiile conținute în contractul de ipotecă referitoare la obiectul ipotecii, va rezuma în această rubrică informațiile comune tuturor bunurilor, cum ar fi: detalii legate de clauza de garanție, de debitor, contractul de credit, fără însă a se face o descriere a bunurilor ipotecate. Aceste detalii nu vor fi reluate în rubricile destinate identificării și descrierii suplimentare a bunurilor ipotecate.

    (3) La tipul de bunuri "Autovehicule" se vor înscrie toate sistemele mecanice care se deplasează cu mijloace de autopropulsare, prin rulare, alunecare sau plutire și utilizate pentru transportul de persoane, bunuri ori pentru efectuarea de servicii sau lucrări. Identificarea bunurilor cuprinde: modelul, anul de fabricație, numărul șasiului, dacă există, sau seria de fabricație și seria motorului. Dacă solicitantul consideră necesar, va completa rubrica "Descriere suplimentară" cu informații complementare, care nu reprezintă elemente definitorii pentru identificarea bunului ipotecat, ci vin în completarea identificării acestora, pentru o descriere cât mai detaliată a bunurilor.

    (4) La tipul de bunuri "Bunuri mobile ipotecate, atașate unor bunuri imobile" se va selecta categoria corespunzătoare bunului ipotecat: bun mobil ipotecat accesoriu unui bun imobil, păduri care urmează a fi tăiate, minerale care urmează a fi extrase sau recolte care urmează a fi culese, urmând ca bunul mobil să fie individualizat atât prin elemente de identificare, cât și prin descrierea suplimentară. Bunul imobil va fi individualizat prin adresă, descriere și numerele de înregistrare în documentele de publicitate imobiliară, în cadrul aceleiași rubrici în care este descris bunul mobil atașat acestuia.

    (5) La tipul de bunuri "Alte bunuri" se va selecta categoria corespunzătoare bunului ipotecat: creanțe, cont bancar, acțiuni/părți sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare, echipamente/instalații/alte bunuri destinate să servească exploatării unei întreprinderi, polițe de asigurare, recolte, utilaje agricole, altele decât autovehicule, universalități (stocuri, fond de comerț sau alte asemenea universalități), alte bunuri. Fiecare bun ipotecat va fi individualizat prin completarea rubricii "Identificare bun", cu respectarea indicațiilor cuprinse în formular. Dacă solicitantul consideră necesar, va completa rubrica "Descriere suplimentară" cu informații complementare, care nu reprezintă elemente definitorii pentru identificarea bunurilor ipotecate, ci vin în completarea identificării acestora, pentru o descriere cât mai detaliată a bunurilor.

    ART. 8

    (1) În cadrul formularului de aviz modificator se pot efectua 20 de tipuri de modificări, solicitantul având posibilitatea de a selecta un singur tip de modificare în cadrul aceluiași formular. Prin subscrierea unui formular de aviz modificator nu vor putea fi înscrise în arhivă bunuri mobile noi, chiar dacă aceste bunuri fac obiectul aceluiași contract de ipotecă, ele fiind înregistrate în arhivă prin completarea unui aviz de ipotecă inițial.

    (2) În cazul în care solicitantul va subscrie un formular de aviz de reducere prin care se dorește degrevarea unor bunuri cuprinse într-un text bloc de bunuri, cuprinse într-un aviz de ipotecă anterior intrării în vigoare a prezentului ordin, se va selecta și rubrica referitoare la îndreptarea erorilor materiale privind evidențierea bunurilor, respectând instrucțiunile cuprinse în formularul de aviz de reducere.

    (3) Formularul de aviz de schimbare a rangului ipotecii trebuie subscris de toți creditorii care își schimbă rangul.

    (4) Formularul de aviz de prelungire poate fi subscris de oricare dintre creditorii cu statut activ, profitând tuturor creditorilor cu statut activ la data expirării avizului. Avizul este prelungit pentru o perioadă de 5 ani, termenul începe să curgă de la data expirării avizului inițial, indiferent de momentul efectuării prelungirii. Pentru avizele de înscriere care expiră în perioadele în care activitatea arhivei este întreruptă din motive tehnice, întrerupere constatată și anunțată de către Autoritatea de Supraveghere operatorilor autorizați, se prelungește data expirării acestor avize, până la sfârșitul primei zile lucrătoare, ce urmează zilei în care s-a reluat activitatea arhivei. Formularul de aviz de prelungire trebuie să fie transmis operatorului sau agentului anterior datei expirării. Este recomandat ca formularul de aviz de prelungire să fie înscris în arhivă cu câteva zile înainte de data expirării acestuia.

