Ordinul nr. 3262/C/2236/2016 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanța Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în

Arhiva Electronică de Garanții Reale Mobiliare

 

În vigoare de la 28 septembrie 2016

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 754 din 28 septembrie 2016

 

 

    Nr. 3.262/C/2.236

 

    Ministerul Justiției 

    Ministerul Finanțelor Publice

 

 

În conformitate cu art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare, şi al art. 10 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 34/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice, cu modificările şi completările ulterioare,

 

 

ministrul justiţiei şi ministrul finanţelor publice emit următorul ordin:

 

 

Art. 1. -  Se aprobă Instrucţiunile privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 

Art. 2. - Serviciul profesii juridice conexe şi Direcţia financiar-contabilă din cadrul Ministerului Justiţiei, Direcţia generală trezorerie şi contabilitate publică din cadrul Ministerului Finanţelor Publice vor lua măsurile necesare, potrivit competenţelor legale, în vederea ducerii la îndeplinire a prezentului ordin. 

Art. 3. -  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I. 

Art. 4. - La data intrării în vigoare a prezentului ordin, Ordinul ministrului justiţiei şi al ministrului finanţelor publice nr. 766/C/552/2002 pentru aprobarea Instrucţiunilor privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 327 din 16 mai 2002, se abrogă.

 

 

 

             

     Ministrul justiţiei,                        Ministrul finanţelor publice,

Raluca Alexandra Prună                       Anca Dana Dragu 

 

 

 

 

 

ANEXA

 

Instrucţiunile privind modul de încasare şi plată a taxelor prevăzute de Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare din 16.08.2016

În vigoare de la 28 septembrie 2016

Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 754 din 28 septembrie 2016

             

 

Art. 1. - (1) Sumele aferente taxelor prevăzute de art. 23 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare, pentru obţinerea autorizaţiei de operator, reautorizare, precum şi pentru fiecare birou teritorial sau agent împuternicit, se datorează anticipat şi se plătesc de către operator, care virează o cotă de 85% din taxă în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.16.03.00 "Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare", deschis la unităţile Trezoreriei Statului, codificat cu codul de identificare fiscală al operatorilor autorizaţi, şi o cotă de 15% din taxă în contul de venituri al bugetului activităţii finanţate integral din venituri proprii 20.E.16.03.00 "Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare", deschis pe numele Ministerului Justiţiei la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti. 

(2) Ordinele de plată prin care se dispune transferul sumelor conform alin. (1) cuprind formula "taxă pentru autorizare operator", "taxă pentru reautorizare operator" sau, după caz, "taxe pentru împuternicire birou teritorial/agent", în funcţie de scopul pentru care a fost efectuată plata, şi se depun la dosarul de autorizare/reautorizare a operatorului sau agentului împuternicit/biroului teritorial. 

Art. 2. -  (1) Sumele aferente taxelor de înregistrare în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare a avizelor de înscriere, prevăzute la art. 24 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 298/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează şi se plătesc de operatorii de arhivă, pentru o lună calendaristică, într-o singură tranşă, până în data de 15 a lunii următoare. 

(2) După efectuarea plăţii taxelor, operatorul va transmite Autorităţii de Supraveghere, prin Serviciul profesii juridice conexe, ordine de plată distincte care atestă virarea cotei de 85% în contul bugetului de stat şi a cotei de 15% în contul Ministerului Justiţiei. 

(3) Agenţii împuterniciţi/Birourile teritoriale au obligaţia de a vira operatorului, la termenele stabilite de acesta, sumele aferente înscrierilor efectuate. 

Art. 3. -  (1) Autoritatea de Supraveghere prin Serviciul profesii juridice conexe întocmeşte şi transmite trimestrial către Ministerul Finanţelor Publice situaţia privind sumele aferente cotei de 85% virate de către operatori în contul de venituri ale bugetului de stat 20.A.16.03.00 "Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare", astfel cum acestea rezultă din verificarea documentelor de plată înaintate de operatori în acest scop. 

(2) Ministerul Finanţelor Publice verifică situaţia încasărilor prin fiecare trezorerie şi transmite Autorităţii de Supraveghere prin Serviciul profesii juridice conexe rezultatele verificării. 

(3) Autoritatea de Supraveghere prin Serviciul profesii juridice conexe întocmeşte şi transmite trimestrial către Direcţia financiar-contabilă din cadrul Ministerului Justiţiei, situaţia privind sumele aferente cotei de 15% virate de către operatori în contul de venituri al bugetului activităţii finanţate integral din venituri proprii 20.E.16.03.00 "Taxe şi tarife pentru eliberarea de licenţe şi autorizaţii de funcţionare", deschis pe numele Ministerului Justiţiei la Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a Municipiului Bucureşti, astfel cum acestea rezultă din verificarea documentelor de plată înaintate de operatori în acest scop. 

(4) Direcţia financiar-contabilă verifică situaţia încasărilor în contul Ministerului Justiţiei şi transmite Autorităţii de Supraveghere prin Serviciul profesii juridice conexe rezultatele verificării. 

(5) Situaţiile întocmite trimestrial, potrivit alin. (1) şi (3), cuprind plăţile efectuate centralizat, lunar, aferente înscrierilor operate în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare pentru fiecare operator în parte, plăţile aferente taxelor de autorizare a operatorilor şi agenţilor şi rubrici referitoare la: numărul şi data documentului de plată, banca de la care se efectuează plata, beneficiarul plăţii, respectiv bugetul de stat ori bugetul Ministerului Justiţiei, codul de identificare fiscală al beneficiarului, valoarea documentului de plată, suma datorată şi contul în care s-au plătit taxele. 

Art. 4. -   Pentru stabilirea cuantumului sumelor datorate Ministerului Justiţiei şi bugetului de stat, operatorii autorizaţi vor înainta Autorităţii de Supraveghere şi o listă cu înregistrările preluate eronat în sistemul de administrare a informaţiei, datorită cauzelor tehnice, după cum urmează: 

a) până pe data de 13 a fiecărei luni, pentru înscrierile efectuate în arhivă în perioada 1-10 a lunii respective; 

b) până pe data de 23 a fiecărei luni, pentru înscrierile efectuate în arhivă în perioada 11-20 a lunii respective; 

c) până pe data de 3 a fiecărei luni, pentru înscrierile efectuate în arhivă în perioada cuprinsă între data de 21 şi ultima zi a lunii precedente.