    (5) În cazul în care un aviz de înscriere activ a fost inactivat din cauze tehnice, neimputabile operatorului sau agentului autorizat, pentru activarea acestuia este necesară înscrierea unui formular de aviz de reactivare, pe baza unei cereri aprobate de Autoritatea de Supraveghere. Cererea trebuie formulată de către una dintre părțile avizului și înaintată Autorității de Supraveghere cel târziu la data expirării avizului inițial. Autoritatea de Supraveghere va analiza cauzele care au determinat inactivarea, iar dacă se va constata că sunt de natură tehnică, va aproba cererea și va transmite către solicitant acceptul de înscriere în arhivă a unui formular de aviz de reactivare. Corpul operatorilor va efectua înregistrarea în arhivă a avizului de reactivare, pe baza formularului completat conform dispozițiilor legale de către solicitant, la care se atașează acceptul Autorității de Supraveghere. Dacă, între data depunerii cererii de reactivare la Autoritatea de Supraveghere și data înscrierii avizului de reactivare, avizul inițial expiră, solicitantul trebuie să completeze și să înscrie un formular de aviz de prelungire până la sfârșitul proximei zile în care s-a înregistrat avizul de reactivare, deoarece avizul reactivat va avea ca dată de expirare data proximei zile lucrătoare. În cazul în care avizul inițial expiră în aceeași zi în care se înscrie avizul de reactivare, termenul de expirare se va proroga până la sfârșitul proximei zile lucrătoare.

    (6) Formularul de aviz de actualizare a datelor trebuie subscris în cazul în care avizul inițial nu cuprinde date privind constituitorul ipotecii și apartenența bunurilor și se solicită înscrierea unor avize subsecvente avizului inițial. Acest aviz este scutit de plata taxei și va fi completat o singură dată.

    (7) Prin subscrierea categoriilor de avize specifice se realizează publicitatea unor operațiuni juridice prevăzute de Codul civil și alte acte normative.

    ART. 9

    (1) Căutarea în arhivă se va efectua în funcție de tipul avizului de înscriere: aviz de ipotecă, aviz de fiducie, aviz specific, aviz de ipotecă - creanțe securitizate și aviz de ipotecă - obligațiuni ipotecare.

    (2) În cadrul fiecărui tip de aviz, căutarea în arhivă se va putea efectua după mai multe criterii:

    a) în cazul avizelor ipotecare, după numărul de identificare a avizului de ipotecă (ID-ul), datele de identificare ale creditorului, debitorului sau constituitorului și elementele de identificare ale bunului;

    b) în cazul avizelor de fiducie, după numărul de identificare a avizului de fiducie (ID-ul), datele de identificare ale fiduciarului, beneficiarului sau constituitorului și elementele de identificare ale masei patrimoniale fiduciare;

    c) în cazul avizelor specifice, după numărul de identificare a avizului specific (ID-ul), datele de identificare ale părților și elementele de identificare ale bunului sau obiectului supus publicității;

    d) în cazul avizelor ipotecare - creanțe securitizate, după numărul de identificare a avizului de ipotecă (ID-ul), datele de identificare ale creditorului sau debitorului și elementele de identificare ale creanțelor din portofoliu;

    e) în cazul avizelor ipotecare - obligațiuni ipotecare, după numărul de identificare a avizului de înscriere (ID-ul), datele de identificare ale agentului sau emitentului și elementele de identificare ale bunurilor din portofoliu.

    (3) În cazul căutării după criteriul "bun", aceasta se va efectua după tipul bunului și după datele de identificare ale acestuia. În cazul bunului de tip "Autovehicul", căutarea se poate face după rubricile de identificare a bunului: model, an fabricație, număr șasiu sau serie fabricație, serie motor, număr de înmatriculare. În cazul bunului de tip "Bun mobil atașat unui bun imobil", căutarea se poate face după categoria bunului mobil și după criteriul "Identificare bun și descriere suplimentară". Pentru "Alte bunuri" căutarea se va putea realiza după categoria bunului respectiv și după criteriul "Identificare bun". Nu se vor face căutări după criteriul "Descriere suplimentară".

    ART. 10

    Serviciul profesii juridice conexe va lua măsurile necesare în vederea ducerii la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.

    ART. 11

    (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (2) Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 5 zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.

    (3) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului justiției nr. 2.034/C/2011 pentru aprobarea formularelor de avize de înscriere privind înregistrările efectuate în Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 18 octombrie 2011.

 

                           Ministrul justiției,

                         Robert Marius Cazanciuc

 

    București, 19 mai 2014.

    Nr. 1.808/C